browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ทั่วไป

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

การประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ วันที่ 4 เมษายน 2556 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ตาม มคอ.3 (หมวดที่ 7) เป็นการดำเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ว่าผลการเรียนรู้เกิดขึ้นจริงตรงตามวัตถุประสงค์และเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ตัวอย่างการทวนสอบในมุมมองของตนเองจากการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ กระบวนการทวนสอบระหว่างการเรียนการสอน ประชุมในระดับสาขาวิชาเป็นระยะๆ และบันทึกเป็นรายงานการประชุมเก็บไว้เป็นหลักฐาน เช่น • ก่อนเปิดภาคการศึกษาก็จัดประชุมตารางสอน ว่าจะจัดวิชาใด ช่วงเวลาใดถึงจะเหมาะสมกับเด็ก นำปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา มาหารือและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ • ระหว่างการเรียนการสอนก็จัดประชุมเพื่อหารือเป็นระยะๆ • ก่อนจะดำเนินการสอบกลางภาค/ปลายภาค จัดประชุม เกี่ยวกับการออกข้อสอบว่าเนื้อหาเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ เก็บคะแนนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 หรือไม่ เป็นต้น ตลอดจนจำนวนชั่วโมงที่ใช้สอบ ตารางสอบเหมาะสมกับนักศึกษาหรือไม่ เช่น ไม่ใช่จัดวิชาคำนวณ ให้สอบ 3 วิชาใน 1 วัน หรือสอบตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ เป็นต้น • เมื่อตรวจข้อสอบเสร็จและตัดเกรด มีการจัดประชุมระดับสาขา เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ เป็นต้น กระบวนการทวนสอบเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอน • … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

วิธีการดำเนินการบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอนต่อยอดสู่งานวิจัย

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร อาคารเครือข่ายประสานงานวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี ประเด็นความรู้เรื่อง “วิธีการดำเนินการบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอนต่อยอดสู่งานวิจัย” ผู้ให้ความรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัตริ สินธุเชาวน์ • เริ่มจากการทำ QA แล้วมีการนับจำนวนชั่วโมง • มีการกำหนดกรอบในการดำเนินงานซึ่งมีการพิจารณาเนื้อหาก่อนว่าสามารถใช้เนื้อหาในรายวิชาใดได้บ้าง • เขียนเป็นหัวข้อให้นักศึกษาทำรายงานแล้วนำมานำเสนอหน้าชั้นเรียน เกณฑ์หรือหลักเกณฑ์การประเมิน • นักศึกษาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดและได้ผลตามที่สถานประกอบการต้องการ บูรณาการกับงานวิจัย • ทำโครงการบริการวิชาการกับงานวิจัยควบคู่กัน แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการบริการวิชาการมาทำเป็นงานวิจัย ปัญหาที่พบ • สถานประกอบการไม่มีการนำไปปฏิบัติ เนื่องจากอาจเห็นว่าไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง หรือไม่มั่นใจ • มีการทำเอกสารก่อนดำเนินโครงการและการเคลียเงินที่มากหลายขั้นตอน การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ : สามารถนำความรู้จากเนื้อหาข้างต้นมาใช้ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2556 โครงการ “ค่ายยุวศาสนสัมพันธ์ สามศาสนา” โดยบูรณาการกับรายวิชาหลักการบัญชี รหัส 1707 100  โดยให้นักศึกษาในรายวิชาได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวพร้อมทำรายงาน แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการจัดโครงการไปต่อยอดทำเป็นงานวิจัยต่อไป

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาตาม มคอ.3 (หมวดที่ 7)

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาตาม มคอ. 3 (หมวดที่ 7) หมายถึง การดำเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการต่างๆเพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ว่าผลการเรียนรู้เกิดขึ้นจริงตรงตามวัตถุประสงค์และเชื่อถือได้ ซึ่งการทวนสอบนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ดังตัวอย่างเช่น 1. สุ่มตรวจการให้คะแนนจากกระดาษคำตอบของนักศึกษา โดยคณะกรรมการที่ตั้งขึ้น แนวปฏิบัติของคณะฯ : คณะฯได้ดำเนินการเฉพาะในกรณีที่มีนักศึกษาร้องเรียนเรื่องคะแนนสอบหรือเกรด คณะฯจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนโดยตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษคำตอบของนักศึกษาทุกคนอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบกับคะแนนที่อาจารย์ผู้สอนเคยให้ไว้ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ 2. สุ่มตรวจการให้คะแนนจากผลงานของนักศึกษา โดยคณาจารย์ที่ร่วมสอนในรายวิชาเดียวกัน แนวปฏิบัติของคณะฯ : ปกติแล้ว ในหลักสูตรจะไม่มีการดำเนินการในส่วนนี้ แต่คณาจารย์ที่ร่วมสอนในรายวิชาเดียวกันจะมีการประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนรายงานของทุกกลุ่มการเรียนให้สอดคล้องตรงกัน 3. ใช้ข้อสอบไล่ที่ออกโดยคณาจารย์ที่สอนร่วม แนวปฏิบัติของคณะฯ : ในการออกข้อสอบนั้นอาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาจะรับผิดชอบในการออกข้อสอบของรายวิชานั้นๆ หากในรายวิชาใดมีการสอนร่วมหลายคน อาจารย์ทุกคนจะออกข้อสอบร่วมกัน และนำข้อสอบของทุกรายวิชามาประชุมร่วมกันอีกครั้งในการประชุมกรรมการหลักสูตร โดยอาจารย์ในหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบของทุกรายวิชา 4. ใช้การสอบปากเปล่าโดยคณะกรรมการกลาง แนวปฏิบัติของคณะฯ : ไม่มี 5. มีการให้คะแนนพฤติกรรมหรือจริยธรรมโดยคณะกรรมการกลาง แนวปฏิบัติของคณะฯ : ไม่มี 6. มีการให้คะแนนโครงการโดยคณะกรรมการกลาง แนวปฏิบัติของคณะฯ : ไม่มี ในการระดมสมองของกลุ่มซึ่งประกอบด้วยอาจารย์จาก 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการบัญชี การจัดการทั่วไป … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

หัวใจหลักในการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก

          แนวคิด มุมมองของแต่ละคนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจและการกระทำของบุคคลนั้น ดังนั้น การที่จะมีความคิดเชิงบวกได้ก็จะต้องมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนโดย “เข้าใจ เต็มใจ ตั้งใจ ลงมือทำจริงจัง เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ” เราสามารถเริ่มได้โดยการพูดในสิ่งดีๆ ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ง่ายคือ “สวัสดี ขอบคุณ โชคดี ชมเชย” คำเหล่านี้เป็นตัวแทนของความดีงาม ส่งผลดีต่อตนเองและผู้อื่น เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการเป็นมิตร           การที่จะสามารถนำความคิดเชิงบวกมาใช้ในการทำงานได้นั้น ต้องเริ่มด้วยหัวหน้าทีม โดย เข้าใจเป้าหมายของงาน เข้าใจตนเองและบทบาทที่เหมาะสม เข้าใจคนที่ทำงานกับเรา ใส่ใจทั้งคนและงาน สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน เป็นผู้สร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือ           หากหัวหน้าสามารถเข้าถึงทั้งงานและคน ด้วยความเข้าใจในงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งสื่อสารให้ลูกน้องได้เข้าใจ เต็มใจทำงาน ก็จะสามารถนำพาองค์กรประสบความสำเร็จได้

Categories: ทั่วไป, อบรม-สัมมนา | Leave a comment

ประสบการณ์ตั้งธุรกิจพันล้าน โดย ต๊อป เถ้าแก่น้อย

นายอิทธิพันธ์ พีระเดช(ต๊อป) ประธาน บริษัทเถ้าแก่น้อย เล่าประสบการณ์การณ์สร้างธุรกิจ จาก การเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ท แล้วสามารถขาย Item เกมส์จากการที่เพื่อนในเกมส์แนะนำช่องทางการขายผ่าน ebay ได้เงิน 8,000 บาท ข้อคิดจุดนี้ คือ “การรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ ก็สามารถหาเงินได้” เริ่มธุรกิจเกาลัดจากการไปเดินดูงานแสดงสินค้าที่เมืองทองธานี ไปเห็นเครื่องคั่วเกาลัด สนใจเข้าไปเรียนรู้ทั้ง 7 วันที่เขาเปิดแสดงสินค้า จนเจ้าของชาวญีปุ่นให้เช่าเครื่อง เริ่มธุรกิจเถ้าแก่น้อย เกาลัด แล้วขยายสาขาไปตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ จนวันหนึ่ง เพื่อนเอามาสาหร่ายมาให้ทาน ติดใจ แล้วลองนำมาขายในร้าน จนยอดขายแซงเกาลัด จึงหันมาพัฒนาธุรกิจสาหร่ายส่งขาย 7-11 ข้อคิดที่สำคัญ คือ 1) รู้ว่าเราต้องการอะไร ให้เร็ว แล้วมุ่งสู่จุดนั้น 2)การไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเมื่อเจออุปสรรคต่างๆ 3)ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญ

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

แนวโน้มไทย แนวโน้มโลก โลจิสติกส์ซัพพลายเชน 2013

การปาฐกถา เรื่อง แนวโน้มระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2013 โดย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอาทิตย์ วุฒิคะโร วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 จัดโดยสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานแและการเหมืองแร่ มีใจความสำคัญ คือ 1. ปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก 1.1 ตลาดใหม่และความสมดุลด้านเศรษฐกิจจาก ตะวันตกและเหนือ ไป สู่ ใต้และตะวันออก ตลาดใหม่ ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย แอฟริกา และ เกาหลี ซึ่งจะเป็นที่สนในในเร็วนี้ 1.2 การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ จะถูกจับตา การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ เช่น น้ำ 1.3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากร คนชราเพิ่มขึ้น และ การอยู่อาศัยในเมืองจะเพิ่มมากขึ้น 1.4 แนวโน้มเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นมากมาย เช่น RFID ซึ่งจะนำไปสู่ร้านค้าแบบ on the go … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านโลจิสติกส์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งมีอยู่ 55 สาขาอาชีพที่ได้รับการเห็นชอบ ซึ่งในด้านโลจิสติกส์มี 4 สาขา คือ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า, สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง,สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน, สาขาอาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน ในแต่ละสาขาอาชีพ จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ เช่น ระดับ 1 (ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติการคลังสินค้า) ระดับ 2 (พนักงานปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ3 (พนักงานปฏิบัติการคลังสินค้าอาวุโส) ระดับ 4(หัวหน้างานปฏิบัติการคลังสนค้า) ประโยชน์ของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พนักงาน สามารถขอยื่น การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่แสดงว่า พนักงานมีความรู้และทักษะฝีมือในระดับต่างๆ ใช้ประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิกได้สะดวกยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการ จะได้ยกระดับความรู้ความสามารถของพนักงานในองค์กรของท่านให้เข้าสู่มาตรฐานระดับประเทศและช่วยเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน และ ก่อให้เกิดมโนภาพที่แจ่มชัดขึ้นในการกำหนดเส้นทางอาชีพ (Career path) ให้กับพนักงานในสายอาชีพขององค์กรท่าน ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน อ้างอิง จากการเข้าร่วมอบรม ก้าวต่อก้าวความสำเร็จธุรกิจไทย การันตีด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  และ http://www.tlaps.or.th สมาคมไทยโลจิสติกส์ และการผลิต

Categories: ทั่วไป, อบรม-สัมมนา | Leave a comment

Coaching & Feedback Skills ทักษะสำหรับนักบริหาร

             การประเมินผลการปฏิบัติงานจะไม่ส่งผลต่อการพัฒนาในงานได้เลยหากขาดขั้นตอนในการให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะสะท้อนการทำงาน และแนวทางในการปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น จากการอบรมเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร วิทยากรคือคุณเมธา ประภาวกุล ได้กล่าวถึง Coaching & Feedback Skills ว่าพนักงานควรได้รับจากหัวหน้าเมื่อไหร่และอย่างไร ซึ่งมีรูปแบบการให้ Feedback 2 แบบ ดังนี้ 1. Feedback ในทางบวก ต้องกล่าวถึงทั้งสถานการณ์/งาน การกระทำ และผลลัพธ์เพื่อให้ได้ทราบอย่างชัดเจน เข้าใจได้ทันที 2. Feedback เพื่อการปรับปรุง นอกจากจะต้องกล่าวถึงสถานการณ์/งาน การกระทำ และผลลัพธ์แล้ว การที่จะปรับปรุงงานให้ที่ขึ้น หัวหน้างานจะต้องให้ข้อเสนอแนะ ทางเลือก และบอกถึงผลลัพธ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วย             ซึ่งทักษะที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ สามารถนำมาปรับใช้ทั้งในการทำงาน การให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำแก่นักศึกษาของท่านก็ได้

Categories: ทั่วไป, อบรม-สัมมนา | Leave a comment

สัมนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ หลักเกณฑ์ใหม่ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับบที่7 ด้านผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงานต่อไปนี้ (1) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ หรือ (2) ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี หรือ (3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการตามข้อ (1) (2)และ(3) ต้องมีลักษณะครบ 3 องค์ประกอบ คือ (1) ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ (2) มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ (3) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน สังคม

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

จากหัวข้อบรรยาย “ความสำคัญของการฝึกงานและบทบาทของผู้ประกอบการต่อการผลิตบัณฑิตยุคใหม่” วิทยากรจากบริษัท ซีพี ออลล์ ทำให้ทราบว่าองค์กรใหญ่ มี 5 Core Competencies ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ มีดังนี้ ACIOT A: Achievement ; รักงาน มุ่งมั่น C: Customer; รักลูกค้า I: Integrity; รักคุณธรรม O: Organization; รักองค์กร T: Teamwork; รักเพื่อนร่วมงาน

Categories: ทั่วไป | Leave a comment