browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ทั่วไป

การบริหารจัดการแห่งโลกพลวัต

จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการครั้งที่ 8 ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ในวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ได้แนวคิดมุมมองเกี่ยวกับโลกพลวัตต่างๆ มากมายที่น่าสนใจ จากคำกล่าวต้อนรับโดยรศ.ดร วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีม.ธุรกิจบัณฑิต ได้แสดงความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับ ทำไมมีความวุ่นวายในการบริหารจัดการในโลกปัจจุบัน เพราะเป็นโลกแห่งไดนามิก มี 3 สาเหตุด้วยกันคือ 1.ด้านการสื่อสาร ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสาร ทำให้เกิดมีประเทศเศรษฐกิจใหม่เกิดขึ้นต่าง ๆ มากมาย 2.ด้านเทคโนโลยี มีความรู้ด้านไบโอซายน์ คอมพิวเตอร์ ไอที ผสมผสานกัน ตัวอย่าง คนที่อายุ 40 ปี ณ ขณะนี้เดิมจะเห็นมีตู้โทรศัพท์ยอดเหรียญตามที่สาธารณะซึ่งส่วนใหญ่จะมีแต่ตู้ที่เสีย ปัจจุบันข้อความส่งหากันได้ตลอดเวลา มีสินค้ามากมายให้เลือก ปัจจุบันเป็นโลกทุนนิยม เป็นโลกแหล่งการบริโภค ความต้องการมีการแตกย่อยมากขึ้น ดังนั้นสินค้าและบริการต่างๆ ต้องตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ ซึ่งเกิดจากความร่ำรวยของคนที่ต้องการมากขึ้นด้วย 3.เกิดการบริโภคที่เลียนแบบกัน ทั้ง 3 อย่างทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้จึงสอดคล้องกับกาลสมัย จะทำให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของเรื่องต่างๆ มากขึ้น สุดท้าย ท่านอธิการบดีได้ทิ้งประเด็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับความห่วงใยสถาบันการศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

แนวปฏิบัติที่ดี ขั้นตอน วิธีการในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย บริการวิชาการและบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี ขั้นตอน วิธีการในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย บริการวิชาการและบำรุงศิลปวัฒนธรรม จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของแนวปฏิบัติที่ดีในการเบิกจ่ายเงินในโครงการ การวิจัย บริการวิชาการและบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อรับทราบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากปัญหาลูกหนี้ค้างจ่ายของโครงการต่างๆ ดังนั้น ทางงานวิจัยจึงขอนำเสนอแนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเข้าใจ และรับทราบขั้นตอน กระบวนการในการนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเบิกจ่ายในอนาคต ดังไฟล์ที่แนบมานี้ 1. ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ งวดที่ 1และ2 2. ขั้นตอนการเบิกเงินวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ งวดที่ 3 3.ขั้นตอนการเบิกเงินโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ในคณะฯ) งวดที่ 1 4.ขั้นตอนการเบิกเงินโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ในคณะฯ) งวดที่ 2 5.ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เงินงบประมาณแผ่นดิน

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ความสำคัญ ของ TQF MAPPER

งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาระบบ TQF MAPPER เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์และกรรมการบริหารหลักสูตร ในการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักสูตร เช่น มคอ.2 ,มคอ.3,มคอ.4,มคอ.5,มคอ.6,มคอ.7 อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง มคอ.3 และทำรายงานผลการสอนในรูปแบบ มคอ.5 ในแต่ละรายวิชา จะทำได้ง่ายขึ้น เพียงกรอกข้อมูลผ่านระบบ  TQF MAPPER  โดยจะมีการเชื่อมโยงกับระบบ REG ได้ และประธานหลักสูตร สามารถจัดทำรายงานประจำปีของหลักสูตร มคอ.7  โดยระบบจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายๆส่วนเข้าด้วยกัน

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

เรื่องเล่าจากประสบการณ์เป็นพนักงาน7-11

ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ไปเป็นพนักงาน 7-11 ประมาณ 3 วัน ในช่วงปลายเดือนเมษายน โอกาสนี้ได้มาเพราะได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครู-อาจารย์ในสถานประกอบการ จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เรียนภาคทฤษฎี 2 วัน และภาคปฏิบัติ 3 วัน ในร้าน 7-11 สาขา ปตท.เลี่ยงเมือง สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรม เช่น การคิดค้นสินค้าใหม่่ซึ่งต้องคิด ณ ปัจจุบัน เพื่อวางแผนสินค้าออกสู่ตลาดในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า การจัดวางสินค้าภายในร้าน การปรับเปลี่ยน promotion ของร้าน 7-11 จะปรับทุกวันที่ 25 ของเดือน องค์กรมีระบบป้องกันการทุจริตของพนักงานภายในร้าน 7-11 เช่น การใช้ใบบันทึกเงินเข้าออกและรายงานการขายสินค้าให้พนักงานเพื่อตรวจสอบเงินของพนักงานก่อนและหลังปฏิบัติงาน และตรวจสอบจำนวนเงินในโทรศัพท์มือถือที่เป็นระบบเติมเงินทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การเป็นพนักงาน 7-11 ก็มีโอกาสไปอยู่หลังเคาน์เตอร์แคชเชียร์เก็บเงิน ซึ่งลูกค้าทั่วไปไม่มีสิทธิ์เข้าไป ได้รู้ว่าเบื้องหลังเคาน์เตอร์นั้นมีตู้เซฟเก็บเงินไว้ พนักงานที่ประจำเครื่องแคชเชียร์ ต้องคอยสังเกตว่า เงินที่อยู่ในเครื่องต้องไม่เกิน 2,000 บาท … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

จะแก้ปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายโครงการฯ อย่างไร

               ตามที่คณะบริหารศาสตร์ ได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินในโครงการบริการวิชาการ โครงการทำนุบำรุงฯ และโครงการวิจัย ซึ่งเป็นโครงการที่มีปัญหาการขออนุมัติเบิกจ่าย และมีความล่าช้า ทำให้เกิดสภาวะการเป็นหนี้ที่ยืดยื้อ เพื่อเป็นการหาทางแก้ไขปัญหานี้ จึงขอความอนุเคราะห์อาจารย์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โปรดแนะนำ แลกเปลี่ยน เสนอแนะ ปัญหา และแนวทางแก้ไขหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อทางกรรมการวิจัย จะได้นำไปเป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์เพื่อหาทางออกต่อไป

Categories: ทั่วไป | Tags: | 3 Comments

ประโยชน์ของ TQF MAPPER

- ประธานหลักสูตรสามารถใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างหลักสูตรให้รองรับกับกรอบมาตรฐาน มคอ. 2 ได้สะดวกขึ้น – ช่วยให้การสร้างและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างรายวิชา กับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้ง่ายขึ้น – ผู้สอน สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การสร้างและทำรายงาน ผลการสอนในแต่ละรายวิชาได้ง่ายขึ้น โดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบทะเบียนนักศึกษา – ประธานหลักสูตร สามารถจัดทำรายงานประจำปีของหลักสูตร โดยระบบจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลจากหลาย ๆ ส่วนเข้าด้วยกัน – ผู้สอน สามารถส่งรายงานผลการสอนของแต่ละภาคการศึกษาเข้าระบบ โดยข้อมูลจะสามารถส่งถึงประธานหลักสูตร ภาควิชา คณะ และงานหลักสูตร ตามลำดับ – ช่วยให้ผู้สอนสร้างมคอ. 3-6 ให้เป็นไปในแบบฟอร์มเดียวกัน และสะดวกขึ้น -สามารถดึงข้อมูลเดิมที่เคยสร้างแล้ว มาใช้ในการสร้าง มคอ. ครั้งใหม่ได้ เช่น มคอ. 3 ที่ต้องส่งทุก ๆ ภาคการศึกษา และสามารถปรับข้อมูลบางส่วนเช่น แผนการสอนให้เป็นปัจจุบันได้ – ข้อมูลที่สร้างจาก มคอ. 3 – 4 ในอนาคต จะสามารถนำข้อมูลไปสร้าง Course Syllabus … Continue reading »

Categories: ทั่วไป, อบรม-สัมมนา | Leave a comment

ผู้ให้บริการ ตาม พรบ.ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

31 สิงหาคม 2555 จากการไปอบรมทำให้ได้ทราบถึงข้อกฎหมาย ข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ของพรบ. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 รูปแบบการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รูปแบบภัยคุกคามส่วนใหญ่จากการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตคือ phishing เป็นการหลอกเอารหัสผ่านจากเหยื่อโดยส่ง email หลอกลวง หรือการสร้างเว็บปลอมเพื่อดักเอารหัสผ่าน ภัยคุกคามนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ หากจะทำธุรกรรมทางการเงินต้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่กำลังใช้งานให้ดีว่าได้ใช้มาตราฐานแบบ https: หรือไม่และ หมั่นตรวจสอบไวรัสในเครื่องเป็นประจำเนื่องจากไวรัสในเครื่องเช่น พวก Trojan สามารถนำเราไปสู่เว็บไซต์ปลอมได้ ประเด็นกฎหมายที่ยังเป็นปัญหามีดังนี้ การกระทำผิดที่พบเห็นมากขึ้นในปัจจุบันคือการกระทำผิดในมาตราที่ 14 คือการเผยแพร่ข้อมูลอันมีเนื้อหาไม่เหมาะสม พบเห็นการกระทำผิดมากใน facebook เช่น การนำข้อมูลเท็จไปเผยแพร่ การแพร่ภาพลามกอนาจาร ข้อกฎหมายนี้ยังมีข้อบกพร่องอยู่ คือ ในกรณีที่มีการเผยแพร่ลิ้งค์ (link) ที่นำไปสู่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจะสามารถเอาผิดผู้เผยแพร่ลิ้งค์เหล่านั้นได้หรือไม่ นักกฎหมายให้ความเห็นว่าไม่สามารถเอาผิดได้ หากตีความตามกฎหมาย ลิ้งค์ไม่ใช่เนื้อหา และเนื้อหาในลิ้งค์ไม่คงที่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ กรณีนี้จึงยังคงเป็นช่องโหว่และยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อเอาผิดผู้กระทำความผิดได้ การที่มีผู้อื่นนำภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมมาโพสต์ใน wall ของเราแล้วเจ้าของ wall ไม่ลบข้อความเหล่านั้นออกจะมีความผิดและจะได้รับโทษเช่นเดียวกันกับผู้โพสต์หรือไม่ ผู้ที่กด like สนับสนุนข้อความเหล่านั้นมีความผิดหรือไม่ เพราะตามกฎหมายเข้าข่ายการสนับสนุน และ facebook เองในฐานะผู้ให้บริการควรมีสิทธิระงับเนื้อหาเหล่านั้นหรือไม่ หากไม่ระงับเนื้อหา … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ก้าวไปกับการบัญชี

มาตรฐานการบัญชีถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ IFRS ซึ่งปัจจุบันยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะกระบวนการจัดทำมาตรฐานการบัญชีไทยใช้เวลาในการจัดทำนาน และหลายขั้นตอน มาตรฐานการบัญชีในประกาศใช้ในปัจจุบันจึงยังต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เพื่อตามฉบับของระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว มาตรฐานการบัญชีที่กล่าวถึงในครั้งนี้ คือมาตรฐานเรื่อง เครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากปัจจุบันธุรกรรมต่างๆด้านการเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น ไม่ว่าจะมีการทำอนุพันธ์แฝง การทำ SWAP OPTION FORWARD FUTURE ซึ่งส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย สัญญาต่างๆมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งในอดีตรายการเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาบันทึกบัญชี เนื่องจากไม่รู้มูลค่าที่แน่นอน แต่ปัจจุบันได้นำเอาแนวคิดมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาใช้ ทำให้ธุรกรรมต่างๆที่เคยถูกทำแบบแฝงได้รับการเปิดเผยออกมาให้ผู้ใช้งบการเงินเห็นและสามารถวิเคราะห์ฐานะของกิจการได้อย่างถูกต้อง การบันทึกบัญชีต่างๆเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน จึงถูกทำขึ้น โดยการรับรู้ตามราคาตลาดและต้องวัดมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นถึงกำไรขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้ปัจจุบันยังไม่ได้ใช้เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินและกิจการต่างๆอยู่ จึงต้องสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้รายละเอียดเรื่องราวต่างๆ มีดังนี้ 1. ทิศทางของมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทยและการปรับตัวของนักบัญชีเพื่อรองรับมาตรฐานใหม่ มาตรฐานการบัญชีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ PAEs สำหรับบริษัทมหาชน+สถาบันการเงิน และกลุ่ม NPAEs สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ทั้งนี้เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีชุดใหญ่ PAEs มีความซับซ้อน เนื่องจากมีแนวคิดของ Fair value มีปัญหาในทางปฏิบัติสำหรับกิจการขนาดเล็ก แนวโน้มของมาตรฐานการบัญชีสำหรับปี 2558-2559 คาดน่าจะแบ่งเป็น 3 ชุด คือ 1. กลุ่ม … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย HORENSO

หากจะพูดถึง HORENSO หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าคืออะไร แล้วจะช่วยเพื่อประสิทธิภาพงานได้อย่างไร แต่ในบริษัทประเทศญี่ปุ่นคำนี้จะเป็นที่รู้จักกันดี และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย HORENSO มาจากคำในภาษาญี่ปุ่นคือ o HOKOKU (โฮโกะกุ) หมายถึง รายงาน o RENRAKU (เร็งระกุ) หมายถึง ติดต่อ o SODAN (โซดัง) หมายถึง ปรึกษา ดังนั้น HORENSO จึงหมายถึง การรายงาน – การติดต่อ – การปรึกษา ซึ่งการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อการลดความสูญเสียนั้น ต้องเริ่มต้นด้วยการปรับความคิดและทัศนคติของคนในองค์กร ให้มีจิตสำนึกในงานที่ตนเองทำและรับผิดชอบว่าถูกต้องหรือไม่ มีปัญหาหรือไม่ ต้องเป็นคนช่างสังเกต มี Commonsense สังเกตเห็นสิ่งที่ผิดปกติที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้การที่จะสามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลคนในองค์กรต้องมี o มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน – เพื่อให้การทำงานได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากทุกฝ่าย o รู้จักการรายงาน – โดยแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้หัวหน้าได้ทราบ ไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและแก้ปัญหาต่อไป o ประสานงาน … Continue reading »

Categories: ทั่วไป, อบรม-สัมมนา | Leave a comment

การเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จากการเสวนา “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : มุมมองจากภายนอก” วันที่ 30 ก.ค.55 และสัมมนา “เตรียมรับมือ AEC ผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชี” วันที่ 1 ส.ค. 55 กทม. ได้กล่าวถึงการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสร้างโอกาสและรับมือทั้งด้านการเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยสมาชิกในชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และสมาชิกในชุมชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใต้ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II) ซึ่งกำหนดให้มีการสร้างประชาคมอาเซียนที่ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนภายในปี 2563 ซึ่งต่อมาได้ตกลงให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นมาเป็นภายในปี 2558 การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวทันการเป็นประชาคมอาเซียน โดย 1.เรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิก เพื่อเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่อสารในอนาคต 2.พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในงานสาขาเฉพาะด้านอย่างมีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่สูงขึ้น 3.ศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของอาเซียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | 2 Comments