browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ทั่วไป

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารประกอบการสอนฯเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

1.ผู้เสนอขอต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 2.ไม่ควรนำเสนอในรูปแบบ power point 3.ตำราต้องมีเนื้อหามากกว่าเอกสารประกอบการสอน เนื่องจากจะต้องสามารถนำไปวางขายให้ผู้ที่สนใจได้ 4.การบันทึกวีดีโอควรเลือกหัวข้อที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญมากที่สุด 5.ควรศึกษาแบบประเมินผลการสอนและวางแผนการสอน 6.ผู้สอนจะต้องจัดการสอนให้ครบถ้วนตามคำอธิบายรายวิชา

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

เสวนากระบวนทัศน์ไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี่ยน

การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซี่ยนมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์คือ ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค เสริมสร้างให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของการฝึกอบรมและการวิจัยและส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม ส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN Political and Security Community) APSC มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขโดยการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน ใช้ข้อตกลงและกลไกของอาเซียนในการเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขข้อพิพาทภายในภูมิภาค รวมทั้งการเผชิญหน้าภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย ค้ามนุษย์ ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ ฯลฯ ริเริ่มกลไกใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความมั่นคงและกำหนดรูปแบบใหม่สำหรับความร่วมมือ ส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community) – ASCC มีจุดมุ่งหมายที่จะเน้นความร่วมมือในด้าน การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มต่างๆ ในสังคม การศึกษา พัฒนาการฝึกอบรม การศึกษาขั้นพื้นฐานและสูงกว่า การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างงาน … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

แนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา(จัดโดยคณะศิลปศาสตร์)

การทวนสอบรายวิชาและทวนสอบผลสัมฤทธิ์มีความแตกต่างกันในด้านการทวนสอบมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ หลักสูตรที่ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษาไปยังคณะกรรมการ/ คณะกรรมการสุ่มรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาของแต่ละหลักสูตร เพื่อดำเนินการทวนสอบ โดยมีหลักการในการทวนสอบว่า ดำเนินการเฉพาะรายวิชาที่เปิดสอน และไม่ทวนสอบรายวิชาเดิมหรือซ้ำซ้อน สำหรับการดำเนินการทวนสอบรายวิชาในรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพื้นฐาน มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป/กระบวนการทวนสอบมีหลายวิธี เช่น การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อยืนยันพิสูจณ์ว่าสิ่งที่กำหนดขึ้นนั้นได้มีการดำเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่เข้าใจตรงกันและมีการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสำ/ คณะกรรมการทวนสอบแจ้งผลการทวนสอบให้หลักสูตรทราบเพื่อพัฒนาปรับปรุงและแจ้งคณะกรรมการ การนำไปใช้ 1.การดำเนินนการทวนสอบต้องทำเป็นกระบวนการที่มีมาตรฐานกำหนดไว้ 2.ต้องดำเนินการในทุกเทอม 3.จะเริ่มนำไปใช้ดำเนินการทวนสอบในนที่ 4 เมษายน 2557

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การเขียนบทความวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ

รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อธิบายถึงบทความวิชาการในการขอตำแหน่งทางวิชาการในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการจะขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วยบทความทางวิชาการ จึงขอแบ่งปันความรู้ดังนี้ บทความทางวิชาการ เพื่อใช้ขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นั้น เป็นความเรียงที่มีเนื้อหาวิชาการ ซึ่งอาจเป็นวิชาการในด้านต่าง ๆ ที่ผู้เขียนมีความถนัดและต้องการนำเสนอ ดังนั้นผู้เขียนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี สามารถเขียนได้ครบประเด็น ซึ่งที่มาของความรู้อาจมาจากประสบการณ์ การค้นคว้าจากเอกสาร การวิจัยภาคสนาม การวิจัยในห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมแล้วเกิดเป็นความรู้ใหม่ เรื่องที่นำมาเขียนควรเป็นลักษณะที่ให้ความรู้ ข้อเท็จจริง มีหลักการที่เป็นประโยชน์ แสดงขัอคิดเห็นของผู้เขียนที่เป็นประโยชน์ด้วยเช่นกัน

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

งานวิชาการรับใช้สังคม

จากการที่ผู้เขียนได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลกรสายวิชาการโดยใช้งานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งบรรยายโดย ศ.ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ เมื่อ 26 มีนาคม 2557 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การใช้งานวิชาการรับใช้สังคมดังกล่าวถือเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการวิชาการของประเทศไทย ที่เดิมไม่ได้เน้นการตอบโจทย์การแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนมาเป็นการเน้นการแก้ปัญหาให้ชุมชนเป็นหลักมาประกอบการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้เขียนใคร่ขอแบ่งปันความรู้ให้เพื่อน ๆ และผู้ที่สนใจดังนี้ งานวิชาการรับใช้สังคม เป็นงานวิจัยที่มีโจทย์วิจัยมาจากชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยและผลการวิจัยที่ได้สามารถนำไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นในกระบวนการของงานวิชาการรับใช้สังคมจีงเสมือนกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ (มีโจทย์จากชุมชน มีนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้โดยผ่านกระบวนการวิจัยร่วมกัน และสถาบันต้นสังกัดที่ให้การสนับสนุนงานวิชาการรับใช้สังคม) กลางน้ำ (เป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือกระบวนการวิชาการเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา) และปลายน้ำ (ความคาดหวังที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาให้แก่ชุมชน เช่น ชุมชนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความสามารถในการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ด้วยตนเองมากขึ้น และผลงานทางวิชาการที่นักวิจัยต้องสกัดออกมาจากกระบวนการทำวิจัยในบริบทของแต่ละชุมชนที่ร่วมในกระบวนการวิจัยนั้นๆ) โดยสรุปแล้ว งานวิชาการรับใช้สังคมอาจจัดได้ว่าเป็นAction research ที่เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยด้วย เมื่องานวิชาการลักษณะนี้เน้นการตอบโจทย์ให้แก่ชุมชน ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องมีจิตอาสาเป็นอย่างมากเพราะต้องใช้ระยะเวลาคลุกคลีกับชุมชนเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้มีความรอบรู้ในเรี่องของชุมชนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคนิคต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้เวลาในเก็บข้อมูลจากชุมชนซึ่งต้องทำเป็นระยะ ๆ นั้นย่อมใช้เวลานานด้วยเช่นกัน ซึ่งกระบวนการเก็บข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่เพียงแต่นักวิจัยจะสามารถสร้างความเชื่อใจให้เกิดแก่ชุมชนว่าจะสามารถแก้ปัญหาให้ได้อย่างแท้จริงแล้ว ยังนำมาซึ่งการที่นักวิจัยสามารถสกัดผลงานทางวิชาการออกมาเป็นเอกสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ให้แก่สังคม โดยการเผยแพร่ดังกล่าวสามารถนำเสนอในวารสารวิชาการ หนังสือ บทความยาว … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

รายงานผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ

1. ชื่อโครงการ: สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนในโครงการบัญชีสัญจรเพื่อการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Event Point) ส าหรับวิสาหกิจชุมชน รุ่น 3 ปีงบประมาณ : 2556 หัวหน้า : นางสาวชนัญฏา สินชื่น วันที่ เดือน ปีที่จัดโครงการ : วันที่ 28 สิงหาคม 2556 สถานที่ : ศูนย์การศึกษานอกสถานที่จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมาย : 1.โดยเน้นเป้าหมายวิสาหกิจชุมชน อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2. โดยเน้นเป้าหมายวิสาหกิจชุมชน อ าเภอเมืองจังหวังอุบลราชธานี รวม จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการทั้งหมด 40 คน ผลลัพธ์ : การอบรมโครงการ “สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนในโครงการบัญชีสัญจรเพื่อการ วิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Event Point) ส าหรับวิสาหกิจชุมชน รุ่น 3” … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และการสร้าง ปรับปรุงข้อสอบ                                                                                 ศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของมคอ.3 และ มคอ. 5 มคอ.3 คือ การวางแผนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาที่เป็นภาคทฤษฎี ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ลักษณะและการดำเนินงาน การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา แผนการสอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินงานของวิชา มคอ.5 คือ การรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาที่สอนไปแล้ว ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน สรุปผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ การประเมินผลวิชา แผนการปรับปรุง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษานั้น เนื่องจาก มคอ.3 เน้นที่การเรียนการสอนตามหลัก OLE (Objective – Learning – Evaluation) ให้สอดคล้องกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนสูงสุด และเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ระบุไว้ใน Objectives ดังนั้นการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ให้เน้นการพัฒนาคนทุกด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สมอง ทักษะทางสมอง สังคม และการใช้ IT … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

“แนวโน้มเทคโนโลยีในปี 2014”

แนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปี 2014 มีดังนี้ 1. Smartphone/Tablet Explosion 2. Cloud Computing 3. Online Consumerization: Social Networks / 3G /Broadband 4. Mobile Applications 5. Bring Your Own Devices: Flexible Office/Workers (BYOD) 6. IaaS: Migreate Servers to Cloud (บริษัทขนาดใหญ่เริ่มมีระบบ cloud เป็นของตนเอง) 7. Internet of things:Connected Anywhere, Anytime and Anydevices ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเชื่อต่ออินเทอร์เน็ตได้ 8. M-Commerce: From e-Commerce to mobile payment 9. Big … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ข้อสอบ เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างแพร่หลาย และนิยมใช้เป็นเครื่องมือหลักสำหรับการวัดผลการเรียนรู้ ในการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ให้มีคุณภาพนั้น นอกจากจะต้องคำนึงถึงความครอบคลุมเนื้อหาและใช้คำถามที่ดีแล้ว จำเป็นต้องคำนึงถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตร กล่าวคือ ต้องพยายามเขียนคำถามวัดพฤติกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชานั้น ๆ ด้วย เช่น ความรู้ – ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า โดยวิทยากรมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการประเมินระหว่างเรียนให้มากขึ้น โดยเฉพาะควรมีการประเมินภาคปฏิบัติด้วย ควรมีข้อสอบ ปรนัย + อัตนัย และกำหนดเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษา

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและบทความวิชาการจากการทบทวนวรรณกรรม มีประเด็นและเทคนิคในการเขียนงานที่น่าสนใจ ดังนี้ค่ะ 1. ก่อนที่จะเริ่มเขียน เราจะต้องเริ่มจากการอ่านเยอะๆ ก่อน โดยควรเขียนสรุปเรื่อง ประเด็นที่ได้รับจากการอ่าน และอย่าลืมบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของงานที่อ่านด้วยนะค่ะ เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ เป็นต้น เพราะจะเป็นแหล่งในการอ้างอิงข้อมูลให้เราในอนาคตได้เป็นอย่างดี 2. การเริ่มคิดเรื่องที่จะเขียน ควรเลือกเรื่องที่ผู้อ่านส่วนมากกำลังสนใจอยู่ในขณะนั้น อาจเป็นปัญหาที่คนกาลังอยากรู้ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร หรือมีผลอย่างไร หรือเป็นเรื่องที่เข้ายุคเข้าสมัยปัจจุบัน จะช่วยให้ได้รับความสนใจจากวารสารที่ส่งไปตีพิมพ์ 3. เขียนทุกวัน จะทำให้ประสบความสำเร็จในที่สุด 4. มีวิธีเขียนที่ชวนให้อ่าน อ่านแล้วท้าทายความคิด และสนุกเพลิดเพลินจากความคิด 5. การเขียนควรมีเนื้อหาสาระและสำนวนภาษาที่เหมาะสม โดยอาจเข้าไปเลือกอ่านบทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์แล้ว ในวารสารที่เราต้องการส่ง จะทำให้เราได้รูปแบบการเขียน และสำนวนภาษาที่เหมาะกับวารสารด้วย

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment