browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ทั่วไป

คุณภาพงานวิจัย

เก็บตกจากการ่วมฟังบรรยายโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เรื่อง “คุณภาพงานวิจัย” การจะวัดคุณภาพประสิทธิภาพการวิจัย หรือผลงานวิจัยควรจะดูทั้ง Output และ Outcome ของการวิจัย โดยมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงดังนี้ 1. ผลงานวิจัย จะคำนึงถึงระดับของงานวิจัย จำนวนผลงานวิจัย และคุณภาพของผลงานวิจัย โดยดูที่ output ที่ได้ออกมาว่ามีคุณภาพในระดับใด 2. การได้รับการอ้างอิงทางวิชาการ (academic impact) หรือการถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสังคม (commercial or social impact) มากน้อยแค่ไหน ซึ่งก็คือ outcome นั่นเอง 3. ประการสำคัญคืองานวิจัยทุกงานควรสร้างนักวิจัยใหม่ๆให้ได้อยู่เสมอ เช่น โครงการวิจัยที่ต่อเนื่อง หรือได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น (ผลงานหรือบุคคล) เป็นต้น ซึ่งก็คือ Output+Outcome นั่นเอง แต่ปัญหาของการวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม/พานิชย์กรรม ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยคือ 1. อาจารย์ที่ได้รับงานวิจัยมีความรู้พื้นฐานไม่แน่นและขาด network ที่ดี 2. ความต้องการผลงานวิจัยที่รวดเร็วจากภาคเอกชน ในขณะที่อาจารย์และนักศึกษา ทำงานไม่เต็มเวลา เนื่องจากติดภาระงานสอนและต้องเข้าชั้นเรียนมาก 3. … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

งานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม

งานวิจัยเพื่อรับใช้สังคม คำนี้ฟังดูเหมือนยิ่งใหญ่ ผู้ที่คิดจะทำงานวิจัยแนวนี้อาจจะคิดว่ามันน่าจะงานหนัก และ คงเหนื่อยน่าดู แต่แท้ที่จริงแล้ว ก็คือ งานวิจัยเชิง PAR (Participatory Action Research) นั่นเอง งานวิจัยแนวนี้จะมีลักษณะคล้ายกับงานบริการวิชาการ แต่จะมีขอบข่ายมากกว่าคือการนำหลักคิด ทฤษฎี ที่เราเรียนรู้มา และนำไปปรับแก้ปัญหาที่ชุมชนประสบ ไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างไร้จุดหมาย และที่สำคัญคนที่จะแก้ปัญหาจะต้องเป็นคนที่กำลังประสบปัญหานั้นอยู่ ซึ่งนักวิชาการที่เข้าไปทำวิจัยแนวนี้จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำแนวทางการแก้ปัญหา พร้อมชี้แนะวิธีการคิด วิเคราะห์ เก็บข้อมูล เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนหลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น ชุมชนจะสามารถคิด แก้ปัญหาเองได้ โดยใช้ขบวนการ แนวคิด และวิธีการที่ได้เคยร่วมขบวนการแก้ปัญหามาก่อน โจทย์ปัญหาการวิจัยต้องมาจากชุมชน ไม่ใช่สิ่งที่นักวิชาการต้องการจะทำ แต่นักวิชาการจะทำหน้าที่ช่วยวิเคราะห์ ปัญหาที่ชุมชนประสบอยู่ว่าถูกต้องตรงตามที่ชุมชนบอกหรือไม่ หลังจากนั้นจึงใช้ขบวนการเรียนรู้เข้าร่วมแก้ไขปัญหา และนำไปสู่ทางออกโดยต้องตอบโจทย์ชุมชนว่าสามารถเกิดผลในทางพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น รวมถึงเกิดโอกาสใหม่ๆในการดำรงชีพให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเพราะชุมชนเกิดการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ร่วมกันกับนักวิจัยพี่เลี้ยง ในปัจจุบันงานวิจัยในแนวนี้มักได้รับการใส่ใจจากผู้จัดสรรทุนวิจัยเพิ่มขึ้น อาจจะถึง 70% ของงบประมาณการวิจัยที่ทุกสถาบันวิจัยที่ให้ทุน ที่เหลือ 30% คืองานวิจัยกระแสหลักที่จะสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการขอผลงานทางวิชาการก็สามารถนำงานวิจัยแนวนี้ไปส่งขอผลงานได้โดยใช้แท่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องใช้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยแนวนี้เป็นผู้อ่านผลงานที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้เขียนหวังว่าเพื่อนๆชาวบริหารศาสตร์จะเกิดความเข้าใจและร่วมดำเนินการวิจัยในแนวนี้มากขึ้น พร้อมกันนี้แหล่งทุนได้จัดสรรงบประมาณรองรับผู้เสนอโครงการวิจัยแนวนี้สูงมากขึ้น แม้ว่าทุกปีทุนที่จัดสรรไว้จะเหลือในปริมาณศุงมากและต้องส่งกลับให้กระทรวงฯที่เกี่ยวข้องในปริมาณสูงจนน่าเสียดาย

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

Good Practice in the Supervision of Doctoral and Masters Research

จากการเข้าร่วมสมนาระดมสมองเรื่องการหาแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการดูแลวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก การระดมสมองจากผู้เข้าร่วมจากหลายมหาวิทยาลัยทั้งไทยและต่างประเทศ เห็นตรงกันว่า เพื่อให้การดูแลงานวิทยานิพนธ์ให้ออกมาได้ดีควรจัดตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นทีมเพราะอาจารย์ทุกท่านไม่ได้รอบรู้ไปหมดทุกเรื่อง และทีมที่ปรึกษาควรประกอบด้วย 1. หัวหน้าที่ปรึกษาที่จะดูแลงานวิทยานิพนธ์ จะรับผิดชอบดูแลเรื่องเนื้อหางานวิจัยตามขอบข่ายที่อาจารย์ท่านนั้นถนัด 2. ที่ปรึกษาร่วมที่เชี่ยวชาญทางสถิติ ตัวเลขและระเบียบวิธีวิจัยเพื่อควบคุมงานให้ใช้เครื่องมือได้ถูกต้อง 3. ที่ปรึกษาร่วมที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเขียน ภาษา เพื่อตรวจสอบด้านรูปแบบการเขียน การอ้างอิง การเขียนบทความและการใช้ภาษาทั้งไทย และอังกฤษ ว่าถูกต้องตามหลักการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องเรื่องการผิดจรรยาบรรณทางวิชาการ ยิ่งไปกว่านั้นบางท่านได้แสดงความคิดเห็นว่า หากนักศึกษาที่ไม่มีการดำเนินการใด่ทั้งที่มีการติดตามจากที่ปรึกษาอยู่แล้วก็ตามจะต้องมีการนำเสนอความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา และในการสอบความก้าวหน้าจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าทุกครั้ง กรรมการที่ร่วมรับฟังการนำเสนอจะต้องจัดหมุนเวียนอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่นักศึกษาจะทำเพื่อการซักถามและแนะนำความคิดเห็นต่องานวิจัยให้กับทั้งนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย แต่มิใช่การบังคับหรือสั่งให้เปลี่ยนแนวทางตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ เพราะเป็นดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ข้อแนะนำการตั้งทีมอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ควรจำกัดอยู่แต่ภายในสาขาวิชาหรือคณะเดียวกันแต่ควรมีการเชิญอาจารย์จากทุกคณะที่มีความชำนาญเกี่ยวข้องกับขอบข่ายงานวิจัยที่นักศึกษาจะทำเพื่อให้ได้ความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหาทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้นๆ

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

เกร็ดเล็ก ๆ จากการไปอบรมที่จีน (เซี่ยงไฮ้)

ประเทศจีน เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกและมีประชากรมากกว่า 1.3 พันล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 5 ของโลกซึ่งมีขนาดเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยมีเมืองหลวงคือ ปักกิ่ง แบ่งการปกครองเป็น 23 มณฑล (รวมถึงไต้หวัน) 5 เขตปกครองตนเอง (มองโกเลีย หนิงเซี่ย ซินเจียง กวางสี และธิเบต) 4 มหานครที่ขึ้นต่อส่วนกลาง (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนจีน และฉงชิ่ง) และ 2 เขตบริหารพิเศา (ฮ่องกงและมาเก๊า) สำหรับการปกครองในส่วนภูมิภาคยังแบ่งย่อยออกเป็นจังหวัด (Prefecture) 159 จังหวัด อำเภอ 2,017 อำเภอ 350 เมือง และเขตในเมืองต่าง ๆ อีกประมาณ 630 เขต ภาษา ใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาราชการ สกุลเงิน เรียกว่า “เหรินหมื่นปี” โดยมีหน่วยเรียกเป็น “หยวน” … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน รายวิชาฝึกงาน

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน รายวิชาฝึกงาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้อง MS 304 คณะบริหารศาสตร์   เวลา 09.00 น. ประธานในพิธี อ.สายเพชร  อักโข  รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้อง MS 304 เวลา 09.10 – 10.30 น. วิทยากร คือ คุณอรวรรณ ไชยมาตย์ ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป               ด้านสนับสนุนการศึกษาและสนับสนุนระบบงานบุคคลแฟรนไชส์ สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความสำคัญของการฝึกงานและบทบาทของผู้ประกอบการต่อการผลิตบัณฑิตยุคใหม่” โดยสามารถสรุป สาระสำคัญดังนี้   2.1 วิทยากรได้นำเสนอแผนภาพสหกิจศึกษา ที่แสดงความเกี่ยวข้องของการศึกษา … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

เตรียมความพร้อมด้านแรงงานไทยด้วยมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

     ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งมีเป้าหมายในการรวมกลุ่มเศรษฐกิจเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานฝีมือ ภายในอาเซียนอย่างเสรี ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศกลุ่มสมาชิก รวมถึงการขยายความร่วมมือไปสู่ประเทศในภูมิภาคอื่นๆ      จากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับประเด็นท้าทายจากแนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งการไหลออกของแรงงานที่มีฝีมือระดับบนไปยังกลุ่มประเทศที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า เช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย ตามข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 7 สาขาอาชีพ คือ วิศวกร นักสำรวจ สถาปนิก แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และนักบัญชี รวมถึงการไหลเข้ามาของแรงงานไร้ฝีมือระดับล่าง ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการบริหารจัดการ      ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการเคลื่อนย้ายแรงงาน จึงต้องยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งเร่งดำเนินการให้ฝีมือแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับได้มาตรฐานระดับสากล กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก แรงงานมีศักยภาพ –> ผลิตภาพสูง –> ความสามารถในการแข่งขันสูง –> … Continue reading »

Categories: ทั่วไป, อบรม-สัมมนา | Leave a comment

แผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับ

รัฐบาลได้เตรียมพร้อมรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) โดยการจัดทำแผนงานหลายด้าน สำหรับด้านแรงงาน ได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานดำเนินการเพื่อให้ไทยได้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีมากที่สุด และเพื่อป้องกันผลกระทบในแง่ลบที่จะเกิดกับแรงงานไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนศักยภาพของแรงงานไทยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้พัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติขึ้นมา โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดตั้งสำนักมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ขึ้นในปี 2009 โดยมีหน้าที่หลัก ๆ คือ 1. พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล 2. กำหนดแนวทางและรูปแบบการฝึกอบรมบุคลากรด้านการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และองค์กรที่ทำหน้าที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 3. พัฒนาและจัดทำเกณฑ์การประเมินเพื่อรองรับหน่วยงาน หรือองค์กรที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมหรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สรุปผลการดำเนินงานในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ของสำนักมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ปี 2010 ศึกษารูปแบบการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติที่ดำเนินอยู่ปัจจุบัน และขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และได้พัฒนามาเป็น มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามอุตสาหกรรม หลังจากนั้นได้ทดลองนำร่องในสาขาช่างซ่อมรถยนต์ โดยจัดทำรายการความสามารถที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละระดับ หลังจากนั้นจึงได้นำไปทดลองใช้กับกลุ่มอาชีพอื่นๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้นำมากำหนดเป็น กรอบการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ปี 2011 ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการรับรองมาตรฐานต่อเนื่อง จนสามารถ – ยกระดับหน่วยงานด้านการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน – การจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามกลุ่มอุตสาหกรรม รวม 55 สาขาอาชีพ ใน 13 … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

หลักเกณฑ์การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฉบับใหม่2555(อ.สืบพงศ์)

เรียนคณาจารย์ทุกท่าน       หลักเกณฑ์การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฉบับใหม่(2555) ซึ่งจะใช้ในช่วงเวลา2-3 ปี ก่อนจะปรับแก้ในอนาคต หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ทาง KM คณะบริหารฯ โพสในหัวข้อ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(อ.สืบพงศ์) เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ไม่สามารถแนบได้ ขอให้ผู้สนใจส่งเมล์มาที่ surbpongubu@hotmail.com จะได้ส่งไฟล์ให้ทางเมล์ครับ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สนใจได้รับรู้และแชร์ประสบการณ์ อ.สืบพงศ์  หงษ์ภักดี กรรมการสภาอาจารย์  ม.อุบลฯ

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ขอเชิญร่วมเสนอโครงการวิจัยเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว/โครงการละไม่ต่ำกว่าสองแสนบาท

base_present1_57 บรรยาย-เค.. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากโดยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รายละเอียดและแบบฟอร์มดังแนบ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อผู้แทนเครือข่าย สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 081-8416469

Categories: ทั่วไป, วิจัย | Leave a comment

เจาะลึกคู่มือการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช.

สรุปสาระสำคัญ เรื่อง เจาะลึกคู่มือการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. โดย คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ นักกฎหมาย ป.ป.ช.ชำนาญการพิเศษ และคุณวิไลวรรณ กาญจนกันติ กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการทำบัญชี ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี โดยเนื้อหาที่เข้าอบรมมีดังนี้ • การแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ : โดยได้พูดถึงเหตุผลว่าทำไมต้องมีการกำหนดมาตรการนี้ให้ทางคู่สัญญา(ซึ่งเป็นเอกชน)ต้องจัดทำบัญชีรายการรับจ่ายส่งหน่วยงาน ป.ป.ช. เพราะต้องการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เช่นการสมยอมในการเสนอราคา ไม่แข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้เป็นคู่สัญญา หรือการที่นักการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการทำความผิด ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบและจัดเก็บภาษีเงินได้ • ซึ่งภาครัฐได้ออกมาตรการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : การเปิดเผยราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ,บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐยื่นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของโครงการต่อกรมสรรพากร (บังคับใช้วันที่ 1เมษายน 2555 โดยมีกฎหมายกและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้คือ 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 มาตรา 103/7 ,2.ประกาศคณะกรรมการป้องการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2554,3. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ (ฉบับที่ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment