browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Author Archives: jaikaew.th@gmail.com

สัมนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

จากหัวข้อบรรยาย “ความสำคัญของการฝึกงานและบทบาทของ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับการสนับสนุน

จากการเข้าอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ความสำคัญ ของ TQF MAPPER

งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาระบบ TQ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

เรื่องเล่าจากประสบการณ์เป็นพนักงาน7-11

ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ไปเป็นพนักงาน 7-11 ประมาณ 3 วัน … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

เก็บตกจากสัมมนา “ทำโชห่วยให้รวยอย่างยั่งยืน”

จากการเข้าร่วมฟังสัมมนา “ทำโชห่วยให้รวยอย่างยั่งย … Continue reading »

Categories: อบรม-สัมมนา | Leave a comment

Group Investigation รูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา

จากการเข้าร่วมอบรมเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผ … Continue reading »

Categories: อบรม-สัมมนา | Tags: | 1 Comment

จัดทำ Mapping ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

การทำ Mapping ใน มคอ. 3 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชา … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment