แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 1.
1.1 ประชาสัมพันธ์เรื่องช่องทางการร้องเรียน ประกอบด้วย
1.1.1 การยื่นคำร้องทั่วไปด้วยตนเองที่งานวิชาการ คณะ
บริหารศาสตร์ (กรณีขอตรวจสอบผลการเรียน ภายใน
30 วัน นับจากวันประกาศผลการเรียน)
1.1.2 กล่องรับความคิดเห็น ที่ติดตั้งบริเวณชั้น 1 คณะบริหาร
ศาสตร์
1.1.3 สายด่วนคณบดี
1.2 จัดทำสายด่วนถึงคณบดีในเวบไซด์คณะ โดยผู้รับผิดชอบ (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ) รายงานปัญหาต่อคณบดี ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียน และรายงานผลการแก้ไขข้อร้องเรียนเสนอต่อคณบดี ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจำคณะ

2. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา : จัดทำคู่มือการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

3. การทวนสอบทางการเรียนของนักศึกษา
3.1 หลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ประจำภาคการศึกษา
3.2 งานวิชาการ ขออนุมัติงบประมาณในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิฯ
เป็นกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจำภาคการศึกษา

4. ผลประเมินการจัดการเรียนการสอน
ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณานำข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนของนักศึกษา จากผลประเมินรายวิชา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษากล่าวถึงซ้ำๆ นำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นำเสนอแนวทางแก้ไข และผลการแก้ไขต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ

5. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
5.1 ส่งเสริมให้นักศึกษามีพฤติกรรมที่เหมาะสม
5.1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบในการเข้าเรียน
การเข้าสอบ และการติดต่อราชการ
5.1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาประพฤติตัวให้ถูกกาลเทศะ
5.1.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีความตรงต่อเวลา

5.2 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการฝึกงาน/การ
ประกอบอาชีพ
5.2.1 อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.2.2 อบรมภาษาอังกฤษ/การให้ความรู้เพื่อแก่นักศึกษา
เพื่อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
5.2.3 การพัฒนาบุคลิกภาพ

6. สร้างมวลวิกฤติของบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีการติดตามความก้าวหน้าของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประชาสัมพันธ์หลักสูตรและนำมาสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน

7. การสอนชดเชย : อาจารย์ประจำวิชาต้องสแกนลายนิ้วมือเพื่อลงเวลาในวันที่กำหนดให้มีการสอนชดเชย

8. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ กำหนดให้อาจารย์ต้องทำผลงานทางวิชาการ โดย
8.1 อาจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ต้องทำผลงานอย่างน้อย 1 ชิ้นในรอบ 5 ปีงบประมาณ
8.2 ผศ. ต้องทำผลงานอย่างน้อย 1 ชิ้น ในรอบปีงบประมาณ
8.3 รศ. ต้องทำผลงานอย่างน้อย 2 ชิ้น ในรอบปีงบประมาณ
ทั้งนี้ หากไม่ทำตามแนวปฏิบัติที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์ได้รับผลประเมินในระดับดีเด่น แม้ว่าคะแนนประเมินจะถึง 90 แล้วก็ตาม (เสนอขอหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ)

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

มองอินเดียใหม่ ความท้าทายและโอกาสที่คาดไม่ถึง

โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ชาวไทยหรือแม้แต่นักธุรกิจชาวไทยมีภาพจำว่าอินเดียเป็นประเทศที่ยากจน และ สาธารณูปโภคไม่ดี ไม่ได้รับการพัฒนาให้เท่าเทียมกับโลกภายนอก ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอินเดียไม่มีกำลังซื้อสินค้าของบริษัทที่จะเข้าไปทำธุรกิจในอินเดีย จึงทำให้นักธุรกิจชาวไทยเสียโอกาสอย่างสูง ทั้งนี้มูลค่าการค้าระหว่างไทย และ อินเดีย มีเพียง 8 พันกว่าล้านบาทต่อปีเท่านั้น วิทยากรได้ชี้ให้เห็นว่าประชากรอินเดียกว่าพันล้านคนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม ฐานะทางเศรษฐกิจต่างกันสูงมาก ประชากรในแต่ละภูมิภาคมีเชื้อฃาติ ภาษาที่ใช้แตกต่างกันกว่า 100 เชื้อชาติและภาษา บริบททั่วไปคล้ายกับทุกประเทศคือมีทั้งยากจน ปานกลาง และร่ำรวย ประการสำคัญกลุ่มที่มีฐานะปานกลางในปัจจุบันมีความต้องการบริโภคสินค้าที่มีการนำเข้า หรือผลิตโดยบริษัทต่างชาติที่เข้ามาตั้งโรงงานในอินเดียเป็นอย่างมาก ส่วนประชากรที่มีฐานะร่ำรวยนั้นมีจำนวนมากพอสมควร และ มีทรัพย์สินมากกว่ามหาเศรษฐีในประเทศไทยด้วยซ้ำ
โดยโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยที่มีความต้องการจากชาวอินเดียมีสูงมาก เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวอินเดียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความต้องการสินค้าจากประเทศไทย เช่น เครื่องใช้ในครัวเรือน ตัวอย่างจากบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ เข้าไปตั้งโรงงานผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ จาน ชาม ช้อน กระปุกถนอมอาหาร โดยใช้กลยุทธ์การขายตรง สู่ผู้บริโภค พนักงานขายเป็นแม่บ้านชาวอินเดียเป็นตัวแทนขายตรง ราคาสินค้าถือเป็นราคาระดับพรีเมี่ยม ผู้บริโภคมีความต้องการสูงมาก ถึงกับว่าเป็นเครื่องใช้ที่แสดงถึงฐานะทางสังคมที่ดี และ มีไว้ต้อนรับแขกที่มาเยี่ยม จะเป็นการให้เกียรติอย่างสูงต่อผู้มาเยี่ยมอย่างสูง ในการบรรยายยังได้เชิญผู้ประกอบการไทยที่ไปดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆในอินเดีย และ นักวิชาการ นักวิจัย ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเทศอินเดียมาให้มุมมองที่แตกต่างไปจากที่ชาวไทยมีภาพจำอยู่เสมอ
โอกาสด้านสินค้าเกษตร เช่น ดอกกล้วยไม้ไทย ถือเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงฐานะความร่ำรวยของชาวอินเดีย หากจะจัดงานแต่งงาน หรือจัดงานพิธีการต่างๆต้องใช้ดอกกล้วยไม้จากประเทศไทยเท่านั้นจึงจะแสดงถึงฐานะทางสังคมชั้นสูง หากใช้ดอกไม้อื่นๆ หรือดอกกล้วยไม้จากที่อื่นถือว่าไม่ร่ำรวย เป็นต้น ผลไม้ต่างๆที่ส่งจากประเทศไทยไปยังอินเดียก็ได้รับความนิยมเช่นกัน รองอธิบดีกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอให้นักธุรกิจชาวไทยที่ประกอบธุรกิจน้ำผลไม้บรรจุขวด หรือ กล่องUHT เข้าไปลงทุนในอินเดียเนื่องจากอินเดียก็มีผลไม้หลากหลายเช่นไทย แต่ยังไม่มีการแปรรูปใดๆเลย ทั้งที่รสชาติดีเทียบเท่ากับผลไม้ไทย โดยส่วนมากผลไม้แปรรูปทุกชนิด รวมถึงน้ำผลไม้จะมีการนำเข้าจากทั้งประเทศไทยและนานาชาติ ท่านรองอธบดีจึงอยากเสนอให้นักธุรกิจไทยลองมองโอกาสนี้ไปตั้งโรงงานแปรรูปผลไม้เช่น โรงงานผลไม้แช่อิ่ม ผลไม้ดอง และ น้ำผลไม้จะสามารถทำตลาดได้ดีเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคของอินเดียจะนิยมของขบเคี้ยวแบบคนไทย
ธุรกิจเกี่ยวกับผ้าไหม ชาวอินเดียวนิยมนำผ้าไหมจากไทยไปตัดเย็บส่าหรี และชุดในงานพิธีมงคลต่างๆ รวมถึงผ้าย้อมครามต่างๆ ในอินเดียก็มีวัฒนธรรมผ้าแบบเดียวกับคนไทยจึงถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นโอกาสที่นักธุรกิจไทยควรจะศึกษาหาช่องทางเข้าไปลงทุนในอินเดีย ซึ่งนักออกแบบไทยสามารถออกแบบลวดลายให้ตรงกับความต้องการของผู้บรโภคชาวอินเดียได้อย่างดีอยู่แล้ว
ธุรกิจยาและเคมีภัณฑ์ในอินเดีย ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมาก โดยอินเดียมีโรงงานยาที่ได้มาตรฐานโลกอยู่จำนวนมาก และ มีต้นทุนในการผลิตถูกมาก ในปัจจุบันบริษัทยาชั้นนำของโลกจากยุโรป และ อเมริกาเข้ามาตั้งโรงงานผลิตยาเพื่อส่งขายใน ยุโรป อเมริกา และทั่วโลกจำนวนมาก ยาที่ผลิตจากอินเดียมีคุณภาพสูงเทียบเท่าหรือสูงกว่าโลกตะวันตกเลยทีเดียว
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ และ software จากอินเดียก็ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพสูงที่สุดในโลก และมีต้นทุนในการผลิตต่ำมาก
ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ ผู้บรรยาย ให้ข้อคิดว่าเราควรจะมองอินเดียใหม่ เพราะอินเดียไม่ใช่แหล่งงผลิตของดีราคาถูกแต่เพียงอย่างเดียวเช่นในอดีตอีกแล้ว หากแต่กำลังซื้อและ ความต้องการบริโภคสินค้าคุณภาพดีจากทั่วโลกยังมีอีกสูงจากผู้บริโภคในอินเดีย ผู้บรรยายให้แนวคิดว่าหากเราสามาถเข้าถึงผู้บริโภคเพียง 20%ของผู้บริโภคทั้งหมดในอินเดีย ยอดขาย/รายได้จะสูงกว่าที่เราทำธุรกิจในประเทศไทยด้วยซ้ำ จึงอยากจะให้ชาวไทยเรา “มองอินเดียใหม่ แล้วเราจะพบกับความท้าทายและโอกาสที่คาดไม่ถึง” เลยทีเดียว

บันทึกโดย สุมาลี เงยวิจิตร

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ถนนสายศาสตราจารย์ บนกลีบกุหลาบ

ศ.ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์

แนวทางการขอตำแหน่งวิชาการ มุ่งหน้าทำวิจัยและตั้งเป้าหมายชัดเจน โดยมีวิธีการมองเป้าหมายว่า จะต้องมีขอตำแหน่งให้ทันตามแผน เพื่อป้องกันการพลาดจากการยื่นขออันเนื่องมาจากการเปลี่ยนเกณฑ์การยื่น ต้องมีการก้าวเดินให้ไวและเป็นไปตามแผน วิธีการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการมีสองวิธีคือ วิธีแรกเป็นวิธีปรกติ โดยการยื่นตำราและผลงานวิจัย ส่วนวิธีที่สองเป็นวิธีพิเศษ โดยการยื่นตำราอย่างเดียวหรืองานวิจัยอย่างเดียว ปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในการยื่นขอตำแหน่งวิชาการคือ ประการแรกคือ ใจ จะต้องปรับทัศนคติ โดยจะต้องเชื่อว่าเราทำได้ เราจะทำได้ ประการที่สอง คือ กระบวนการ เป้าหมายต้องชัดเจนและมีวิธีการมารองรับเป้าหมาย ประการที่สามคือ ความอดทน การปีนขึ้นสู่ที่สูง มีความยาก และเหนื่อยมาก จะต้องอดทนและต้องมี ความรักในสิ่งที่ทำ มีแรงบันดาลใจที่สร้างด้วยตัวเอง

Categories: วิจัย, วิชาการ | Leave a comment

หลักสถิติเพื่องานวิจัยสมัยใหม่และเทคนิคการใช้สถิติกับงานวิจัย

ผศ.ดร.อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี

งานวิจัยสมัยใหม่ควรจะเป็นงานวิจัยที่เป็นทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เนื่องจากงานวิจัยเชิงปริมาณจะให้ผลวิจัยที่เชื่อถือได้จากกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลและวิธีการวัดที่มีการวิเคราะห์แบบเป็นระบบ และการวิจัยเชิงคุณภาพจะให้ผลวิจัยที่ให้เนื้อหาและการนำเสนอที่มีความหมายและเหตุผล สถิติจึงมีบทบาทในงานวิจัยในการเป็นเครื่องมือในการสรุปข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างด้วยความเชื่อมั่น องค์ประกอบที่สำคัญของงานวิจัยได้แก่ คำถามวิจัย ประชากร และข้อมูลหรือตัวแปร โดยการที่จะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้คำตอบแก่โจทย์วิจัยอย่างเป็นระบบต้องอาศัยเทคนิคสถิติ ดังนั้น ในการทำวิจัยที่ดีจึงต้องมีการเก็บกลุ่มตัวอย่างที่ดี เลือกใช้ข้อมูลให้เหมาะสมกับสถิติที่จะใช้วิเคราะห์ข้อมูล

Categories: วิจัย | Leave a comment

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว/ชุดโครงการ

ศิลป์ชัย นิลกรณ์

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต้องรู้และเข้าใจในสองส่วนคือ แหล่งที่ให้ทุนและตัวผู้วิจัย ในด้านของแหล่งที่ให้ทุน ต้องทราบความต้องการของแหล่งทุนหรือ TOR ส่วนในด้านของตัวผู้วิจัย วิธีการเขียนและวิธีการขอทุนต้องทราบถึงแหล่งทุนภายในหน่วยงานของผู้วิจัย แหล่งทุนผ่านเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ และแหล่งทุนภายนอกอื่นๆ

แนวทางการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย แบ่งเป็นดังนี้

 • 10 เปอร์เซ็นต์ พิจารณาโจทย์วิจัยว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานและนโยบายของชาติในระดับต่างๆ หรือไม่
 • 20 เปอร์เซ็นต์พิจารณาปัจจัยการวิจัย อันได้แก่ ความสำคัญและที่มา ปัญหา โจทย์วิจัย วัตถุประสงค์ ความพร้อม ทฤษฎี สมมติฐาน
 • 20 เปอร์เซ็นต์พิจารณากระบวนการวิจัย อันได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย ความชัดเจนของแผนโครงการ งบประมาณ เป็นต้น
 • 20 เปอร์เซ็นต์พิจารณาผลการวิจัยว่าตอบโจทย์วิจัยหรือวัตถุประสงค์หรือไม่ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 • 30 เปอร์เซ็นต์พิจารณา ผลลัพธ์/ผลกระทบ ว่าเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ หรือเศรษฐกิจอย่างไรนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ ทำการวิจัยสาขาเดียว ส่วนชุดโครงการวิจัยมักเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีความเชื่อมโยงกับโครงการวิจัยอื่นๆ ส่วนมากนำไปใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์หรือแก้ปัญหาได้ มีการทำวิจัยหลายสาขา
 • ความแตกต่างของโครงการวิจัยเดี่ยวกับชุดโครงการวิจัย โครงการวิจัยเดี่ยวมักเป็นโครงการขนาดเล็ก มีความเชื่อมโยงกับโครงการวิจัยอื่นน้อย ส่วนมาก
Categories: วิจัย | Leave a comment

โปรแกรมสำเร็จรูป Point of Sale (POS)

ปัจจุบัน มีร้านอาหารใหม่ๆ มากขึ้น หลากหลายรูปแบบที่ดึงดูดลูกค้า การบริการที่ดีและรวดเร็วเป็นอีกส่วนที่ทำให้ลูกค้าเข้าใช้บริการมากขึ้น การนำเทคโนโลยีและโปรแกรมมารวมกันจะได้ระบบที่ช่วยให้สามารถบริหารงานได้ง่ายขึ้น  โปรแกรมสำเร็จรูป Point of Sale (POS) ช่วยในการคำนวณ รายรับ-รายจ่ายเอง รวมไปถึงช่วยวางแผนการขายในแต่ละวันได้ รายละเอียดข้อมูลการใช้วัตถุดิบ ตรวจสอบยอดขาย การรับ Oder อาหาร การตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือ ดูยอดขายต่อวัน เพื่อทำให้ร้านอาหารมีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างการทำงานของโปรแกรม เช่น

เมนูอาหาร – เครื่องดื่ม

 • กำหนดประเภทของอาหาร เครื่องดื่ม เป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อง่ายต่อการค้นหา
 • ยกเลิก แก้ไข เพิ่ม รายการอาหารและเครื่องดื่มแต่ละ รายการได้ และจะมีการส่งข้อมูลที่ปรับปรุงไปยังฝ่ายต่าง ๆ ทันที
 • กำหนดรูปภาพอาหารได้เพื่อให้เมนูอาหารดูน่าสนใจมากขึ้น
 • กำหนดเครื่องปรุงต่างๆ ไว้ในระบบได้
 • กำหนดส่วนประกอบของอาหาร ให้กับอาหารแต่ละอย่างว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง และใช้ปริมาณเท่าไหร่

การสั่งอาหาร

 • สั่งพิมพ์ออเดอร์ออกครัว ได้ไม่จำกัด
 • สั่งอาหารโดยใช้หน้าจอสัมผัส (Touch Screen) เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
 • ส่ง Oder ที่จุดเดียว แล้วโปรแกรมจะทำการแยกพิมพ์ Oder ไปยังฝ่ายตางๆ ได้ เช่นอาหารแยกไปที่ครัว หรือเครื่องดื่มแยกไปที่บาร์ได้
 • ยกเลิก แก้ไข หรือสั่ง Oder เพิ่มได้อย่างรวดเร็ว และจะมีการส่งข้อมูลที่ปรับปรุงไปยังฝ่ายต่าง ๆ ทันที
 • รองรับการสั่งอาหารตามเงื่อนไขลูกค้าได้ เช่น ลูกค้าอาจไม่ใส่หัวหอม เผ็ดน้อยได้ เป็นต้น
Categories: อบรม-สัมมนา | Leave a comment

การเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการเขียน กพอ.03 ระดับ ผศ.

มี อ. หลายท่านอาจจะกำลังเตรียมตัวเข้าสู่วิชาการ ตำแหน่ง ผศ. เพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ และเพื่อการเรียนการสอนก็ตาม หลังจาก การเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยได้มาให้ความรู้เรื่อง การส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา น่าจะมีบางท่านไม่ได้เข้ารับการอบรม ดังนั้นเนื้อหาที่สรุปในครั้งนี้ เป็นเพียงแค่มุมมองของผู้เขียน อาจจะไม่สมบูรณ์ แต่ะจะขอสรุปเพื่อให้เป็นประโยชน์สำหรับบางท่านที่ขอยื่น ผศ. ดังนี้

ประเภทผลงานทางวิชาการทั่วไป

 1. บทความวิชาการ  บทควาที่ทำการรีวิว ค้นหาจากแหล่งความรู้ต่างๆ ในประเด็นที่สนใจ (จำนวนผลงานอย่างตำ 1 ชิ้น ที่มีสัดส่วน ครบ 100%)
 2. บทความวิจัย บทความที่ได้องค์ความรู้จากผลการวิจัย (จำนวนผลงานอย่างตำ 1 ชิ้น ที่มีสัดส่วน ครบ 100%)
 3. ตำรา มีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้ มีเนื้อหาตาม มอค.3 และนำไปเผยแพร่ให้กับ นักศึกษาในวิชา อย่างต่ำ 1 เทอม ในระดับ ผศ. ส่วนใหญ่ใช้ ตำรา
 4. หนังสือ  เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นผลงาน ขอยื่น รศ.

ขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมเอกสารประกอบการ โดยจัดทำเอกสารประกอบการสอนด้วยไฟล์ Microsoft word 1 วิชา (ในกรณีสอนร่วม ยังคงจำเป็นต้องทำเอกสารประกอบการสอนเต็มเนื้อหาทั้งหมด)

หมายเหตุ : เนื้อหาที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน ต้องมีเนื้อหาที่แตกต่างจากตำราที่ยื่นขอตำแหน่ง

ขั้นตอนที่ 2 การยื่นสอบสอน มีขั้นตอนดังนี้

 1. ทำบันทึกข้อความยื่นขอสอบสอนกับงานบุคคล
 2. ทำบันทึกข้อความแจ้งงานโสตทัศนูปกรณ์ให้บันทึดวีดีโอ
 3. งานบุคคลส่งผลงาน (เอกสารประกอบการสอน + วีดีโอ) เพื่อให้กรรมการประเมิน (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณบดี รองวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาขา ประธานหลักสูตร ผู้ทรงภายนอก 1 ท่าน)
 4. ประกาศผลสอบ
 5. เมื่อประเมินผ่านจะมีระยะ 2 ปี นับจากวันที่อนุมัติผลการสอบ

หมายเหตุสำคัญ **** การยื่นสอบสอบ สามารถทำไปพร้อมกับการยื่นของตำแหน่งได้ ใช้ในกรณีที่ อ.มีผลงานพร้อมแล้ว (คณะเรามี อ. บางท่านใช้วิธี ซึ่งข้อดีช่วยทำให้เร็วขึ้น)

ขั้นตอนที่ 3 การทำผลงาน  เช่น ตำรา บทความวิชาการ บทความวิจัย

สาระสำคัญกรณีการทำตำรา ต้องมีดังนี้

 1. การจัดทำ ISBN โดยยื่นขอ Online กับเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งขอได้ในวันเดียว
 2. คำนำ
 3. สารบัญ
 4. เนื้อหาตาม มคอ.3 + แบบฝึกหัดท้ายบท
 5. บรรณานุกรม
 6. ดัชนี
 7. ประวัติผู้เขียน

เมื่อได้ตำราเสร็จเรียบร้อย มีขั้นตอนดังนี้

 1. ทำบันทึกของจัดทำตำรากับคณะ เพื่อให้ Reader ผ่านผลงาน
 2. ทำบันทึกขอใช้ตำราเพื่อเผยแพร่ 1 ภาคการศึกษากับคณะ + ห้องมุดมหาวิทยาลัยอุบลฯ + ห้องสมุดภภายนอกอย่างต่ำ 4 แห่ง

ขั้นตอนที่ 4 การยิื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ

โดย กรอก กพอ. 3 + หลักฐานสัดส่วนผลงานร่วมกับ อ.ท่านอื่น

ทั้งนี้ งานบุคคลจะช่วยตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 4 รับฟังผลการขอยื่นตำแหน่ง ในระหว่างรอผลการประเมิน อ. สามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่

 

ปล. รายละเอียดสามารถ เข้าไปได้ที่ http://www.ubu.ac.th/web/person#

ท้ายนี้ ขอนำเกล็ดเคล็ดไม่รับ จาก ศ.ที่อายุน้อยที่สุด คือ 34 นั่นคือ ศ.ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ จาก จุฆาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า

 1. การมีวิจัยกับตนเองมากๆ
 2. การแบ่งเวลา
 3. การตั้ง Timeline โดยตั้งเป้าหมายวันยื่น และทำเป็น dead line

ขอให้ อ. ทุกท่านโชคดี ได้เป็น ผศ., รศ., ศ, ตามที่ไฝ่ผันค่ะ (รวมทั้งผู้เขียนด้วย)

 

 

Categories: ทั่วไป, อบรม-สัมมนา | Leave a comment

IoT หนึ่งในเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงโลก

IoT หรือที่เราเรียกกันว่า Internet of Things หรือที่แปลเป็นไทยว่า “อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” หมายถึงอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตได้ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ นาฬิกา ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า หลอดไฟในบ้าน ตู้อบไมโครเวฟ รถยนต์ ตู้เสื้อผ้า หรืออื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งการที่อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตได้ทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสาร สั่งการ ติดตามอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลให้วิถีชีวิตดังเดิมของมนุษย์เปลี่ยนไป ทำให้ชีวิตของมนุษย์เราสบายขึ้น มีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่อุปกรณ์ทุกอย่างยังสามารถติดต่อสื่อสารกันเองได้อีกด้วย ทำให้อุปกรณ์ทุกอย่างดูเหมือนจะมีชีวิต และถ้าหากมีการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นให้มีระบบปัญญาประดิษฐ์หรืเ Artificial Intelligence เข้าไปในอุปกรณ์ต่าง ๆเหล่านั้นด้วยแล้วก็ยิ่งจะทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นมีความชาญฉลาดและสามารถเรียนรู้และตัดสินใจต่าง ๆได้ด้วยตนเอง

รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับอินเตอร์เน็ต

ที่มาของรูป http://www.skyworksinc.com/products_IoT.aspx

รูปที่ 1 เป็นการแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ทุกอย่างบนโลกใบนี้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตได้ และยังสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันเองระหว่างอุปกรณ์ได้อีกด้วย เพื่อให้เห็นภาพและบทบาทความสำคัญของ IoT ทีมีต่อชีวิตของเราในปัจจุบันและอนาคตเราลองดูคลิปวิดีโอนี้

ที่มาวิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=lsiHUfIpNGY&feature=youtu.be

และนี้คือบทบาทของเทคโนโลยี IoT ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์เราในปัจจุบัน

Categories: อบรม-สัมมนา | 1 Comment

5 ขั้นตอนเริ่มต้น การตลาดดิจิทัล ทางรอดของธุรกิจ SMEs ในยุค Thailand 4.0

” ลูกค้าเราอยู่บนโลกออนไลน์ เราก็ควรจะมีร้านอยู่บนโลกออนไลน์ “

การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) น่าจะเป็นคำที่เราคงจะคุ้นเคยกันบ้างแล้วในยุคที่รัฐบาลกำลังผลักดันประเทศของเราเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 หากเป็นสมัยก่อนการที่ธุรกิจขนาดเล็กจะไปต่อกรกับธุรกิจขนาดใหญ่คงเป็นเรื่องยาก เพราะมีข้อจำกัดในเรื่องของทรัพยากรและทุนทรัพย์ ซึ่งต่างจากยุคนี้ที่สื่อสังคมออนไลน์กำลังได้รับความนิยมจากคนทั่วโลก ธุรกิจ SMEs จึงมีช่องทางและเครื่องมือช่วยให้สามารถรับมือกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ โดยหนึ่งในแนวทางสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กอยู่รอดได้ก็คือ การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) หรือ การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ซึ่งเป็นวิธีการทำการตลาดที่ใช้ต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับการทำการตลาดแบบดั่งเดิม เราสามารถเจาะจงและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านที่ยังใหม่กับเรื่องของการทำ การตลาดดิจิทัล อาจจะกังวลว่าจะเริ่มต้นอย่างไรในตลาดออนไลน์  ในบทความนี้เรามาดูกันว่าธุรกิจต้องทำอะไรบ้างจึงจะสำเร็จแบบปัง ๆ กับ 5 ขั้นตอนเริ่มต้นการตลาดดิจิทัล

1. สร้างเว็บไซต์เพื่อเปิดร้านบนโลกออนไลน์

หลายท่านอาจจะคิดว่า ทำไมเราต้องทำเว็บไซต์ของร้านด้วย ทั้งยุ่งยาก ทั้งเสียเวลา ทั้งต้องใช้เงินลงทุน แล้วยังต้องมานั่งดูแลอีก สู้เอาสินค้าไปขายบน Social Media หรือลงขายใน E-Marketplace ไม่ง่ายกว่าเหรอ ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยด้วยซ้ำ ทำไมต้องมาลงทุนสร้างเว็บไซต์ร้านค้าเองให้เปลืองตังค์ สำหรับเรื่องนี้มีผู้ประกอบการหลายรายเคยมาถามผมว่า ควรทำเว็บไซต์ของร้านไหม? ผมตอบได้เลยครับว่า ควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณต้องการทำธุรกิจในระยะยาว ยิ่งควรต้องมีเว็บไซต์ร้านค้าเป็นของตัวเอง

Responsive Website

การขายของบน Social Media หรือลงขายใน E-Marketplace อาจจะเริ่มต้นได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ยังไงเสียมันก็ไม่ใช่ของเรา หากวันดีคืนดีผู้ให้บริการเปลี่ยนนโยบายหรือปิดตัวลงไป ก็จะส่งผลกระทบกับธุรกิจของเราโดยตรง จากที่เคยมียอดขายถล่มทลายก็อาจจะกลายเป็นขายได้ไม่ได้เลยสักชิ้น การมีเว็บไซต์ร้านค้าเป็นของตัวเองถึงแม้ว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างในช่วงแรก แต่เมื่อเทียบกับข้อดีที่เราจะได้รับ ก็นับว่าคุ้มค่าที่จะลงทุน เราสามารถบริหารจัดการร้านค้าของเราได้เอง ปรับแต่ง SEO เพื่อให้มีผลดีต่อการค้นหาจาก Search Engine ทั้งหลาย และยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดี ยิ่งในปัจจุบันนี้มีข่าวเรื่องการหลอกลวงคดโกงกันบน Social Media ผู้บริโภคก็จะมีความกังวลในการซื้อของออนไลน์มากขึ้น หากเรามีเว็บไซต์ร้านค้าก็จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การมีเว็บร้านค้าเป็นของตัวเองเรายังสามารถเก็บสถิติต่าง ๆ เอาไว้เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงร้านให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสถิติที่เราสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์นั้นมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ช่วงเวลาในการใช้งาน คำค้นหา (Keyword) ที่ผู้ใช้ค้นหาแล้วเจอเว็บของเรา ช่องทางการเข้าถึง อุปกรณ์ในการเข้าถึง พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อธุรกิจเราทั้งนั้น

2. เชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์ของเราเข้ากับ Social Media

Social media marketing

Image Source: Technology Trust

เมื่อเรามีสินค้าและบริการก็ย่อมต้องการให้มีคนมาซื้อ กลุ่มผู้บริโภคหรือลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากเป็นสมัยก่อนการจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้างที่ครอบคลุมทั้งประเทศหรือทั่วโลกคงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและต้องใช้ทุนมหาศาล ซึ่งต่างจากยุคปัจจุบันนี้ที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตช่วยเชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันการเข้าถึงลูกค้าก็สามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้น

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ไม่ว่าจะเป็น Facebook Google+ Twitter Instagram LINE Youtube ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงเราเข้ากับกลุ่มลูกค้า เป็นช่องทางที่จะนำร้านของเราเข้าถึงเครือข่ายผู้บริโภคขนาดใหญ่  ธุรกิจสามารถสร้าง การรับรู้ (Awareness) ในตราสินค้า (Brand) หรือบริการ สร้าง ความผูกพันธ์กับลูกค้า (Consumer Engagement) สร้าง ความเชื่อถือ (Credibility) และสร้าง ความภักดี (Royalty) ที่เป็นสุดยอดปรารถนาของผู้ประกอบการทุก ๆ คน

Social Media ทำให้เราใกล้ชิดกับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น เราสามารถตรวจสอบและรับรู้พฤติกรรมของลูกค้าผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ที่ Social Media ได้เตรียมเอาไว้ให้ผ่านเครื่องมือตรวจสอบการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น การกดไลค์ (Like) การแสดงความคิดเห็น (Comment) การกดแชร์ (Share) ดังนั้น เมื่อเรามีร้านค้าออนไลน์แล้วก็เชื่อมโยงมันเข้ากับ Social Media ซะ

แล้วเราต้องเชื่อมโยงเข้ากับ Social Media ตัวไหนบ้าง? บอกได้เลยว่า ต้องเชื่อมโยงเข้ากับทุกอันเลยครับ เพราะเราไม่รู้หรอกว่าลูกค้าเราเขาจะใช้ตัวไหน ดังนั้นเราเชื่อมโยงมันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Google+ YouTube แต่เมื่อเชื่อมโยงแล้วเราต้องดูแลช่องทางต่าง ๆ ที่เราเปิดเอาไว้ด้วยนะครับต้องมีกิจกรรมในทุกช่องทางที่เราสร้างเอาไว้ในลูกค้าได้ติดตาม

สิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อทำการเชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์ก็คือ เราต้องทำให้เว็บของเราง่ายต่อการถูกแชร์ไปยัง Social Media ต่าง ๆ ผู้อ่านแค่กดปุ่มเพียงครั้งเดียวก็สามารถแชร์ข้อมูลจากเว็บเราไปสู่ Social Media ที่เราใช้อยู่ได้ทันที

3. สร้างกิจกรรมและเรื่องราวให้ลูกค้าติดตาม

หลายคนอาจคิดว่าเมื่อสร้างเว็บไซต์ของร้านค้าและทำการเชื่อมโยงเข้ากับสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็น่าจะทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น น่าจะทำให้คนแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าเรา น่าจะทำให้ธุรกิจเราประสบความสำเร็จ แต่ในความเป็นจริงแล้วการทำเพียงแค่นี้อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ การมีเว็บไซต์แล้วทำการเชื่อมโยงเข้ากับสื่อสังคมออนไลน์ก็เหมือนกับเราสร้างร้านแล้วเปิดประตูต้อนรับลูกค้า หากลูกค้าก้าวเท้าเข้ามาในร้านของเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้าอยู่ในร้านนาน ๆ  จะทำอย่างไรให้ลูกค้าพึ่งพอใจหรือชื่นชอบจนอยากกลับมาร้านเราใหม่

นั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ในร้านของเราว่าเป็นที่ดึงดูดใจได้มากน้อยแค่ไหน หากลูกค้าเข้ามาแล้วเจอแต่สิ่งเดิม ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามากี่ครั้งก็เจอแต่เนื้อหาเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ลูกค้าก็ไม่อยากจะเข้ามาอีก จากการสอบถามผู้ใช้งาน Facebook ที่เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์อันดับหนึ่งของโลกที่มีสมาชิกใช้งานทั่วโลกกว่า 2 พันล้านคนว่าทำไมพวกเราถึงชอบใช้งานเฟสบุ๊ค คำตอบที่แทบจะเป็นเสียงเดียวกันนั้นก็เป็นเพราะว่าเฟสบุ๊คมีการเปลี่ยนเนื้อหาตลอดเวลา มีเนื้อหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายจากผู้ใช้ทั่วทั้งโลก ดังนั้นสิ่งที่ร้านจะต้องทำก็คือการจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมูลตามที่ผู้ชมต้องการ มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอ มีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ โดยเนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ควรจะมีทั้งข้อความ (Text) รูปภาพ (Picture)  วิดีโอ (Video) เสียง (Sound) หรือที่เราเรียกกันว่ามัลติมิเดีย (Multimedia) นั้นเอง

4. โปรโมทลงโฆษณาผ่านช่องทางต่าง ๆ

Top Investment Priorities for 2017

Image Source: Autopilot Report

การโปรโมทถือเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายพบและรู้จักเรามากขึ้น รวดเร็วขึ้น ถึงแม้การลงโฆษณาออนไลน์อาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่หากเที่ยบกับสือเดิมอย่างโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ แล้วจะเห็นได้ว่า การลงโฆษณาบนสื่อออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน และสามารถกำหนดงบประมาณการลงโฆษณาได้ตามความเหมาะสม จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจนักที่จากผลการสำรวจการลงทุนการโฆษณาในภาพข้างบนเราจะพบว่าอันดับต้น ๆ ที่นักลงทุนเลือกจะเป็นช่องทางออนไลน์

การลงโฆษณาออนไลน์อาจจะมีอยู่มากมาย แต่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็จะเป็น Google Adword ที่เป็นรูปแบบการลงโฆษณาผ่านเครือข่ายการค้นหาของ Google ที่เป็นเว็บ Search Engine อันดับหนึ่งของโลก และอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมก็คือ Facebook Ads ที่เป็นระบบโฆษณษบน Facebook เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์อันดับหนึ่งของโลกเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราทำการตลาดบน Facebook คงจะหนีไม่พ้นการลงโฆษณา เนื่องจาก Facebook ได้เปลี่ยนอัลกอริทีมเกี่ยวกับการแสดงผลที่มีผลกระทบต่อการเห็นของสมาชิกแฟนเพจหรือเพื่อน ๆ ของเรา ซึ่งต่อให้เรามีสมาชิกแฟนเพจอยู่มากมายหลายพัน หลายหมื่นคน การโพสต์ในแต่ละครั้งของเราก็มีโอกาสที่จะพบเห็นจากเพื่อนและแฟนเพจไม่เกิน 10% เท่านั้น ดังนั้นการลงโฆษณาด้วย Facebook Ads จึงเป็นสิ่งจำเป็นหากเราต้องการเพิ่มโอกาสในการแสดงผลให้มากขึ้น ซึ่งการลงโฆษณาผ่าน Facebook Ads นั้นเราสามารถกำหนดเงินโฆษณาให้เหมาะสมตามงบประมาณที่เรามี สามารถลงโฆษณาเริ่มต้นด้วยเงินเพียง 30 บาท สามารถเจาะจงกลุ่มคนที่ต้องการให้เห็นโฆษณาให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ สามารถเจาะลงประชากรที่อาศัยอยู่ตามที่ต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ Facebook ยังเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน ความสนใจ ของผู้ใช้เอาไว้ให้เรามาใช้กำหนดขอบเขตให้ตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เราได้ลูกค้าที่ต้องตามความต้องการมากยิ่งขึ้น

5. วิเคราะห์และปรับปรุง

ขั้นตอนสุดท้ายคือการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงเพื่อให้ธุรกิจของเรามีประสิทธิภาพดียิ่ง ๆ ขึ้น เช่น หากสถิติของการใช้อุปกรณ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราส่วนมากจะใช้สมาร์ทโฟน (Smart Phone) เราก็ควรจะออกแบบเนื้อหาและสื่อบนเว็บไซต์ให้สามารถแสดงผลได้ดีบนมือถือ ให้ผู้ใช้อ่านง่ายดูได้สะดวก หรือ หากเราพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มักจะเข้าถึงร้านเราผ่าน Facebook ในช่วงเวลา 17:00 – 21:00 เราก็สามารถนำข้อมูลตรงนี้มาใช้ในการวางแผนการลงโฆษณาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายก็จะช่วยให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

5 ขั้นตอนสำคัญเพื่อเริ่มต้นการตลาดดิจิทัล หวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อธุรกิจ SMEs และผู้สนใจทุก ๆ ท่านนะครับ สิ่งที่จะฝากเอาไว้ก่อนจากกันในบทความนี้คือ ต่อให้คุณมีวิธีการที่สุดแสนจะวิเศษ หากคุณไม่ลงมือทำ วิธีการนั้นมันก็คงไม่ต่างจากวิธีการธรรมดาทั่วไป

Categories: ทั่วไป | 1 Comment

แนวปฏิบัติที่ดีการปรับปรุงหลักสูตร คณะบริหารศาสตร์

แนวปฏิบัติที่ดีการปรับปรุงหลักสูตร คณะบริหารศาสตร์

ด้านกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรด้าน กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
1. มีการแบ่งงานกันทำ
2. มีการติดตามงานอย่างใกล้ชิด
3. ปรับปรุงหลักสูตร ตาม มคอ.1/สภาวิชาชีพ (ถ้ามี)
4. มีการวิจัยหลักสูตร 1 ชุด เพื่อศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต     บัณฑิต สภาวิชาชีพ
5. มีการติดตามความคืบหน้าในการเสนอเล่มหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษร     ไปยังงานพัฒนาหลักสูตร และ สกอ.

ด้าน เนื้อหาของหลักสูตร
1. หลักสูตรพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาหรือพัฒนาหลักสูตร หรือผู้ใช้บัณฑิต ที่เป็นผู้บริหารในองค์กรระดับประเทศ เนื่องจากบุคคลเหล่านั้น ทราบทิศทางและแนวโน้มของการพัฒนาประเทศและวิชาชีพ
2. นำผลการวิจัย และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร โดยพิจารณาปัจจัยภายนอกร่วมด้วย อาทิ นโยบายการพัฒนาประเทศ สภาวะเศรษฐกิจ สภาพสังคม ความคิดเห็นของอาจารย์พิเศษ รายงานวิจัยหลักสูตรในปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงหลักการและเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
3. การเขียนเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร ให้ระบุว่าหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
4. คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยต้องมีความสอดคล้องกัน และเขียนเฉพาะหัวข้อของเนื้อหาการเรียนรู้
5. คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
6. ผู้นำเสนอหลักสูตร ต้องมีความแม่นยำในเนื้อหา มคอ. 2 และยึดมั่นในคุณลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพ เพื่อที่สามารถอธิบายต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อย่างแม่นยำ
7. นำเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต/อาชีพของบัณฑิต เป็นตัวกำหนดรายวิชา เนื้อหาการเรียนรู้ของรายวิชา และจัดทำคำอธิบายรายวิชา

ด้าน ทิศทางของหลักสูตร
1. มีเป้าหมายในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตไปประกอบอาชีพที่สนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจน ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. รายวิชาในหลักสูตรต้องสอดคล้องกับเป้าหมายในการปรับปรุงหลักสูตร

Categories: ทั่วไป | 1 Comment