browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Author Archives: prair_w@yahoo.com

การวางแผนภาษีสำคัญไฉน

การวางแผนภาษี (Tax Planning) เป็นการกำหนดวิธีปฏิบัติสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางภาษี เพื่อให้จ่ายภาษีได้ถูกต้องและประหยัดต้นทุน ดังนั้นการวางแผนภาษีที่ดีควรเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งองค์ การดำเนินงาน จนถึงการเลิกกิจการ ทั้งนี้ การวางแผนภาษี ไม่ใช่การหนีภาษี หรือการทำทุจริตเพื่อให้จ่ายภาษีให้น้อยลง (ไม่ว่าจะเป็นการใช้ใบกำภับภาษีปลอม สร้างค่าใช้จ่ายปลอดมาเพื่อให้ขาดทุนหรือเสียภาษีน้อยลง) แต่การวางแผนภาษี เป็นการทำให้การเสียภาษีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดในขณะเดียวกันก็ช่วยขจัดปัญหาต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายภาษีที่อาจเกิดจากการจัดทำภาษีไม่ และทำให้ทราบต้นทุนที่แท้จริงของการประกอบกิจการ โดยไม่ต้องวิตกกังวลกับการตรวจสอบภายหลังของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น สิ่งที่ต้องรู้ในการวางแผนภาษี คือ รู้ธุรกิจ รู้กิจกรรม – กระบวนการ – การทำสัญญา รู้การบัญชี และการบริหารจัดการด้านบัญชี รู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ รู้จักการวางแผนกลยุทธ์ที่ถูกต้องและปฎิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ การวางแผนภาษีสอดคล้องกับการวางแผนกลยุทธ์ เพราะ การวางแผนกลยุทธ์จะทำให้รู้ทิศทางและเป้าหมายในการจัดทำธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การวางแผนภาษีที่ดีจึงต้องดูก่อนว่า กลยุทธ์มีอะไรบ้าง ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องมีอย่างไร เพราะหากกิจการรู้จำนวนภาษีที่ต้องจ่าย จะทำให้รู้ต้นทุนที่ถูกต้อง และเมื่อรู้ต้นทุนที่ถูกต้อง จะทำให้การกำหนดราคาขายมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขัน และวางแผนกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน นอกจากนี้ สิ่งสำคัญ คือ การมีความรู้เรื่องภาษี เช่น หากจะวางแผนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา จะต้องรู้ก่อนว่า … Continue reading »

Categories: ทั่วไป, อบรม-สัมมนา | Leave a comment

เกร็ดเล็กๆสำหรับการเขียนตำรา

ในการขอตำแหน่งทางวิชาการนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้คือผลงานวิชาการ ตำราจัดเป็นเอกสารสำคัญสำหรับบุคลากรที่จะประกอบอาชีพครูอาจารย์ทั้งหลาย ทั้งนี้เพราะเป็นสื่อการสอนชั้นดี เป็นแหล่งประมวลความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่สั่งสมมา และนอกเหนือสิ่งอื่นใด ตำราถือเป็นกุญแจสำคัญในการขอผลงานทางวิชาการด้วย  การอบรมวันนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงประสบการณ์อย่างศาสตราจารย์กิตติคุณปรีชา ช้างขวัญยืน มาอธิบายและชวนอาจารย์ทุกท่านเขียนตำรา โดยอาจารย์ได้ให้ข้อคิดสำคัญนอกเหนือจากเอกสารที่ได้รับ พอสรุปได้ ดังนี้ ในการเขียน สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ องค์ความรู้ และความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเขียน เพราะ หากเรามีความเข้าใจไม่สมบูรณ์ จะส่งผลให้งานเขียนของเราไม่เคลียร์ด้วย การเขียนที่ดี คือ การเขียนตามที่คิด ความใหม่ของเอกสารแต่ละเล่ม อยู่ที่การสั่งสมความรู้และประสบการณ์ หรือCreative imagination ของผู้สอนแต่ละคน ซึ่งมีความแตกต่างกันตามบริบทและการเรียนการสอนของแต่ละคน ดังนั้น ตำราจึงมาจากการถ่ายทอดประสบการณ์ของที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งทั้งนี้สิ่งที่จะทำให้ความรู้ของเราใหม่และชัดเจนอยู่เสมอ คือ การอ่านหนังสืออื่นๆที่มีหัวข้อใกล้เคียง (ไม่ใช่แต่การอ่านเฉพาะหัวข้อที่เราเขียน) และสิ่งสำคัญ คือ ควรอ่านวารสารให้มากๆ เพราะ วารสารเป็นแหล่งความรู้ใหม่ที่ทันสมัย และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเรียงลำดับ ก่อน-หลัง ในการเรียบเรียงหัวข้อก่อนหลังนั้น ผู้เขียนสามารถเรียบเรียงได้แตกต่างจากหนังสือหลักที่เราอ่านต่อๆกันมา ซึ่งการเรียงลำดับที่ดี ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การสอนของเรา   เพราะ การสอนจะทำให้เรารู้ว่าเราควรสอนเรื่องใดก่อน-หลังเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ดังนั้น บางคนอาจกล่าวหลักการก่อนและค่อยสรุปย่อย ๆ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับแนวคิดทางภาษีอากรสำหรับสัญญาเช่า

สัญญาเช่าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า  ซึ่งสิ่งสำคัญของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ คือ การแบ่งประเภทสัญญาเช่า โดยทางบัญชีพิจารณาประเภทสัญญาเช่าตามเนื้อหาของสัญญามากกว่า ทั้งนี้แบ่งเป็น 1) สัญญาเช่าการเงิน และ 2) สัญญาเช่าดำเนินงาน ในขณะที่สรรพากรเองได้มีการแบ่งประเภทสัญญาเช่าไว้เช่นเดียวกัน คือ สัญญาเช่าซื้อ และสัญญาเช่าดำเนินงาน (สัญญาเช่าทรัพย์) ซึ่งความต่างของสองแนวคิด สามารถสรุปได้ดังนี้ เงือนไขของการพิจารณาสัญญาเช่า แนวคิดทางบัญชี แนวคิดทางสรรพากร มีการโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันสิ้นสุดสัญญา สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าซื้อ มีสิทธิเลือกซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมมาก สัญญาเช่าดำเนินงาน อายุสัญญาเช่าครอบคลุมอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ มูลค่าปัจจุบันของเงินขั้นต่ำเกือบเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ สินทรัพย์มีลักษณะเฉพาะมากจนผู้เช่าใช้ได้เพียงผู้เดียว ข้อบ่งชี้ 3 ข้อ (มีความโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนต่างๆให้กับผู้เช่าแล้ว หรือ มีการให้เช่าต่อในมูลค่าต่ำๆ) ไม่เข้าเหตุการณ์ข้อหนึ่งใน 5 ข้อ และไม่เข้าข้อบ่งชี้ข้อใดใน 3 ตัวบ่งชี้ สัญญาเช่าดำเนินงาน จากตารางข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า สัญญาเช่าที่มีการระบุเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อสิ้นสุดสัญญา หรือ สัญญาเช่าซื้อนั้น ทางบัญชีถือเป็นสัญญาเช่าการเงินชนิดหนึ่ง แต่ทั้งนี้ในมุมมองทางบัญชีเองไม่ได้มองแค่การโอนกรรมสิทธิ์เพียงอย่างเดียว ดังนั้น … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ข้อน่ารู้เกี่ยวกับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ได้มีโอกาสไปฟังท่านคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ศาตราจารย์กิติคุณปิยนาถ บุนนาค ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการที่หลายคนยังสงสัยอยู่ พร้อมด้วยคำแนะนำ ปัญหาและข้อพึงระวัง มีประเด็นน่าสนใจ ดังนี้ เนื่องจากหลายท่านยังสับสนกันอยู่ระหว่างบทความวิชาการ กับบทความวิจัย   อาจารย์จึงอธิบายความแตกต่างของงานสองงานให้ฟังคร่าวๆ ว่า บทความวิชาการ เป็นการนำเสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้กระจ่าง นำเสนอความรู้บนพื้นฐานวิชาการ มีหลักฐานอ้างอิง มีการวิเคราะห์ วิจารณ์ นำเสนอ ขณะที่บทความวิจัย เป็นการรายงานผลการวิจัยและข้อเท็จจริงที่ได้จากการวิจัยของผู้เขียนเอง เน้นสมมติฐานที่ศึกษา ได้ทฤษฎีหรือองค์ความรู้ใหม่ มีลักษณะแคบแต่ลึก มีจุดยืนของตนเองและมีการพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ 1) แบบวิเคราะห์ ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดี เพื่อศึกษา ตรวจสอบ อย่างถ่องแท้ ขณะที่ 2) แบบโต้แย้ง มักเป็นเรื่องที่มีความขัดแย้งกันอยู่ ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ดังนั้น ผู้เขียนต้องให้เหตุผลและหลักฐานเพื่อนำไปสู่ข้อค้นพบของตนเองให้ได้ ทั้งนี้สิ่งสำคัญของการการเขียนบทความวิจัย คือ ต้องรู้จัก สรุปความ ประเมิณ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ออกมาให้ได้ ซึ่งทั้งสี่ส่วนมีความสำคัญทั้งหมด ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน การเสนอบทความวิจัย เพื่อประโยชน์ของตนเอง ควรส่งรายงานผลการวิจัยมาพร้อมกันด้วย … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

Scoring Rubrics เกณฑ์การให้คะแนนตามกรอบTQF

3-4 ก.ค. 57 ปฎิเสธไม่ได้ว่า การวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามระบบ TQF ได้เข้ามามีบทบาทกับอาจารย์ทุกคน เนื่องจากเป็นการเน้นการวัดประเมินผลทั้งด้านองค์ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ/ทักษะ อารมณ์/ความรู้สึก หรือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สามารถประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงอันจะนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป ดังนั้นในการสร้างเครื่องมือการวัดผลจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม แต่สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือ การสร้างเกณฑ์การให้คะแนนที่สามารถบ่งชี้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง เที่ยงตรง คงเส้นคงวา และยุติธรรม วิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ให้พวกเราในครั้งนี้ คือ  รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ และ ดร.บุษวรรษ์ แสนปลื้ม  อาจารย์ทั้งสองท่านได้กล่าวถึงเกณฑ์การให้คะแนนที่สามารถตอบโจทย์การเรียนรู้ดังกล่าวหรือที่เราเรียกว่า “Scoring rubrics” การวัดผลโดยวิธีนี้จะช่วยให้การประเมินผลชัดเจนยิ่งขึ้น เข้าใจตรงกัน และสิ่งสำคัญ คือ สามารถส่งเสริมทักษะของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลให้การตรวจให้คะแนนของผู้สอนเองเที่ยงธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Scoring rubrics ที่จะกล่าวถึงในที่นี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Holistic rubrics หรือ การสร้างกฎเกณฑ์แบบองค์รวม เป็นการให้คะแนนสิ่งที่ต้องการวัดกว้างๆ โดยดู out put เป็นสำคัญ และ Analytic rubrics … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการพ.ศ. 2555

นับเป็นการสัมมนาที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจมากที่สุดเลยก็ว่าได้ สำหรับเงื่อนไขในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการในวันที่ 3 ม.ค. 2556 ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ตนเองก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าอบรมที่มาตอนเค้าเริ่มพอดี เลยต้องไปนั่งที่เก้าอี้สำรอง แต่ยังโชคดีกว่าอาจารย์อีกหลายท่านที่ไม่มีโอกาสได้นั่งฟัง ..เนื่องจากเก้าอี้สำรองก็เต็มเหมือนกัน ท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเองของวิทยากรกว่า 8 คน ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (..ศิริอายุก็มากโข..) ท่านวิทยากรทั้งหลายต่างช่วยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมกับให้ความรู้และกำลังใจกับน้องๆรุ่นใหม่ ความว่า           ตอนนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเปลี่ยนไป ทั้งนี้คนจะขอตำแหน่งทางวิชาการได้ต้องมีการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนมาไม่ต่ำกว่า 9 ปี(กรณีจบปริญญาตรี)  ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (กรณีจบปริญญาโท) และไม่ต่ำกว่า 2 ปี(กรณีจบปริญญาเอก) โดยต้องมีชั่วโมงสอนประจำและมีเอกสารประกอบการสอนที่จะนำเสนอ (ซึ่งถ้าเป็นวิชาที่มีผู้สอนร่วมหลายท่าน ให้นำเสนอทุกเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ) ส่วนผลงานที่ใช้จากเดิมที่ต้องมีทั้งผลงานวิจัยและผลงานแต่งหรือเรียบเรียง(เช่น ตำรา หนังสือ หรือบทความ)นั้น ตอนนี้ เงื่อนไขใหม่ให้มีเพียงผลงานวิจัยหรือผลงานแต่งเรียบเรียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ฟังดูเหมือนจะดี แต่วิทยากรทั้งหลายลงความเห็นว่า… ยากขึ้น!!.. เพราะผลงานที่นำส่งจะต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ คือ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมได้ อีกทั้งผลงานที่นำส่งต้องเข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ หรือรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก หรือสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือพัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็งได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงวิชาการ เหล่านี้เองที่บรรดาผู้ทรงทั้งหลายต่างก็ยอมรับว่ายากมากในทางปฏิบัติ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

เรื่องน่ารู้หากจะรับทำงานให้หน่วยงานราชการ

          เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น ในโครงการใหญ่ๆของรัฐมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาก็ส่งผลให้งบประมาณของรัฐที่สูญเสียไป ดังนั้นมาตรการที่ดีที่สุด คือ การเปิดเผยราคากลางของคู่สัญญา พร้อมกับบุคคลที่ทำสัญญา โดยจะต้องแสดงบัญชีรับจ่ายต่อกรมสรรพากรด้วย กฎหมายนี้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป           ในการอบรมครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์ความรู้จากวิทยากร 2 ท่าน คือ คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์นักกฎหมายจาก ป.ป.ช. และคุณวิไลวรรณ กาญจนกันติ กรรมการและเลขานุการสภาวิชาชีพการบัญชี โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้           คู่สัญญา หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำสัญญาคู่กับหน่วยงานรัฐ(กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ หน่วยงานราชการทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน)ทั้งนี้ คู่สัญญารับจ้างจากรัฐจะต้องทำบัญชีรายการรับจ่ายเงิน (รายรับ คือเงินที่รับจากรัฐ ส่วนรายจ่าย คือ เงินที่จ่ายทั้งสิ้นตามสัญญา)โดยยื่นต่อสรรพากร  ทั้งนี้ ผู้ยื่น หมายถึง คู่สัญญาที่ทำกับหน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล กิจการร่วมค้า consortium นิติบุคคลต่างประเทศ หรือมูลนิธิ สมาคม ซึ่งเมื่อได้รับว่าจ้างจากรัฐจะต้องมีมูลค่าสัญญาตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป (เว้นแต่ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป, วิจัย | Leave a comment

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการสนับสนุน

ได้มีโอกาสไปอบรม ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 อบรมเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการสนับสนุน เนื่องจากไปส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) ปี 56 เลยต้องอบรมให้รู้วิธีการซักหน่อย การบรรยายรอบนี้ได้รับการอนุเคราะห์ความรู้จาก อ.อวยพร เรืองตระกูล จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งอ.ได้ให้ข้อคิดหลายอย่างในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยโดยเฉพาะกรณีไปขอทุนจากแหล่งภายนอก ไม่ว่าจะเป็น สภาวิจัย สกว. สสส. หรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ ได้ดังนี้ ลักษณะงานวิจัยที่ดีควรมีความถูกต้อง เหตุผลดี สมบูรณ์ กะทัดรัด เคลียร์ อีกทั้งนักวิจัยต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี อึกทั้งโครงการวิจัยต้องมีความเป็นไปได้ด้วย เทคนิคสำคัญคือ แนวโน้มผู้ให้เงินสนับสนุนโครงการวิจัยส่วนใหญ่ ต้องการงานวิจัยที่บูรณาการมากขึ้น โดยรวมจากหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกัน ดังนั้น ควรมีการทำวิจัยร่วมกับคณะอื่น มหาวิทยาลัยอื่น หน่วยงานอื่น หรือ การทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยเก่าๆมา หรือผลัดกันเป็นหัวหน้างานวิจัย ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นอกจากนี้การบูรณาการสามารถดูได้จากประวัตินักวิจัยก็ได้ สำหรับการทำวิจัยควรทำงานวิจัยแบบทำจริง ไม่ใช่ survey และวิเคราะห์เท่านั้น ซึ่งการทำวิจัยจริงต้องชัดเจน กะทัดรัด การเขียนควรคงเส้นคงวา … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

TQF MAPPER

ต่อไปนี้การทำมคอ.ต่างๆ จะง่ายและสะดวกขึ้นแล้วค่ะ…..เนื่องจากงานพัฒนาหลักสูตรกำหนดให้ทุกหลักสูตรต้องจัดทำเอกสารตามระบบ TQF ซึ่งสร้างภาระให้กับผู้ดำเนินงาน อีกทั้งระบบการทำงานซ้ำซ้อน ทำให้ต้องเสียเวลาและเอกสารในการจัดทำจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดให้ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ มาจัดทำระบบฐานข้อมูลของ TQF ให้กับบุคลากรเรา (..เย้ !!!) จึงได้พัฒนาระบบเพื่อให้คณาจารย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ได้….จากที่ได้ไปฟังบรรยายเกี่ยวกับการเข้าระบบของ TQF ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า น่าจะทำให้การจัดการเรียนการสอน การวัดผล และประเมินผลตามระบบ TQF ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพและลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้ดีขึ้น ระบบดังกล่าวนี้ เรืยกว่า “TQF MAPPER” การทำงานผ่านระบบ TQF MAPPER สามารถสรุปเป็นขั้นตอนง่ายๆ ได้ดังนี้ 1.การเข้าระบบจะเชื่อมโยงกับระบบ REG ดังนั้นผู้เข้าสามารถkey username และ Password อันเดียวกันกับ REG 2.ระบบจะสามารถรองรับการทำ มคอ. 2 ,3,5,7 รวมถึง การจัดทำ course syllabus โดยการดึงฐานข้อมูลพื้นฐานตัวเดียวกันมาให้ ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางรายการเพื่อความเป็นปัจจุบัน 3.ระบบจะเชื่อมโยงกับ Reg ดังนั้น ช่วยลดภาระในการรายงานเกรด อีกทั้งมีแนวโน้มพัฒนาไปยัง … Continue reading »

Categories: อบรม-สัมมนา | Leave a comment

แนวปฏิบัติสำหรับนักบัญชีระดับปฏิบัติการ

ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมของสภาวิชาชีพการบัญชี กับนักศึกษาการบัญชีของตนเองครั้งแรก ซึ่งทางสภาวิชาชีพก็ได้จัดเรื่องที่นักศึกษาน่าจะได้ข้อคิดในการทำงานต่อไปได้อย่างดีทีเดียว ในขณะเดียวกันเราเองก็เหมือนได้ทบทวนความรู้ หลักการบัญชีพื้นฐานที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งบางทีเราเองก็ลืมคิดไป การอบรมวันนี้เป็นเรื่อง “แนวปฏิบัติสำหรับนักบัญชีระดับปฏิบัติการ” โดย อาจารย์รัตนา พฤกษาเกษมสุข ทั้งนี้เนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตนเบื้องต้นสำหรับการเป็นนักบัญชี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานบัญชี, นโยบายทางการบัญชีและกระบวนการทางบัญชี, การควบคุมข้อมูลทางการบัญชีในเบื้องต้นและข้อผิดพลาดที่พนักงานบัญชีพึงระวังและแนวทางแก้ไข โดยมีรายละเอียดต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานบัญชี มีตั้งแต่การบันทึกรายการประจำวัน การสรุปรายการค้า ณ สิ้นวัน สิ้นเดือน รวมไปถึงสิ้นปี รวมไปถึงการเป็นผู้จัดวางระบบ ควบคุม ตรวจตรา และวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ทั้งนี้งานบัญชีสามารถทำได้ตั้งแต่ การบัญชีการเงิน คือ การจัดทำงบการเงินตามหลักมาตรฐานการบัญชี การบัญชีบริหาร คือ การนำเอาข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจต่อ การบัญชีภาษีอากร คือการวางแผนภาษี หรือการวางระบบบัญชี เพื่อการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบและควบคุมข้อผิดพลาด รวมไปถึงการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันความผิดพลาดในทางปฏิบัติกับองค์กร นักบัญชีที่ดีจึงต้องมีความรู้ทั้งด้านวิชาชีพการบัญชีและความรู้ทั่วไป สำหรับความรู้ด้านวิชาชีพจะมีตั้งแต่ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและหลักการบัญชี มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยความรู้ด้านอื่นๆที่ขาดไม่ได้เลย ได้แก่ ความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะโปรแกรม Excel รวมถึง ความรู้ด้านการสื่อสาร ซึ่งอันนี้สำคัญมากๆ รายละเอียดต่างๆมีดังนี้ ความรู้ด้านวิชาชีพที่นักบัญชี … Continue reading »

Categories: อบรม-สัมมนา | Leave a comment