browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ทั่วไป

งานวิชาการรับใช้สังคม

จากการที่ผู้เขียนได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลกรสายวิชาการโดยใช้งานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งบรรยายโดย ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ เมื่อ 26 มีนาคม 2557 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การใช้งานวิชาการรับใช้สังคมดังกล่าวถือเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการวิชาการของประเทศไทย ที่เดิมไม่ได้เน้นการตอบโจทย์การแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนมาเป็นการเน้นการแก้ปัญหาให้ชุมชนเป็นหลักมาประกอบการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้เขียนใคร่ขอแบ่งปันความรู้ให้เพื่อน ๆ และผู้ที่สนใจดังนี้ งานวิชาการรับใช้สังคม เป็นงานวิจัยที่มีโจทย์วิจัยมาจากชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยและผลการวิจัยที่ได้สามารถนำไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นในกระบวนการของงานวิชาการรับใช้สังคมจีงเสมือนกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ (มีโจทย์จากชุมชน มีนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้โดยผ่านกระบวนการวิจัยร่วมกัน และสถาบันต้นสังกัดที่ให้การสนับสนุนงานวิชาการรับใช้สังคม) กลางน้ำ (เป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือกระบวนการวิชาการเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา) และปลายน้ำ (ความคาดหวังที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาให้แก่ชุมชน เช่น ชุมชนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความสามารถในการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ด้วยตนเองมากขึ้น และผลงานทางวิชาการที่นักวิจัยต้องสกัดออกมาจากกระบวนการทำวิจัยในบริบทของแต่ละชุมชนที่ร่วมในกระบวนการวิจัยนั้นๆ) โดยสรุปแล้ว งานวิชาการรับใช้สังคมอาจจัดได้ว่าเป็นAction research ที่เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยด้วย เมื่องานวิชาการลักษณะนี้เน้นการตอบโจทย์ให้แก่ชุมชน ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องมีจิตอาสาเป็นอย่างมากเพราะต้องใช้ระยะเวลาคลุกคลีกับชุมชนเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้มีความรอบรู้ในเรี่องของชุมชนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคนิคต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้เวลาในเก็บข้อมูลจากชุมชนซึ่งต้องทำเป็นระยะ ๆ นั้นย่อมใช้เวลานานด้วยเช่นกัน ซึ่งกระบวนการเก็บข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่เพียงแต่นักวิจัยจะสามารถสร้างความเชื่อใจให้เกิดแก่ชุมชนว่าจะสามารถแก้ปัญหาให้ได้อย่างแท้จริงแล้ว ยังนำมาซึ่งการที่นักวิจัยสามารถสกัดผลงานทางวิชาการออกมาเป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ให้แก่สังคม โดยการเผยแพร่ดังกล่าวสามารถนำเสนอในวารสารวิชาการ หนังสือ บทความยาว … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

รายงานผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ

1. ชื่อโครงการ: สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนในโครงการบัญชีสัญจรเพื่อการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Event Point) ส าหรับวิสาหกิจชุมชน รุ่น 3 ปีงบประมาณ : 2556 หัวหน้า : นางสาวชนัญฏา สินชื่น วันที่ เดือน ปีที่จัดโครงการ : วันที่ 28 สิงหาคม 2556 สถานที่ : ศูนย์การศึกษานอกสถานที่จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมาย : 1.โดยเน้นเป้าหมายวิสาหกิจชุมชน อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2. โดยเน้นเป้าหมายวิสาหกิจชุมชน อ าเภอเมืองจังหวังอุบลราชธานี รวม จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการทั้งหมด 40 คน ผลลัพธ์ : การอบรมโครงการ “สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนในโครงการบัญชีสัญจรเพื่อการ วิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Event Point) ส าหรับวิสาหกิจชุมชน รุ่น 3” … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และการสร้าง ปรับปรุงข้อสอบ                                                                                 ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของมคอ.3 และ มคอ. 5 มคอ.3 คือ การวางแผนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาที่เป็นภาคทฤษฎี ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ลักษณะและการดำเนินงาน การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา แผนการสอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานของวิชา มคอ.5 คือ การรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาที่สอนไปแล้ว ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน สรุปผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ การประเมินผลวิชา แผนการปรับปรุง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษานั้น เนื่องจาก มคอ.3 เน้นที่การเรียนการสอนตามหลัก OLE (Objective – Learning – Evaluation) ให้สอดคล้องกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนสูงสุด และเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ระบุไว้ใน Objectives ดังนั้นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ให้เน้นการพัฒนาคนทุกด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สมอง ทักษะทางสมอง สังคม และการใช้ IT … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

“แนวโน้มเทคโนโลยีในปี 2014”

แนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปี 2014 มีดังนี้ 1. Smartphone/Tablet Explosion 2. Cloud Computing 3. Online Consumerization: Social Networks / 3G /Broadband 4. Mobile Applications 5. Bring Your Own Devices: Flexible Office/Workers (BYOD) 6. IaaS: Migreate Servers to Cloud (บริษัทขนาดใหญ่เริ่มมีระบบ cloud เป็นของตนเอง) 7. Internet of things:Connected Anywhere, Anytime and Anydevices ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเชื่อต่ออินเทอร์เน็ตได้ 8. M-Commerce: From e-Commerce to mobile payment 9. Big … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ข้อสอบ เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างแพร่หลาย และนิยมใช้เป็นเครื่องมือหลักสำหรับการวัดผลการเรียนรู้ ในการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ให้มีคุณภาพนั้น นอกจากจะต้องคำนึงถึงความครอบคลุมเนื้อหาและใช้คำถามที่ดีแล้ว จำเป็นต้องคำนึงถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กล่าวคือ ต้องพยายามเขียนคำถามวัดพฤติกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชานั้น ๆ ด้วย เช่น ความรู้ – ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า โดยวิทยากรมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการประเมินระหว่างเรียนให้มากขึ้น โดยเฉพาะควรมีการประเมินภาคปฏิบัติด้วย ควรมีข้อสอบ ปรนัย + อัตนัย และกำหนดเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษา

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและบทความวิชาการจากการทบทวนวรรณกรรม มีประเด็นและเทคนิคในการเขียนงานที่น่าสนใจ ดังนี้ค่ะ 1. ก่อนที่จะเริ่มเขียน เราจะต้องเริ่มจากการอ่านเยอะๆ ก่อน โดยควรเขียนสรุปเรื่อง ประเด็นที่ได้รับจากการอ่าน และอย่าลืมบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของงานที่อ่านด้วยนะค่ะ เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ เป็นต้น เพราะจะเป็นแหล่งในการอ้างอิงข้อมูลให้เราในอนาคตได้เป็นอย่างดี 2. การเริ่มคิดเรื่องที่จะเขียน ควรเลือกเรื่องที่ผู้อ่านส่วนมากกำลังสนใจอยู่ในขณะนั้น อาจเป็นปัญหาที่คนกาลังอยากรู้ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร หรือมีผลอย่างไร หรือเป็นเรื่องที่เข้ายุคเข้าสมัยปัจจุบัน จะช่วยให้ได้รับความสนใจจากวารสารที่ส่งไปตีพิมพ์ 3. เขียนทุกวัน จะทำให้ประสบความสำเร็จในที่สุด 4. มีวิธีเขียนที่ชวนให้อ่าน อ่านแล้วท้าทายความคิด และสนุกเพลิดเพลินจากความคิด 5. การเขียนควรมีเนื้อหาสาระและสำนวนภาษาที่เหมาะสม โดยอาจเข้าไปเลือกอ่านบทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์แล้ว ในวารสารที่เราต้องการส่ง จะทำให้เราได้รูปแบบการเขียน และสำนวนภาษาที่เหมาะกับวารสารด้วย

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

ผู้เรียนสำคัญไฉน?

การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นสิ่งที่สถาบันการศึกษาทุกแห่งส่งเสริมให้อาจารย์นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งขอสรุปประเด็นที่น่าสนใจที่ได้รับจากการอบรมดังนี้ค่ะ 1. หากอาจารย์ต้องการให้ นศ. ขยัน เอาจริงเอาจังและตั้งใจเรียน อาจารย์ต้องทำให้ นศ. เห็นว่าอาจารย์ก็ขยัน เอาจริงเอาจังและตั้งใจสอนไม่ต่างกัน 2 การเรียนการสอนต้องเป็นแบบบูรณาการทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ได้คะแนนสอบดีเท่านั้น 3 การสอบและคะแนนสำคัญก็จริง แต่ไม่สำคัญเท่ากับการที่ช่วยให้ นศ. เติบโตเป็นคนที่เข้มแข็งและมีคุณค่า

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

ภาษาอาเชียน รุ้ไว้ไม่เสียหลาย

การอบรมภาษาเชียน เป็นโครงการของงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นระยะ โดยมีการอบรมภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม และภาษาอังกฤษ นอกจากการเรียนภาษาสำหรับ พูด เขียน อ่าน ในการชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยวเดินทาง และคำศัพท์ต่างๆ ที่ควรรู้แล้ว ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรม รูปแบบการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี อาหารการกิน และประวัติศาสตร์ของชาติเจ้าของภาษาด้วย ซึ่งเป็นการอบรมที่ได้ความรู้ และยังได้รับความสนุกสนานในการเรียนด้วย การอบรมรอบหน้าอย่าลืมหาโอกาสไปเข้าร่วมนะค่ะ

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

การทำวิจัยอย่างบูรณาการให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย

ในวันที่23  - 26 ธันวาคม 2556 ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานเพื่อปิดโครงการวิจัยแบบบูรณาการทั้งมหาวิทยาลัยที่ มรภ. อุตรดิตถ์ เป็นที่น่าชื่นชมมากเนื่องจากงานวิจัยชุดนี้สามารถรวบรวมอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยและทุกคณะ ใน มรภ. เพื่อขึ้นโครงการวิจัยย่อยได้ถึง 27 โครงการและตั้ง Theam หลักเป็นเรื่อง “ข้าวอินทรีย์” แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและระดับคณบดี เนื่องจากงานระดับบนี้จะต้องอาศัยความทุ่มเทและความเอาใจใส่ในการให้ความร่วมมือ รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในงานวิจัยรวมถึงจะต้องเป็น โค๊ชในการเขียนข้อเสนอวิจัย การลงพื้นที่ การทดลอง การเก็บข้อมูลและท้ายสุดคือการเขียนรายงานวิจัยแต่ของแต่ละโครงการ ซึ่งทำให้เห็นถึง ความรัก ความสามัคคี ความทุ่มเท และ การเป็นผู้ที่ต้องการให้ และส่งเสริมกำลังใจให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ที่ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะ ความเป็นผู้ให้ของผู้บริหารของ มรภ.อุตรดิตถ์ทั้งในระดับคณะฯ ระดับมหาวิทยาลัย ทั้งที่ยังทำงานอยู่และเกษียณอายุไปแล้ว ท่านเหล่านั้นตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพ เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าระบบพี่เลี้ยงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างและพัฒนางานวิจัย วิชาการของแต่ละมหาวิทยาลัย จากที่ได้ไปร่วมในการนำเสนอผลงานต่อกรรมการ สกว.ทำให้เห็นพลัง เห็นความรัก ความสามัคคี ความหวังดีอย่างเป็นกัลยณมิตรต่อกันอย่างเต็มเปี่ยม สมกับที่งานวิจัยชุดโครงการข้าวอินทรีย์ ของ มรภ.อุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลอันดับ 1 ของ สกว. ประจำปี 2556 ด้วยความหวังอยากจะเห็นบรรยายกาศเหล่านี้ในคณะฯและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันหนึ่งเราจะไปได้อย่างนี้    

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

จากการเข้าฟังการสัมมนาเรื่อง ASEAN connectivity  จัดโดยกรมอาเชียน กระทรวงต่างประเทศ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมยูเพลส ขอนำเสนอเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนของผู้ถือหนังสือเดินทางไทย เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์หลาย ๆ ท่านที่กำลังวางแผนการเดินทางไปพักผ่อนในประเทศเพื่อนบ้านในช่วงปิดเทอม ดังนี้นะคะ ปัจจุบันผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในทุกประเทศสมาชิกอาเซียนได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ยกเว้นการเดินทางเข้าประเทศพม่า โดยสามารถพำนักอยู่ในประเทศนั้น ๆ ได้ไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้คือ 14 วัน สำหรับการเดินทางไปบรูไนฯ และกัมพูชา, 21 วันสำหรับการเดินทางไปฟิลิปปินส์ และ 30 วัน สำหรับการเดินทางไปอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์และเวียดนาม สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวในพม่านั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยต้องติดต่อสถานเอกอัครราชฑูตพม่าประจำประเทศไทยเพื่อขอวีซ่า โดยจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทางและเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องตามที่สถานเอกอัครราชฑูตพม่ากำหนดค่ะ สายรุ้ง  ดินโคกสูง      

Categories: ทั่วไป | Leave a comment