browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Author Archives: sirijaen@gmail.com

ทำไมตำราที่ยื่นเป็นผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจึงไม่ผ่านการประเมิน

สาเหตุที่ตำราที่ยื่นขอนั้นไม่ผ่านการประเมินอาจเกิดจากหล … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

การเตรียมตัวเพื่อประเมินการสอน

การเตรียมตัวเพื่อประเมินการสอน สามารถสรุปเป็นขั้นตอนต่า … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

ผลกระทบที่เกิดจากการปรับ เปลี่ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รายงานท … Continue reading »

Categories: อบรม-สัมมนา | Leave a comment

แนวทางการควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตในระบบงาน

ความหมายของการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน คือ กระบวนการป … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจทั่วไป

การวางแผนภาษี (Tax Planning) คือ การกำหนดวิธีปฏิบัติทาง … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษา

วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนของในรายวิชาในแต่ละหลักสูตร … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

ระดับของความเสี่ยงที่จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ (RMM) ที่ประเมินได้ กับผลกระทบที่มีต่อการสอบบัญชี

ระดับของความเสี่ยงที่จะเกิดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็ … Continue reading »

Categories: อบรม-สัมมนา | Tags: | Leave a comment

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต – แบบใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2557

สาระสำคัญของหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแ … Continue reading »

Categories: อบรม-สัมมนา | Tags: | Leave a comment

ประสบการณ์ในการใช้สุดยอด 50 เทคนิคเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

ศาตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ได้เสนอเทคนิคการวัดผลและป … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

ระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์

การควบคุมภายใน (Internal Control) เป็นกระบวนการปฏิบัติง … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment