browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ทั่วไป

การสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ได้มีโอกาสเข้าอบรม เรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการอบรมครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยอุบลได้เป็นสมาชิกฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท EBSCO ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ e-book ชั้นนำ ในฐานข้อมูลของบริษัทมี e-book จำนวนถึง 120,000 เล่มให้ได้เลือกอ่าน ซึ่งประกอบไปด้วยหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริหารธุรกิจด้วย เนื้อหาของการฝึกอบรมเน้นในเรื่องการเข้าใช้งาน e-book ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เข้าไปที่หน้า web ของสำนักวิทยาบริการ ใส่ชื่อหนังสือลงในกล่อง search แล้วกด search ดูที่ Refind your results  เลือก 1 ประเภท  จากนั้น ดูที่ Publication Date  เพื่อเลือกช่วงปีที่ตีพิมพ์ ดูที่ Source type เลือก Showmore   4. เลือก e-book – … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

รถไฟความเร็วสูงช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนไทยจังหวัดอุบลราชธานี

รถไฟความเร็วสูงช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนไทยจังหวัดอุบลราชธานี           “สร้างอนาคตไทย 2020″ จังหวัดอุบลราชธานี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศตามร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ซึ่งจัดโดยกระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคม ที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2556 ในอนาคตการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการคมนาคมขนส่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการค้า-การลงทุนและการท่องเที่ยว ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพราะสามารถสร้างโครงข่ายการได้มากขึ้นและใช้เวลาเดินทางสั้นลง ในสมัยก่อนเราจะเดินทางในภาคอีสานมักจะใช้เวลานาน หรือไม่ต้องเดินทางโดยเครื่องบินที่มีค่าใช้จ่ายสูง แต่หากมีการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม หรือมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเข้ามา จะทำให้การเดินทางสะดวกมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น และนำเงินที่ใช้ในการเดินทางมาซื้อสินค้าพื้นบ้านโอท็อปได้มากขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งในปัจจุบันภาคอีสานทวีความสำคัญมากขึ้น หลังการพัฒนาจุดเชื่อมโยงไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ทำให้เกิดการเดินทางจากไทยไปลาว-ไปเวียดนาม-ไปจีนมากขึ้น ขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านก็เดินทางมาค้าขายกับประเทศไทยโดยสะดวกยิ่งขึ้น ในแง่ของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้จึงมีบทบาทมากขึ้น ในการเสวนามีการนำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ความจำเป็นในการลงทุนและเป้าหมายที่จะได้รับใน 7 ปีข้างหน้า ซึ่งประกอบด้วย รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ โครงข่ายถนนเชื่อมภูมิภาค ท่าเรือ และการพัฒนาด่านการค้าชายแดน เป็นต้น นิทรรศการ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่จะเกิดขึ้นนี้นอกจากจะส่งผลให้การเดินทางขนส่งที่สะดวก รวดเร็วและเข้าถึงทุกพื้นที่แล้ว ยังมีผลต่อเศรษฐกิจ การค้า อาชีพ และผลิตภัณฑ์ในอนาคต

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทั่วโลก

ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมจากสำนักวิทยบริการ ซึ่งฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์ออนไลน์ก็เป็นฐานข้อมูลหนึ่งที่ได้กล่าวถึงและน่าสนใจ ช่วยย่อโลกให้เล็กลงโดยการรวมหนังสือพิมพ์จากทั่วโลกไว้ในฐานข้อมูลเดียว จึงอยากมาแชร์ให้ทุกคนได้เข้าไปใช้บริการกัน

Categories: ทั่วไป, อบรม-สัมมนา | Leave a comment

วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษา

วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนของในรายวิชาในแต่ละหลักสูตร ตามแนวคิดของ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ควรจะเน้นการพัฒนานักศึกษาในทุกด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาคนด้านร่างกาย การเรียนการสอนจะเน้นการพัฒนาทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต แม้ว่า โดยธรรมชาติของเนื้อหาในรายวิชาของหลักสูตรการบัญชีจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านร่างกายเท่าไรนัก เพราะเราไม่มีการให้เด็กไปออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงกายเท่าไรนัก แต่วิทยากรก็แนะนำว่าการที่คณะฯปิดลิฟท์ แล้วทำให้นักศึกษาต้องเดินขึ้นมาเรียนชั้น 3 หรือชั้น 4 นั้น ก็ถือว่าเป็นการพัฒนานักศึกษาด้านร่างกายเช่นเดียวกัน ส่วนการพัฒนาทางด้านจิตใจก็ถือเป็นการสอนให้นักศึกษาสามารถยกระดับจิตใจให้เป็นคนดี มีคุณธรรมได้ ซึ่งสาขาการบัญชีจะมีจรรยาบรรณวิชาชีพควบคุมอยู่ ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องได้ศึกษาและถือปฏิบัติอยู่แล้ว 2. การพัฒนาคนด้านจิตใจ การเรียนการสอนจะเน้นการพัฒนาด้านความรู้สึก ความประพฤติ นิสัย และพฤติกรรมที่คณะต้องการให้เกิดแก่นักศึกษา ดังนั้น ในกรณีนี้ คณะฯ โดยรองวิชาการซึ่งรับผิดชอบหลักในการพัฒนาด้านนี้ ควรกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะฯเราต้องการให้อาจารย์พัฒนานักศึกษาเราไปทางไหน เช่น ซื่อสัตย์ มีวินัย หรือจิตอาสา เป็นต้น แล้วอาจารย์ก็จะพัฒนานักศึกษาของคณะฯให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว คณะฯเราก็จะได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังที่เราพัฒนาเค้าให้เป็นนั่นเอง 3. การพัฒนาคนด้านสมอง การเรียนการสอนจะเน้นการพัฒนาด้านความรู้และความคิดให้กับนักศึกษา ซึ่งการพัฒนาด้านความรู้ จะเน้นไปที่การฝึกฝนให้นักศึกษาเกิดความจำ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้ ส่วนการพัฒนาด้านความคิดนั้นจะเน้นการสอนให้นักศึกษารู้จัดการวิเคราะห์เชิงเหตุและผล การสังเคราะห์ การสร้างสรรค์ และการประเมินคุณค่าหรือความคุ้มค่าในการเข้ามาเรียนกับเรา ถ้านักศึกษาบอกว่าการเข้ามาเรียนกับเรานั้นมีคุณค่าหรือคุ้มค่ามากๆนั้นหมายความว่าเราประสบความสำเร็จในการสอนในรายวิชานั้นๆแล้ว … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

ก้าวทันกับการบัญชีบริหาร

บทบาทของ CFO จะต้องนำเสนอรายงานการเงินเชิงการวิเคราะห์ ซึ่งนอกจากจะประกอบด้วยการวิเคราะห์งบการเงินแล้ว ควรนำเสนอในเรื่องการวัดผลการดำเนินงานอีกด้วย โดยสิ่งที่นำมาใช้เป็นตัววัด มักจะนิยมเรียกว่า KPI (Key Performance Indicator) ซึ่งประเด็นที่ควรระมัดระวังคือ การวัดผลการดำเนินงาน เป็นมากกว่า KPI โดยระบบการวัดและประเมินผลที่ดีจะต้องมีความเชื่อมโยงของระบบการบริหาร ซึ่งหากเป็นระดับ Operational Control อาจจะเป็นการวัดผลในลักษณะของตัวเลขหลายรายการ แต่หากเป็นการวัดในระดับสูงขึ้นไป คือ Management Control Strategic Planning แล้ว การวัดจะมีลักษณะที่เป็นไม่เป็นตัวเงินมากกว่า Balance Scorecard เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมโยงระบบการประเมินผลให้มีคุณภาพ โดยใช้เป็นการประเมินองค์กร แปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและท้ายที่สุดจะต้องสามารสื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์นั้นไปสู่ผู้ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงที่สุดให้กับลูกค้า โดยจะต้องมีการจัดทำแผนที่กลยุทธ์เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงให้ทุกคนในองค์กร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในด้านต่าง ๆกัน BSC เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกลยุทธ์ ซึ่งจะต้องสื่อสารกับพนักงานในทุกระดับ และจะต้องมีการเชื่อมโยงที่เหมาะสม รวมถึงผลสะท้อนกลับที่จะต้องนำมาพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป หัวใจสำคัญของการวัดผลจะต้องมีให้ครบองค์ประกอบ คือ BSC แต่ไม่จำเป็นต้องครบ 4 ด้านก็ได้ แต่จะต้องมี crucial effect relationship ซึ่ง BSC หัวใจสำคัญเริ่มจาก … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

เนื้อหาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การต่อยอดงานวิจัยจากโครงการบริการวิชาการ

ถอดองค์ความรู้ที่ได้จากหัวข้อ “การต่อยอดงานวิจัยจากโครงการบริการวิชาการ”โดยกิจกรรมโสเหล่งานวิจัย ห้องประชุม 1 คณะบริหารศาสตร์วันที่ 27 กันยายน 2556 เนื่องจากคณะบริหารศาสตร์ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนและการเก็บต้นทุนการผลิตภายใต้โครงการ การพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพจริงเชิงพาณิชย์วิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่สารภี อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี       และโครงการการพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพเชิงพาณิชย์วิสาหกิจชุมชน บ้านใหม่สารภี อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มอาจารย์คณะบริหารศาสตร์ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือด้านวิชาการที่ชุมชนมีความต้องการ อย่างไรก็ตาม อาจารย์ศิริรัตน์ ชอบขาย อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  คณะบริหารศาสตร์ ได้นำเสนอแนวคิดหลังจากได้ลงไปสัมผัสกับชุมชน และได้นำแนวคิดและวิธีการในการค้นหาโจทย์วิจัยที่เหมาะสมกับชุมชน เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์คณะบริหารศาสตร์ จึงพอสรุปได้เป็นแนวปฏิบัติดังนี้ แนวปฏิบัติที่ดี 1. ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 เพื่อให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน และสร้างความเป็นกันเอง 2. ลงพื้นที่ครั้งที่ 2 และทำการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง และผู้นำชุมชนด้วยกระบวนวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยตัวนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยที่เป็นนักศึกษา เพื่อความเป็นกันเองกับชุมชนและการเข้าถึงข้อมูลอันได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 3. นำข้อมูลทีได้จากการลงพื้นที่มาวิเคราะห์ 4. ลงพื้นที่ครั้งที่ 3 นำเสนอข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน สายวิชาการ

ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน สายวิชาการ                จากการตรวจประเมินรอบนี้ มีหลายประเด็นที่ได้จากการสรุปของกรรมการตรวจหลายๆท่าน จึงคิดว่าน่าจะนำประเด็นที่ใช้พิจารณาในเรื่องต่างๆมาทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ชัดเจนในการให้คะแนนและประเมินสมรรถนะในแต่ละด้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันทุกฝ่าย และป้องกันข้อร้องเรียนหรือฟ้องร้องกันเหมือนคณะอื่นๆ ทั้งนี้ หากผู้บริหารที่รับผิดชอบตรวจประเมินในแต่ละด้าน หรือ คณาจารย์ ท่านใดเห็นว่ามีประเด็นใดไม่ถูกต้องรบกวนชี้แนะสิ่งที่ถูกให้ด้วยครับเพื่อจะได้เป็นที่เข้าใจร่วมกันและเป็นความรู้แก่ผู้เขียนและผู้อ่านอื่นๆด้วยและจะได้ใช้เป็นมาตรฐานต่อไป. ประเด็นที่ 1.           รอบการประเมินครั้งที่ 1  เริ่ม เดือน ตุลาคม –มีนาคม                 สามารถใช้คำสั่งที่แต่งตั้งได้ ระหว่างเดือน กันยายน- กุมภาพันธ์ รอบการประเมินครั้งที่ 2 เริ่ม เดือน เมษายน – กันยายน                 สามารถใช้คำสั่งที่แต่งตั้งได้ ระหว่างเดือน มีนาคม- สิงหาคม ประเด็นที่ 2.   (2.1) คำสั่งต่างๆให้ ระบุชื่อโครงการฯ อาทิ ต้องระบุว่าเป็น บริการวิชาการ / ทำนุฯ / ฯลฯ (2.2) ต้องกำหนดรอบภาระงาน … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | 4 Comments

การใช้โปรแกรม MPlus เพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

การใช้โปรแกรม MPlus เพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์             สมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือทดสอบข้อมูลเชิงปริมาณ ที่มีลักษณะเด่นของโมเดลคือ เป็นโมเดลที่คำนึงถึงความคลาดเคลื่อนในการวัด (Measurement error) และการวิเคราะห์ที่มีตัวแปรแฝง           ปัจจุบันมีโปรแกรมมากมายที่ใช้ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง อาทิเช่น LISREL. AMOS,  EOQ, MPlus, และ ROMONA แม้ว่าโปรแกรมเหล่านี้จะมีศักยภาพค่อนข้างคล้ายคลึงกัน LISREL. และ EOQ จะมีความโดดเด่นในอดีต แต่เมื่อไม่นานมานี้  MPlus ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากมีจุดเด่นในเรื่องของการที่สามารถใช้งานได้ง่ายกว่า และสามารถใช้ในการวิเคราะห์สถิติได้หลายรูปแบบ ทั้งการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การวิเคราะห์ถดถอย (Regression) การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ (Path) และการวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Analysis)              ในการทำงานของโปรแกรม MPlus ผู้ใช้โปรแกรมได้มีการเรียนรู้การใช้สัญลักษณ์ในโปรแกรม MPlus ภาษา MPlus หลักการเขียนคำสั่ง  และการสร้างคำสั่ง OUTPUT … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและบทความวิชาการจากการทบทวนวรรณกรรม

การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและบทความวิชาการจากการทบทวนวรรณกรรม             1. กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) คือ เครือข่ายโยงใยชุดความคิด (ทฤษฎี) ที่สัมพันธ์กันเพื่ออธิบายปรากฏการณ์หรือความเชื่อมโยงที่ก่อให้เกิดความเข้าใจปรากฎการณ์ได้อย่างครอบคลุม           ในการทำงานวิจัย จะต้องเริ่มด้วยการกำหนดคำถามวิจัย หัวข้อวิจัย และกระบวนการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล จนขั้นตอนสุดท้ายคือการเขียนรายงานการวิจัย ซึ่งจริงๆ แล้ว ในการทำวิจัยที่ดีนั้น ควรเริ่มด้วยการศึกษาทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)           การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) หมายถึง การศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้งทฤษฎีรากเหง้าและทฤษฎีต่อยอดที่พัฒนาภายหลังต่อมา นอกจากนี้ การทบทวนวรรณกรรมยังเป็นการศึกษาวิธีการวิจัย (Methodology) เครื่องมือการวิจัย ตัวแปร และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ดังนั้น ผลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมคือ ได้แนวคิดการทำวิจัย คำถามวิจัย สมมติฐาน วิธีการทำวิจัย ตัวแปร และนำไปสู่การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย ที่ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎี ตัวแปร ที่เชื่อมโยงกันเพื่ออธิบายปรากฎการณ์ที่ต้องการวิจัย ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แหล่งข้อมูลในการทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ หนังสือวิชาการ งานวิจัย … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

โครงการคลังข้อมูลงานวิจัยไทย

  โครงการคลังข้อมูลงานวิจัยไทย คลังข้อมูลงานวิจัยไทย  (Thai National Research Repository: TNRR) คือ ระบบที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลผลวิจัย และข้อมูลนักวิจัยหลายฐานข้อมูลมานำเสนอผ่านหน้าเว็บไซต์เดียวคือ WWW.tnrr.in.th คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนร่วมกันได้ 5 ระบบ 1. TNRR1 คือ ระบบบริการสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว และเผยแพร่ได้ (วช.) 2. TNRR2 คือ ระบบติดตามงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ (สกว.) 3. TNRR3 คือ ระบบสืบค้นนักวิจัย และระบบค้นหาผู้เชี่ยวชาญ (สวทช.) 4. TNRR4 คือ ระบบสืบค้นข้อมูลการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่รัฐสนับสนุน (สวทน.) 5. TNRR5 คือ ระบบขอทุนวิจัยจากหน้าเว็บไซต์เดียว (สวรส.)           เอกสารประกอบการสัมมนา สามารถ Download ได้ที่หน้าเว็บไซต์ IR Data Center ที่ URL:   http://www.irdc.nrct.go.th

Categories: ทั่วไป | Leave a comment