browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ทั่วไป

ตัวอย่างการเขียนประมวลรายวิชา กรณีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ อาจารย์จากค … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

ช่องทางจำหน่ายที่ต้องวางแผน (Marketing in Trade Fair)

ในยุคแห่งการค้าเสรีผู้นำกิจการจำเป็นยิ่งต้องปรับตัวให้ท … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ประโยชน์ของการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Learning)

ที่มา และแนวคิดสำคัญของสหกิจศึกษาคือ การมุ่งเน้นให้ผู้เ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป, อบรม-สัมมนา | Leave a comment

การสัมมนาวิชาการประจ าปี 2557 ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดสัมมนาวิชาการประจ าปี 255 … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

แนะนำหนังสือที่มีบริการ ณ ศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-ขอแนะนำหนังสือและตำราวิชาการที่มีเนื้อหาครอบคลุมด้านกา … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การบริหารการเงินโครงการวิจัยให้ประสบความสำเร็จ

การบริหารการเงินโครงการวิจัยให้ประสบความสำเร็จ  มีขั้นต … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ทัศนะศึกษาเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

การศึกษาดูงาน ทัศนศึกษาท่าเรือดานัง ประเทศเวียดนาม ตั้ง … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

แผนสำรองสำหรับ SEPSA ครั้งที่ 2

จากที่ได้รับหน้าที่ในการดูแลการแสดง ทำให้ทราบว่าสถานที่ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย

จากการเข้าร่วมโครงการ Research Express: มหาวิทยาลัยอุบล … Continue reading »

Categories: ทั่วไป, วิจัย | Leave a comment

การพิชิตรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการโรงแรม

จากการที่ได้ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินการแข่งขันทักษะกา … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment