browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Author Archives: pimolphun@gmail.com

การเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการเขียน กพอ.03 ระดับ ผศ.

มี อ. หลายท่านอาจจะกำลังเตรียมตัวเข้าสู่วิชาการ ตำแหน่ง … Continue reading »

Categories: ทั่วไป, อบรม-สัมมนา | Leave a comment

สรุปความรู้จากการอบรม การเขียนตำราเพื่อขอผลงานทางตำแหน่งทางวิชาการ

จากการเข้าอบรมหัวข้อ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบก … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

สิ่งที่ได้รับจาก การติดตามโครงการวิจัย ของผู้ทรงสกว.

Categories: วิจัย | Leave a comment

ความล้มเหลวของบริการวิชาการ บ้านใหม่สารภี หรือ บทเรียนราคาแพง?

Categories: บริการวิชาการ | Leave a comment

บ้านโนนเค็งพื้นที่ใหม่ที่น่าสนใจ ในการทำบริการวิชาการ จริงหรือ?

Categories: บริการวิชาการ | Leave a comment

อะไรคือสิ่งที่ได้ จากงาน การนำเสนอ Poster งานวิจัยสกอ. 2012 ณ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

Categories: วิจัย | Leave a comment

ได้อะไรมากกว่าที่คิด กลยุทธ์เด็ดของ งานรับมอบธงอาเซียนวิจัย ม.สารคาม

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 ณ คณะวิทยา … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ความรู้จากการอบรม เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับการสนับสนุน

เชื่อว่านักวิจัยหลายๆ ท่าน มีความรู้หรือผ่านการอบรมมานั … Continue reading »

Categories: วิจัย | Leave a comment

ความรู้จากการอบรม SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในมุมมองคนไอที

ได้มีโอกาสเข้าอบรมเป็นทางการเกียวกับโปรแกรม SPSS เป็นคร … Continue reading »

Categories: วิจัย | Leave a comment

การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบ TQF

7-8 มิ.ย. 2555 เวลา 08.30-17.00 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม … Continue reading »

Categories: วิจัย | Leave a comment