browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ทั่วไป

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป : แนวคิด และการขับเคลื่อนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

             กลุ่มวิชาหนึ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรทุกหลักสูตร คือ วิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งตามความหมายในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ได้ให้ความหมายวิชาศึกษาทั่วไปว่า หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ไฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างดี             ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของวิชาการศึกษาทั่วไป สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดวิชาศึกษาทั่วไปได้ทั้งแบบเป็นรายวิชา และแบบบูรณาการโดยผสมผสานทั้งกลุ่มวิชา สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ภาษา ตลอดจนวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ โดยมีหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ทั้งนี้การออกแบบโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในปัจจุบัน  จะต้องสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ทั้ง 5ด้าน คือ ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี             สำหรับสถานการณ์การจัดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น ได้มีการเริ่มพัฒนาและปรับปรุงการจัดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างจริงจังและเป็นระบบมากขึ้นในช่วงระยะเวลาประมาณ 1 ปี(ปีการศึกษา 2555) ที่ผ่านมาโดยได้มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมา โดยได้คณะกรรมการจากตัวแทนของแต่ละคณะ สำหรับคณะบริหารศาสตร์นั้นผมได้เป็นตัวแทนเข้าไปเป็นคณะกรรมการอยู่ด้วย … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Tags: , | Leave a comment

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทบาทหนึ่งที่สำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็คือ Strategic Business Partner ซึ่งทำได้โดยการพัฒนาบุคลกรเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่แค่การจัดอบรมเท่านั้น หากยังมีกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความพร้อมในการทำงานตามที่องค์กรต้องการ เริ่มด้วยการเชื่อมระหว่าง Business Strategies และ Strategic Training เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่านการสื่อสารช่องทางต่างๆ จากเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ ทำงานได้ ทำงานดี ทำงานเก่ง สอนลูกน้องได้ และพร้อมที่จะเลื่อนตำแหน่งในอนาคต ซึ่งกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรมีตัวอย่างดังนี้ Competency Development Program คือการพัฒนาพนักงานตามศักยภาพ ทั้งคุณลักษณะ ทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมของพนักงาน ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานในตำแหน่งงานหนึ่งๆ อาจดูจากผลการประเมินรายบุคคล Training Road Map คือ แนวทางในการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานจนเติบโตเป็นผู้บังคับบัญชา Individual Development Plan คือ การนำผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินศักยภาพมาเปรียบเทียบกับ Competency และ Job Description ซึ่งเป็นเป้าหมายที่องค์กรต้องการจากพนักงาน ผลที่ได้ก็จะนำมาตั้งความคาดหวัง จากสิ่งที่พนักงานยังขาดและต้องการได้รับการพัฒนา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล และ Action … Continue reading »

Categories: ทั่วไป, อบรม-สัมมนา | Leave a comment

ได้อะไรมากกว่าที่คิด กลยุทธ์เด็ดของ งานรับมอบธงอาเซียนวิจัย ม.สารคาม

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 ณ คณะวิทยาการจัดการ ม.สารคาม Event นี้ครั้งแรกเมื่อได้รับหนังสือเชิญมีความรู้สึกว่า เป็นการประชุมผู้บริหารเพื่อคิดหัวข้อวิจัยนำไปสู่ AEC หรือไม่ จึงเป็นประเด็นของการตัดสินใจเข้าไปเป็นตัวแทนรับมอบธง กับทีมงาน ดร.เพ็ญภัคร อ.ชวพจน์ และ อ.วรรณนภา แต่เมื่อไปร่วมงานจนจบ จึงทำให้เข้าใจว่า ทีมงาน รศ.ดร.ประพฤกษ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.สารคาม มีกลยุทธ์การตลาดที่ดี ในการเปิดตัวตัวคณะ เปิดตัว ม.วิทยาลัย ถึงแม้สิ่งเดิมที่เคยคาดหวังจะไม่ใช่ แต่ก็ทำให้ คิดและเปรียบเทียบไม่ได้ว่า ม.สารคาม ก้าวไปไกลกว่าที่เป็นจริงๆ ซึ่งพอจะสรุปในมุมมองตนเองได้ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างพันธมิตร กับสื่อยักษ์ใหญ่ อย่างช่อง 3 ในรายการของคุณบัญชา่ ช่วงอาเซียน โดยทำการถ่ายทอดสด พิธีรับมอบธงไปทั่วประเทศ อะไรที่สาคามได้ นั่นคือ การทำให้ Awareness กับคนทั่วไป และตอกย้ำกับนิสิตนักศึกษามากขึ้น กลยุทธ์ที่ 2 การดึง … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

QCC กับการพัฒนางานจากปัญหา

QCC (Quality Control Circle) เป็นกิจกรรมการควบคุมคุณภาพ เป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ซึ่งอาจเป็นการใช้งานได้ดี เกิดประโยชน์สูงสุด การบริการที่เป็นเลิศ หรือแม้แต่ความยอมรับในราคา การสร้างคุณภาพนี้จะไม่หยุดนิ่งเป็นวงจรคือ ค้นหาปัญหา แก้ปัญหา ปรับปรุงคุณภาพ และเสริมสร้างคุณภาพ เครื่องมือ QCC – 7 QC Techniques 1. Check Sheet (CS) 2. Stratification (ST) 3. Pareto Diagram (PD) 4. Cause and Effect Diagram (CE) 5. Scatter Diagram (SD) 6. Histogram 7. Graph and Control Chart จากแนวคิดที่ว่า งานไม่มีปัญหา ไม่ก้าวหน้าและไม่เกิดการพัฒนา ทำให้สรุปประเภทของปัญหาได้คือ 1. ปัญหาที่พบอยู่ทั่วไปและต้องแก้ไข … Continue reading »

Categories: ทั่วไป, อบรม-สัมมนา | Leave a comment

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการพ.ศ. 2555

นับเป็นการสัมมนาที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจมากที่สุดเลยก็ว่าได้ สำหรับเงื่อนไขในการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการในวันที่ 3 ม.ค. 2556 ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ตนเองก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าอบรมที่มาตอนเค้าเริ่มพอดี เลยต้องไปนั่งที่เก้าอี้สำรอง แต่ยังโชคดีกว่าอาจารย์อีกหลายท่านที่ไม่มีโอกาสได้นั่งฟัง ..เนื่องจากเก้าอี้สำรองก็เต็มเหมือนกัน ท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเองของวิทยากรกว่า 8 คน ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย (..ศิริอายุก็มากโข..) ท่านวิทยากรทั้งหลายต่างช่วยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมกับให้ความรู้และกำลังใจกับน้องๆรุ่นใหม่ ความว่า           ตอนนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเปลี่ยนไป ทั้งนี้คนจะขอตำแหน่งทางวิชาการได้ต้องมีการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนมาไม่ต่ำกว่า 9 ปี(กรณีจบปริญญาตรี)  ไม่ต่ำกว่า 5 ปี (กรณีจบปริญญาโท) และไม่ต่ำกว่า 2 ปี(กรณีจบปริญญาเอก) โดยต้องมีชั่วโมงสอนประจำและมีเอกสารประกอบการสอนที่จะนำเสนอ (ซึ่งถ้าเป็นวิชาที่มีผู้สอนร่วมหลายท่าน ให้นำเสนอทุกเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบ) ส่วนผลงานที่ใช้จากเดิมที่ต้องมีทั้งผลงานวิจัยและผลงานแต่งหรือเรียบเรียง(เช่น ตำรา หนังสือ หรือบทความ)นั้น ตอนนี้ เงื่อนไขใหม่ให้มีเพียงผลงานวิจัยหรือผลงานแต่งเรียบเรียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ฟังดูเหมือนจะดี แต่วิทยากรทั้งหลายลงความเห็นว่า… ยากขึ้น!!.. เพราะผลงานที่นำส่งจะต้องเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ คือ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมได้ อีกทั้งผลงานที่นำส่งต้องเข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ หรือรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก หรือสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือพัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็งได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงวิชาการ เหล่านี้เองที่บรรดาผู้ทรงทั้งหลายต่างก็ยอมรับว่ายากมากในทางปฏิบัติ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

คุณภาพงานวิจัย

เก็บตกจากการ่วมฟังบรรยายโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เรื่อง “คุณภาพงานวิจัย” การจะวัดคุณภาพประสิทธิภาพการวิจัย หรือผลงานวิจัยควรจะดูทั้ง Output และ Outcome ของการวิจัย โดยมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงดังนี้ 1. ผลงานวิจัย จะคำนึงถึงระดับของงานวิจัย จำนวนผลงานวิจัย และคุณภาพของผลงานวิจัย โดยดูที่ output ที่ได้ออกมาว่ามีคุณภาพในระดับใด 2. การได้รับการอ้างอิงทางวิชาการ (academic impact) หรือการถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม (commercial or social impact) มากน้อยแค่ไหน ซึ่งก็คือ outcome นั่นเอง 3. ประการสำคัญคืองานวิจัยทุกงานควรสร้างนักวิจัยใหม่ๆให้ได้อยู่เสมอ เช่น โครงการวิจัยที่ต่อเนื่อง หรือได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น (ผลงานหรือบุคคล) เป็นต้น ซึ่งก็คือ Output+Outcome นั่นเอง แต่ปัญหาของการวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม/พานิชย์กรรม ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยคือ 1. อาจารย์ที่ได้รับงานวิจัยมีความรู้พื้นฐานไม่แน่นและขาด network ที่ดี 2. ความต้องการผลงานวิจัยที่รวดเร็วจากภาคเอกชน ในขณะที่อาจารย์และนักศึกษา ทำงานไม่เต็มเวลา เนื่องจากติดภาระงานสอนและต้องเข้าชั้นเรียนมาก 3. … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

งานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม

งานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม คำนี้ฟังดูเหมือนยิ่งใหญ่ ผู้ที่คิดจะทำงานวิจัยแนวนี้อาจจะคิดว่ามันน่าจะงานหนัก และ คงเหนื่อยน่าดู แต่แท้ที่จริงแล้ว ก็คือ งานวิจัยเชิง PAR (Participatory Action Research) นั่นเอง งานวิจัยแนวนี้จะมีลักษณะคล้ายกับงานบริการวิชาการ แต่จะมีขอบข่ายมากกว่าคือการนำหลักคิด ทฤษฎี ที่เราเรียนรู้มา และนำไปปรับแก้ปัญหาที่ชุมชนประสบ ไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างไร้จุดหมาย และที่สำคัญคนที่จะแก้ปัญหาจะต้องเป็นคนที่กำลังประสบปัญหานั้นอยู่ ซึ่งนักวิชาการที่เข้าไปทำวิจัยแนวนี้จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำแนวทางการแก้ปัญหา พร้อมชี้แนะวิธีการคิด วิเคราะห์ เก็บข้อมูล เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนหลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น ชุมชนจะสามารถคิด แก้ปัญหาเองได้ โดยใช้ขบวนการ แนวคิด และวิธีการที่ได้เคยร่วมขบวนการแก้ปัญหามาก่อน โจทย์ปัญหาการวิจัยต้องมาจากชุมชน ไม่ใช่สิ่งที่นักวิชาการต้องการจะทำ แต่นักวิชาการจะทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์ ปัญหาที่ชุมชนประสบอยู่ว่าถูกต้องตรงตามที่ชุมชนบอกหรือไม่ หลังจากนั้นจึงใช้ขบวนการเรียนรู้เข้าร่วมแก้ไขปัญหา และนำไปสู่ทางออกโดยต้องตอบโจทย์ชุมชนว่าสามารถเกิดผลในทางพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น รวมถึงเกิดโอกาสใหม่ๆในการดำรงชีพให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเพราะชุมชนเกิดการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ร่วมกันกับนักวิจัยพี่เลี้ยง ในปัจจุบันงานวิจัยในแนวนี้มักได้รับการใส่ใจจากผู้จัดสรรทุนวิจัยเพิ่มขึ้น อาจจะถึง 70% ของงบประมาณการวิจัยที่ทุกสถาบันวิจัยที่ให้ทุน ที่เหลือ 30% คืองานวิจัยกระแสหลักที่จะสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการขอผลงานทางวิชาการก็สามารถนำงานวิจัยแนวนี้ไปส่งขอผลงานได้โดยใช้แท่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องใช้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยแนวนี้เป็นผู้อ่านผลงานที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้เขียนหวังว่าเพื่อนๆชาวบริหารศาสตร์จะเกิดความเข้าใจและร่วมดำเนินการวิจัยในแนวนี้มากขึ้น พร้อมกันนี้แหล่งทุนได้จัดสรรงบประมาณรองรับผู้เสนอโครงการวิจัยแนวนี้สูงมากขึ้น แม้ว่าทุกปีทุนที่จัดสรรไว้จะเหลือในปริมาณศุงมากและต้องส่งกลับให้กระทรวงฯที่เกี่ยวข้องในปริมาณสูงจนน่าเสียดาย

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

Good Practice in the Supervision of Doctoral and Masters Research

จากการเข้าร่วมสมนาระดมสมองเรื่องการหาแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการดูแลวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก การระดมสมองจากผู้เข้าร่วมจากหลายมหาวิทยาลัยทั้งไทยและต่างประเทศ เห็นตรงกันว่า เพื่อให้การดูแลงานวิทยานิพนธ์ให้ออกมาได้ดีควรจัดตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นทีมเพราะอาจารย์ทุกท่านไม่ได้รอบรู้ไปหมดทุกเรื่อง และทีมที่ปรึกษาควรประกอบด้วย 1. หัวหน้าที่ปรึกษาที่จะดูแลงานวิทยานิพนธ์ จะรับผิดชอบดูแลเรื่องเนื้อหางานวิจัยตามขอบข่ายที่อาจารย์ท่านนั้นถนัด 2. ที่ปรึกษาร่วมที่เชี่ยวชาญทางสถิติ ตัวเลขและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อควบคุมงานให้ใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง 3. ที่ปรึกษาร่วมที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเขียน ภาษา เพื่อตรวจสอบด้านรูปแบบการเขียน การอ้างอิง การเขียนบทความและการใช้ภาษาทั้งไทย และอังกฤษ ว่าถูกต้องตามหลักการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องเรื่องการผิดจรรยาบรรณทางวิชาการ ยิ่งไปกว่านั้นบางท่านได้แสดงความคิดเห็นว่า หากนักศึกษาที่ไม่มีการดำเนินการใด่ทั้งที่มีการติดตามจากที่ปรึกษาอยู่แล้วก็ตามจะต้องมีการนำเสนอความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา และในการสอบความก้าวหน้าจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าทุกครั้ง กรรมการที่ร่วมรับฟังการนำเสนอจะต้องจัดหมุนเวียนอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นักศึกษาจะทำเพื่อการซักถามและแนะนำความคิดเห็นต่องานวิจัยให้กับทั้งนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย แต่มิใช่การบังคับหรือสั่งให้เปลี่ยนแนวทางตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ เพราะเป็นดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ข้อแนะนำการตั้งทีมอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ควรจำกัดอยู่แต่ภายในสาขาวิชาหรือคณะเดียวกันแต่ควรมีการเชิญอาจารย์จากทุกคณะที่มีความชำนาญเกี่ยวข้องกับขอบข่ายงานวิจัยที่นักศึกษาจะทำเพื่อให้ได้ความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้นๆ

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

เกร็ดเล็ก ๆ จากการไปอบรมที่จีน (เซี่ยงไฮ้)

ประเทศจีน เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและมีประชากรมากกว่า 1.3 พันล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 5 ของโลกซึ่งมีขนาดเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยมีเมืองหลวงคือ ปักกิ่ง แบ่งการปกครองเป็น 23 มณฑล (รวมถึงไต้หวัน) 5 เขตปกครองตนเอง (มองโกเลีย หนิงเซี่ย ซินเจียง กวางสี และธิเบต) 4 มหานครที่ขึ้นต่อส่วนกลาง (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนจีน และฉงชิ่ง) และ 2 เขตบริหารพิเศา (ฮ่องกงและมาเก๊า) สำหรับการปกครองในส่วนภูมิภาคยังแบ่งย่อยออกเป็นจังหวัด (Prefecture) 159 จังหวัด อำเภอ 2,017 อำเภอ 350 เมือง และเขตในเมืองต่าง ๆ อีกประมาณ 630 เขต ภาษา ใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาราชการ สกุลเงิน เรียกว่า “เหรินหมื่นปี” โดยมีหน่วยเรียกเป็น “หยวน” … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน รายวิชาฝึกงาน

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน รายวิชาฝึกงาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้อง MS 304 คณะบริหารศาสตร์   เวลา 09.00 น. ประธานในพิธี อ.สายเพชร  อักโข  รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้อง MS 304 เวลา 09.10 – 10.30 น. วิทยากร คือ คุณอรวรรณ ไชยมาตย์ ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป               ด้านสนับสนุนการศึกษาและสนับสนุนระบบงานบุคคลแฟรนไชส์ สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความสำคัญของการฝึกงานและบทบาทของผู้ประกอบการต่อการผลิตบัณฑิตยุคใหม่” โดยสามารถสรุป สาระสำคัญดังนี้   2.1 วิทยากรได้นำเสนอแผนภาพสหกิจศึกษา ที่แสดงความเกี่ยวข้องของการศึกษา … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment