browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ทั่วไป

มาตราการวัด (Measurement Scale)

จากการอบรมวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เรื่อง การใช้ SPSS เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ หัองปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 หัวข้อมาตราการวัด (Measurement Scale) ขอตัวอย่าง มาตราอันดับ (Ordinal Scale) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดเพิ่มจากมาตรานามบัญญัติ (Norminal Scale) เพราะสามารถพิจารณาลำดับได้ด้วย กล่าวคือนอกจากจะแยกแยะความแตกต่างได้แล้ว ยังสามารถเปรียบเทียบความดีกว่า หรือแย่กว่า หรือสามารถเรียงลำดับได้ด้วย เช่น ลำดับของนางงาม นางงามที่ได้รับรางวัลชนะเลิศย่อมสวยกว่ารองอันดับหนึ่ง และรองอันดับหนึ่งย่อมสวยกว่ารองอันดับสอง เราสามารถบอกได้ว่าใครสวยกว่าใคร แต่ไม่สามารถวัดได้ออกมาเป็นปริมาณว่ามีความแตกต่างกันเท่าไหร่ ลำดับความอาวุโสของสุภาพสตรีในภาษาอีสาน แม่ใหญ่ ย่อมแก่กว่า อีนาง อีนาง ย่อมแก่กว่า ผู้สาว ผู้สาว ย่อมแก่กว่า อีหล่า แต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถวัดปริมาณได้ว่าแม่ใหญ่แก่กว่าอีนางเป็นจำนวนเท่าใด จึงเข้าข่ายมาตราการวัด มาตราอันดับ (Ordinal Scale)

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

เรื่องน่ารู้หากจะรับทำงานให้หน่วยงานราชการ

          เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น ในโครงการใหญ่ๆของรัฐมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาก็ส่งผลให้งบประมาณของรัฐที่สูญเสียไป ดังนั้นมาตรการที่ดีที่สุด คือ การเปิดเผยราคากลางของคู่สัญญา พร้อมกับบุคคลที่ทำสัญญา โดยจะต้องแสดงบัญชีรับจ่ายต่อกรมสรรพากรด้วย กฎหมายนี้เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป           ในการอบรมครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์ความรู้จากวิทยากร 2 ท่าน คือ คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์นักกฎหมายจาก ป.ป.ช. และคุณวิไลวรรณ กาญจนกันติ กรรมการและเลขานุการสภาวิชาชีพการบัญชี โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้           คู่สัญญา หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำสัญญาคู่กับหน่วยงานรัฐ(กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ หน่วยงานราชการทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน)ทั้งนี้ คู่สัญญารับจ้างจากรัฐจะต้องทำบัญชีรายการรับจ่ายเงิน (รายรับ คือเงินที่รับจากรัฐ ส่วนรายจ่าย คือ เงินที่จ่ายทั้งสิ้นตามสัญญา)โดยยื่นต่อสรรพากร  ทั้งนี้ ผู้ยื่น หมายถึง คู่สัญญาที่ทำกับหน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล กิจการร่วมค้า consortium นิติบุคคลต่างประเทศ หรือมูลนิธิ สมาคม ซึ่งเมื่อได้รับว่าจ้างจากรัฐจะต้องมีมูลค่าสัญญาตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป (เว้นแต่ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป, วิจัย | Leave a comment

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการสนับสนุน

ได้มีโอกาสไปอบรม ในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 อบรมเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการสนับสนุน เนื่องจากไปส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) ปี 56 เลยต้องอบรมให้รู้วิธีการซักหน่อย การบรรยายรอบนี้ได้รับการอนุเคราะห์ความรู้จาก อ.อวยพร เรืองตระกูล จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งอ.ได้ให้ข้อคิดหลายอย่างในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยโดยเฉพาะกรณีไปขอทุนจากแหล่งภายนอก ไม่ว่าจะเป็น สภาวิจัย สกว. สสส. หรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ ได้ดังนี้ ลักษณะงานวิจัยที่ดีควรมีความถูกต้อง เหตุผลดี สมบูรณ์ กะทัดรัด เคลียร์ อีกทั้งนักวิจัยต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี อึกทั้งโครงการวิจัยต้องมีความเป็นไปได้ด้วย เทคนิคสำคัญคือ แนวโน้มผู้ให้เงินสนับสนุนโครงการวิจัยส่วนใหญ่ ต้องการงานวิจัยที่บูรณาการมากขึ้น โดยรวมจากหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกัน ดังนั้น ควรมีการทำวิจัยร่วมกับคณะอื่น มหาวิทยาลัยอื่น หน่วยงานอื่น หรือ การทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยเก่าๆมา หรือผลัดกันเป็นหัวหน้างานวิจัย ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นอกจากนี้การบูรณาการสามารถดูได้จากประวัตินักวิจัยก็ได้ สำหรับการทำวิจัยควรทำงานวิจัยแบบทำจริง ไม่ใช่ survey และวิเคราะห์เท่านั้น ซึ่งการทำวิจัยจริงต้องชัดเจน กะทัดรัด การเขียนควรคงเส้นคงวา … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

จากการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง

จากการที่ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนรายวิชา 1705 234 Tourism Resource Management ทำให้ได้ทราบถึงศักยภาพของการใช้เทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง ทั้งนี้เนื่องมาจากได้มอบหมายให้นักศึกษาทำวีดีโอเพื่อเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีผ่านสื่อออนไลน์ เวลาประมาณ 5 นาที โดยให้ค่าน้ำหนักคะแนน 10 คะแนน จากนั้นนักศึกษาต้องเขียนรายงานว่าจะมีแนวทางที่จะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวที่นักศึกษาได้ถ่ายทำวีดีโอนั้นเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไร โดยให้ค่าน้ำหนักคะแนน 10 คะแนน รวมเป็น 20 คะแนน โดยมีวัตถุประสงค์ของการมอบหมายให้นักศึกษาทำงานนี้ (หัวข้อ Tourism Resource in Ubon) ก็คือ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเีที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุบลราชธานี และภายหลังจากการมอบหมายงานให้นักศึกษาทำให้สาธารณะชนได้รู้จักจังหวัดอุบลราชธานีมากขึ้น เช่น พัทยาน้อย เขื่อนสิรินธร วัดอัมพวันนาราม พิพิธภัณฑ์ จังหวัดอุบลราชธานี วัดป่านานาชาติ วัดใต้ อำเภอตระการพืชผล ศาลเจ้าพ่อผาแดง นางไอ่ สวนสุขภาพวารินชำราบ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร หอไตรหนองขุหลุ สวนเสือตระการ วัดศรีอุบลรัตนาราม วัดหลวง วัดผาสุการาม กลุ่มสตรีผ้าไทย แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง ศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมือง … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การบริหารจัดการแห่งโลกพลวัต

จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการครั้งที่ 8 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ในวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ได้แนวคิดมุมมองเกี่ยวกับโลกพลวัตต่างๆ มากมายที่น่าสนใจ จากคำกล่าวต้อนรับโดยรศ.ดร วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีม.ธุรกิจบัณฑิต ได้แสดงความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับ ทำไมมีความวุ่นวายในการบริหารจัดการในโลกปัจจุบัน เพราะเป็นโลกแห่งไดนามิก มี 3 สาเหตุด้วยกันคือ 1.ด้านการสื่อสาร ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสาร ทำให้เกิดมีประเทศเศรษฐกิจใหม่เกิดขึ้นต่าง ๆ มากมาย 2.ด้านเทคโนโลยี มีความรู้ด้านไบโอซายน์ คอมพิวเตอร์ ไอที ผสมผสานกัน ตัวอย่าง คนที่อายุ 40 ปี ณ ขณะนี้เดิมจะเห็นมีตู้โทรศัพท์ยอดเหรียญตามที่สาธารณะซึ่งส่วนใหญ่จะมีแต่ตู้ที่เสีย ปัจจุบันข้อความส่งหากันได้ตลอดเวลา มีสินค้ามากมายให้เลือก ปัจจุบันเป็นโลกทุนนิยม เป็นโลกแหล่งการบริโภค ความต้องการมีการแตกย่อยมากขึ้น ดังนั้นสินค้าและบริการต่างๆ ต้องตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ ซึ่งเกิดจากความร่ำรวยของคนที่ต้องการมากขึ้นด้วย 3.เกิดการบริโภคที่เลียนแบบกัน ทั้ง 3 อย่างทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้จึงสอดคล้องกับกาลสมัย จะทำให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของเรื่องต่างๆ มากขึ้น สุดท้าย ท่านอธิการบดีได้ทิ้งประเด็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับความห่วงใยสถาบันการศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

แนวปฏิบัติที่ดี ขั้นตอน วิธีการในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย บริการวิชาการและบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี ขั้นตอน วิธีการในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย บริการวิชาการและบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของแนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกจ่ายเงินในโครงการ การวิจัย บริการวิชาการและบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อรับทราบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากปัญหาลูกหนี้ค้างจ่ายของโครงการต่างๆ ดังนั้น ทางงานวิจัยจึงขอนำเสนอแนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเข้าใจ และรับทราบขั้นตอน กระบวนการในการนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเบิกจ่ายในอนาคต ดังไฟล์ที่แนบมานี้ 1. ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ งวดที่ 1และ2 2. ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ งวดที่ 3 3.ขั้นตอนการเบิกเงินโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ในคณะฯ) งวดที่ 1 4.ขั้นตอนการเบิกเงินโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ในคณะฯ) งวดที่ 2 5.ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมาณแผ่นดิน

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ความสำคัญ ของ TQF MAPPER

งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาระบบ TQF MAPPER เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์และกรรมการบริหารหลักสูตร ในการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตร เช่น มคอ.2 ,มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5,มคอ.6,มคอ.7 อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง มคอ.3 และทำรายงานผลการสอนในรูปแบบ มคอ.5 ในแต่ละรายวิชา จะทำได้ง่ายขึ้น เพียงกรอกข้อมูลผ่านระบบ  TQF MAPPER  โดยจะมีการเชื่อมโยงกับระบบ REG ได้ และประธานหลักสูตร สามารถจัดทำรายงานประจำปีของหลักสูตร มคอ.7  โดยระบบจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายๆส่วนเข้าด้วยกัน

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

เรื่องเล่าจากประสบการณ์เป็นพนักงาน7-11

ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ไปเป็นพนักงาน 7-11 ประมาณ 3 วัน ในช่วงปลายเดือนเมษายน โอกาสนี้ได้มาเพราะได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครู-อาจารย์ในสถานประกอบการ จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เรียนภาคทฤษฎี 2 วัน และภาคปฏิบัติ 3 วัน ในร้าน 7-11 สาขา ปตท.เลี่ยงเมือง สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรม เช่น การคิดค้นสินค้าใหม่่ซึ่งต้องคิด ณ ปัจจุบัน เพื่อวางแผนสินค้าออกสู่ตลาดในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า การจัดวางสินค้าภายในร้าน การปรับเปลี่ยน promotion ของร้าน 7-11 จะปรับทุกวันที่ 25 ของเดือน องค์กรมีระบบป้องกันการทุจริตของพนักงานภายในร้าน 7-11 เช่น การใช้ใบบันทึกเงินเข้าออกและรายงานการขายสินค้าให้พนักงานเพื่อตรวจสอบเงินของพนักงานก่อนและหลังปฏิบัติงาน และตรวจสอบจำนวนเงินในโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบเติมเงินทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การเป็นพนักงาน 7-11 ก็มีโอกาสไปอยู่หลังเคาน์เตอร์แคชเชียร์เก็บเงิน ซึ่งลูกค้าทั่วไปไม่มีสิทธิ์เข้าไป ได้รู้ว่าเบื้องหลังเคาน์เตอร์นั้นมีตู้เซฟเก็บเงินไว้ พนักงานที่ประจำเครื่องแคชเชียร์ ต้องคอยสังเกตว่า เงินที่อยู่ในเครื่องต้องไม่เกิน 2,000 บาท … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

จะแก้ปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายโครงการฯ อย่างไร

               ตามที่คณะบริหารศาสตร์ ได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินในโครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงฯ และโครงการวิจัย ซึ่งเป็นโครงการที่มีปัญหาการขออนุมัติเบิกจ่าย และมีความล่าช้า ทำให้เกิดสภาวะการเป็นหนี้ที่ยืดยื้อ เพื่อเป็นการหาทางแก้ไขปัญหานี้ จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โปรดแนะนำ แลกเปลี่ยน เสนอแนะ ปัญหา และแนวทางแก้ไขหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อทางกรรมการวิจัย จะได้นำไปเป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์เพื่อหาทางออกต่อไป

Categories: ทั่วไป | Tags: | 3 Comments

ประโยชน์ของ TQF MAPPER

- ประธานหลักสูตรสามารถใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างหลักสูตรให้รองรับกับกรอบมาตรฐาน มคอ. 2 ได้สะดวกขึ้น – ช่วยให้การสร้างและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างรายวิชา กับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้ง่ายขึ้น – ผู้สอน สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การสร้างและทำรายงาน ผลการสอนในแต่ละรายวิชาได้ง่ายขึ้น โดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบทะเบียนนักศึกษา – ประธานหลักสูตร สามารถจัดทำรายงานประจำปีของหลักสูตร โดยระบบจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลจากหลาย ๆ ส่วนเข้าด้วยกัน – ผู้สอน สามารถส่งรายงานผลการสอนของแต่ละภาคการศึกษาเข้าระบบ โดยข้อมูลจะสามารถส่งถึงประธานหลักสูตร ภาควิชา คณะ และงานหลักสูตร ตามลำดับ – ช่วยให้ผู้สอนสร้างมคอ. 3-6 ให้เป็นไปในแบบฟอร์มเดียวกัน และสะดวกขึ้น -สามารถดึงข้อมูลเดิมที่เคยสร้างแล้ว มาใช้ในการสร้าง มคอ. ครั้งใหม่ได้ เช่น มคอ. 3 ที่ต้องส่งทุก ๆ ภาคการศึกษา และสามารถปรับข้อมูลบางส่วนเช่น แผนการสอนให้เป็นปัจจุบันได้ – ข้อมูลที่สร้างจาก มคอ. 3 – 4 ในอนาคต จะสามารถนำข้อมูลไปสร้าง Course Syllabus … Continue reading »

Categories: ทั่วไป, อบรม-สัมมนา | Leave a comment