browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ทั่วไป

การจัดการแบบสอบถามผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยระบบงาน FreeQMS

FreeQMS เป็นระบบการสร้างแบบสอบถามผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล สอบย่อย ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดการใช้กระดาษ และเพิ่มความรวดเร็วในการประมวลผล ไม่ต้องเสียเวลา คีย์ข้อมูลเพื่อการประมวลผล

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านสู่อาเซียน

การจะพัฒนาอาหารพื้นบ้านที่จะส่งขายไปยังต่างประเทศ ต้องใช้เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอาหารที่ทันสมัยรวมกับภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่ดังเดิม เพื่อช่วยยีดอายุการเก็บรักษา ช่วยในการขนส่ง สร้างความปลอดภัย และคุณภาพอาหารที่ สด ใหม่ เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอาหาร เช่น กระบวนการฆ่าเชื้อ (พสเจอร์ไรส์, สเตอร์ไรส์ UHT) และ การบรรจุภัณฑ์อาหาร (บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว-ที่ให้ความสะดวก ฉีกง่าย เปิดง่าย ปิดง่าย) อีกอย่างที่ทราบ คือ หลังการฆ่าเชื้อ บรรจุ จะต้องมีการเก็บสินค้าไว้ตรวจเชื้อที่ก่ออันตราย (เกิดสินค้าคงคลัง ที่อุตสาหกรรมอาหารต้องมีจากกระบวนการ)

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สกว. มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสร้างนักวิจัยมหาบัณฑิต ที่มีคุณธรรม 2. สร้างชุดความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในหลายมุมมอง 3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ ที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบ สกว. สนับสนุนทุน ไม่เกิน 40 ทุน ต่อปี (ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 12 – 18 เดือน) (ทั้งชุดโครงการ และเดี่ยว) งบประมาณ 170,000 บาท/คน แบ่งเป็น – งบวิจัย 86,000 บาท – งบเงินเดือน 54,000 บาท – งบจัดกิจกรรม 20,000 บาท – งบจัดกิจกรรมพัฒนา 10,000 บาท (มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ) ระยะเวลาในการสมัครทุน 1. ประกาศ issue ก.พ. 56 2. รับสมัครทุน … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

TQF คืออะไร ทำไมต้องทำ

1. TQF คืออะไร Thailand Qualification Framework (TQF) หรือกรอบมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติเป็นกรอบที่แสดงคุณภาพผู้จบการศึกษาทุกระดับ โดยคณะแสดงหลักฐานประกอบที่สำคัญ คือ มคอ. 3 และ มคอ. 5   2. ทำไมต้องทำ TQF เพื่อให้อาจารย์เตรียมสอนอย่างเป็นระบบและปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ   3. TQF ทำอย่างไร TQF ทำโดยการจัดทำ มคอ. 3 ซึ่งเป็นการเตรียมสอนรายวิชาอย่างเป็นระบบ และ มคอ.5 เป็นการรายงานผลรายวิชา การจัดทำ มคอ.3 จะต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ตรงตาม TQF 5 อย่างคือ ก. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ข. ด้านความรู้ ค. ด้านทักษะทางปัญญา ง. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม จ. ด้านวิเคราะห์ สื่อสาร เทคโนโลยี จักริน วชิรเมธิน (02-09-2556) … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

จิตวิทยาในการทำงานร่วมกัน

รองศาสตราจารย์สมจิต ชิวปรีชา ได้พูดถึงจิตวิทยาในการทำงานร่วมกัน ในวันอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วันที่ 4 สิงหาคม 2556 ที่คณะบริหารศาสตร์ ไว้ดังนี้ 1. ควรให้เกียรติและเคารพเหตุผลซึ่งกันและกัน 2. อย่ามองคนในแง่เดียว คนแต่ละคนมีทั้งส่วนดีและส่วนบกพร่อง ฉะนั้นการคบคนต้องใช้เวลาพิจารณาให้ถี่ถ้วนทั้งส่วนดีและส่วนบกพร่อง อย่าด่วนสรุปว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนดี เร็วเกินไป 3. รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคมขององค์กรที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน ให้รู้จักยืดหยุ่นอย่างมีหลักการ อย่าทำแบบพวกมากลากไป 4. อย่ามีอคติต่อการคบคน ปกติเมื่อมีการคบหาการมักจะคาดหวังกับคนคนนั้น ถ้าตรงที่กับคาดหวังก็จะพอใจ ถ้าไม่ตรงกับที่คาดหวังก็จะเสียใจ บางครั้งจึงเกิดการนินทากัน เกิดอคติต่อกัน ในที่สุดอาจแตกความสามัคคีกันได้ 5. การมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น จะช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อการทำงานร่วมกัน 6. อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส จะมีเสน่ห์ เป็นที่รักใคร่ชอบพอของผู้พบเห็น ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน 7. การมองโลกในแง่ดีเป็นการพัฒนาความคิดด้านบวก ช่วยสร้างพลังจิตใต้สำนึกให้เป็นจริงได้ 8. ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และมีบรรยากาศที่อบอุ่น

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

เทคนิควิธีในการทำการทบทวนกรรณกรรมไม่ให้เกิด การโจรกรรมทางวิชาการ (Plagiarism)

จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและบทความทางวิชาการ เมื่อวันที่ 21-21 พฤษภาคม 2556 บรรยายโดย ผศ.วิบูลย์สุข   บัณฑิต ได้แนะนำวิธีการหลีกเลี่ยงข้อหาการโจรกรรมทางวิชาการ หรือที่เรียกว่า Plagiarism ว่า นักวิจัยต้องมีทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ แล้วนำมาเขียนร้อยเรียงใหม่เป็นคำพูดของตนเอง ถึงแม้ว่าเรื่องที่เขียนจะเป็นเรื่องเดียวกัน แต่สามารถหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นผู้ต้องหาการโจรกรรมทางวิชาการได้โดยการเขียนเรียบเรียงด้วยคำพูดใหม่ของนักวิจัยเอง อุปมาอุปมัยเหมือนการเล่าถึงละครหลังข่าวที่เราเพิ่งดูเมื่อคืนให้เพื่อนฟัง แล้วเพื่อนเราสามารถเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในละครเรื่องนั้นได้นั่นเอง ทั้งนี้ นักวิจัยอาจใช้บัตรคำเป็นเครื่องมือในการจดบันทึกเรื่องที่อ่านจากหนังสือหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อง่ายต่อการนำมาเขียนร้อยเรียงในบทที่ว่าด้วยการทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยของเราต่อไป

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

เทคนิคการเขียนบทความให้ได้ตอบรับตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา ดิฉันมีโอกาสได้เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่องเทคนิคการเขียนบทความลงวารสาร บรรยายโดย Asst.Prof.Dr. Lan Baird จาก Department of Geography, University of Wisconsin-Madison ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงอยากแบ่งปันต่อดังนี้ค่ะ 1. ให้มองหาวารสารทางวิชาการที่เหมาะสมกับบทความของเรา ไม่ว่าจะเป็นระดับคุณภาพของวารสาร ความยากง่ายรวมถึงโอกาสในการได้รับตอบรับ 2. พยายามเลือกวารสารที่มี peer review สูง ๆ เพื่อประโยชน์ในการได้รับ comments ที่มีประโยชน์ในการเขียนบทความครั้งต่อไป แต่ก็เสี่ยงต่อการไม่ได้ตอบรับ 3. บทความของเราต้องมี research question ที่ชัดเจน 4. การเลือกใช้ทฤษฎีที่กำลังเป็นอยู่ในความสนใจของศาสตร์นั้น ๆ จะทำให้งานของเรามีความน่าสนใจมากขึ้น 5. บทความของเราควรชี้ให้เห็นถึงความสอดคล้องกับทฤษฎีที่นำมาใช้ 6. การเลือกอ้างอิงงานวิจัยของนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับในสาขาวิชาหรือศาสตร์นั้นๆ จะเป็นการรับรองว่างานของเราไม่ตกกระแส และมีโอกาสได้รับตอบรับตีพิมพ์

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับข้อสอบปรนัย

จากการอบรมสัมมนาเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF) ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556  ทำให้ทราบบางเรื่องเกี่ยวกับข้อสอบปรนัยซึ่งเราอาจนึกไม่ถึง ก็คือการเขียนคำสั่งของข้อสอบปรนัยซึ่งเรามักจะมองข้ามไปโดยที่อาจขาดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยการเขียนคำสั่งข้อสอบปรนัยที่มักใช้และพบเห็นกันส่วนใหญ่ได้แก่ จงเลือกคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว หรือ จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  ซึ่งวิทยากรได้ชี้ให้เห็นว่าที่จริงแล้วคำสั่งทั้ง 2 นี้ มีความหมายต่างกัน กล่าวคือ  การใช้คำสั่ง “จงเลือกคำตอบที่ถูก”  แสดงว่า ตัวเลือกที่ถูกมีข้อเดียว และตัวเลือกที่เหลือผิดหมดทุกข้อ    ส่วนการใช้คำสั่ง “จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด” แสดงว่า  ตัวเลือกอื่นก็ถูกต้อง  แต่มีตัวเลือกเดียวที่ถูกที่สุด    จึงเห็นได้ว่าการวัดผลเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจอย่างละเอียดพอสมควร การใช้ภาษาที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรานึกไม่ถึงได้เหมือนกัน  

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การสร้างข้อสอบตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้

จากการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การสร้างรูปแบบข้อสอบมาตรฐาน ผลการเรียนรู้และการทวนสอบสัมฤทธิ์ผล” ที่จัดโดยสนง.พัฒนาคุณภาพการศึกษา ม.อุบลฯ ได้ประเด็นในการเขียนคำถามวัดพฤติกรรมระดับต่างๆ 1. คำถามประเภทความรู้ความจำ 1.1 คำถามด้านความรู้ในเนื้อเรื่อง ถามถึงเรื่องราวและความจริง ความสำคัญต่างๆของเนื้อหา 1.2 คำถามเกี่ยวกับศัพท์และนิยาม ถามความหมายของศัพท์ คำจำกัดความ และความหมายของสัญลักษณ์ 1.3 คำถามเกี่ยวกับสูตร กฎ ความจริง ความสำคัญ เช่น การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ต้องใช้สูตรใด, อวัยวะใดดูดอาหารไปเลี้ยงร่างกาย, เมื่อหลับสนิทหัวใจทำงานอย่างไร 1.4 คำถามด้านวิธีดำเนินการ ถามเกี่ยวกับวิธีประพฤติปฏิบัติและวิธีดำเนินการในกิจการงาน 1.5 ถามเกี่ยวกับลำดับขั้นหรือแนวโน้ม เช่น การช่วยคนเป็นลมควรทำอะไรก่อน 1.6ถามเกี่ยวกับการจัดประเภท 1.7 ถามเกี่ยวกับเกณฑ์ เช่น การพักผ่อนที่ดีมีลักษณะอย่างไร 1.8ถามเกี่ยวกับวิธีการ เช่น ข้อใดเป็นการกำจัดขยะที่ผิดวิธี 1.9 ถามเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง 2. คำถามประเภทความเข้าใจ เป็นการถามความสามารถในการผสมแล้วขยายความรู้ความจำให้ไกลออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล 2.1 คำถามด้านการแปลความ เช่น ที่ว่าเมืองไทยเป็น “อู่ข้าวอู่น้ำ” นั้นหมายความว่าอย่างไร หรือแปลความจากสัญลักษณ์ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ประสบการณ์ในการใช้สุดยอด 50 เทคนิคเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

ศาตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ได้เสนอเทคนิคการวัดผลและประเมินผลไว้ 50 เทคนิค แต่เทคนิคที่ได้เคยนำมาใช้แล้วได้ผลในรายวิชาของตนเอง คือ 1. สรุป 1 ประโยค (One-Sentence Summary) กล่าวคือ เมื่อสอนเสร็จในแต่ละครั้ง ผู้สอนจะให้เวลานักศึกษาประมาณ 15 นาทีในการสรุปสิ่งที่ได้รับจากการเรียน คนละ 1 ประโยค เพื่อให้ผู้สอนได้ทราบว่านักศึกษาเข้าใจในเรื่องใด แค่ไหน และอย่างไร ผู้สอนสามารถสังเกตได้จากสิ่งที่นักศึกษาพูด และประเมินเบื้องต้นได้ว่านักศึกษาเข้าใจจริงหรือไม่ หากส่วนใหญ่ของห้องเรียนไม่สามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนมาได้ อาจแสดงว่าผู้สอนยังสอนไม่เข้าใจ และผู้สอนควรทบทวนเรื่องนี้ใหม่ให้นักศึกษาก่อนเริ่มสอนในครั้งต่อไป การสรุป 1 ประโยคนี้สามารถใช้ได้ทั้งการให้นักศึกษาพูดและการให้เขียนลงในกระดาษ เพราะธรรมชาติของนักศึกษาต่างกัน หลายคนที่ไม่กล้าพูด แต่ถ้าให้เขียนจะสามารถทำได้ ดังนั้นในช่วงแรกของการเรียนการสอนนั้น ถ้าผู้สอนสังเกตจากปฏิกิริยาในห้องเรียนแล้วพบว่า นักศึกษายังไม่กล้าพูดกับผู้สอน ผู้สอนอาจเริ่มต้นจากการให้นักศึกษาเขียนส่งก่อนก็ได้ แต่เมื่อผู้สอนและนักศึกษามีความคุ้นเคยกันมากขึ้น ความกล้าแสดงออกจะมีมากขึ้นตามมา ดังนั้นในสัปดาห์หลังๆ ผู้สอนสามารถให้นักศึกษาพูดตอบได้ทั้งหมด 2. การเล่นละครล้อเลียน (Human Tableau or Class Modeling) วิธีนี้จะใช้กับการสอนในรายวิชาหลักการสอบบัญชี (Auditing) ซึ่งผู้สอนมักจะให้นักศึกษาแสดงละครร่วมกับผู้สอน โดยสมมติบทบาทว่าฝ่ายหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment