browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ทั่วไป

เทคนิคการเขียนบทความให้ได้ตอบรับตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา ดิฉันมีโอกาสได้เข้าร่วมฟังบรรยายเรื่องเทคนิคการเขียนบทความลงวารสาร บรรยายโดย Asst.Prof.Dr. Lan Baird จาก Department of Geography, University of Wisconsin-Madison ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงอยากแบ่งปันต่อดังนี้ค่ะ 1. ให้มองหาวารสารทางวิชาการที่เหมาะสมกับบทความของเรา ไม่ว่าจะเป็นระดับคุณภาพของวารสาร ความยากง่ายรวมถึงโอกาสในการได้รับตอบรับ 2. พยายามเลือกวารสารที่มี peer review สูง ๆ เพื่อประโยชน์ในการได้รับ comments ที่มีประโยชน์ในการเขียนบทความครั้งต่อไป แต่ก็เสี่ยงต่อการไม่ได้ตอบรับ 3. บทความของเราต้องมี research question ที่ชัดเจน 4. การเลือกใช้ทฤษฎีที่กำลังเป็นอยู่ในความสนใจของศาสตร์นั้น ๆ จะทำให้งานของเรามีความน่าสนใจมากขึ้น 5. บทความของเราควรชี้ให้เห็นถึงความสอดคล้องกับทฤษฎีที่นำมาใช้ 6. การเลือกอ้างอิงงานวิจัยของนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับในสาขาวิชาหรือศาสตร์นั้นๆ จะเป็นการรับรองว่างานของเราไม่ตกกระแส และมีโอกาสได้รับตอบรับตีพิมพ์

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับข้อสอบปรนัย

จากการอบรมสัมมนาเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF) ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556  ทำให้ทราบบางเรื่องเกี่ยวกับข้อสอบปรนัยซึ่งเราอาจนึกไม่ถึง ก็คือการเขียนคำสั่งของข้อสอบปรนัยซึ่งเรามักจะมองข้ามไปโดยที่อาจขาดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยการเขียนคำสั่งข้อสอบปรนัยที่มักใช้และพบเห็นกันส่วนใหญ่ได้แก่ จงเลือกคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว หรือ จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว  ซึ่งวิทยากรได้ชี้ให้เห็นว่าที่จริงแล้วคำสั่งทั้ง 2 นี้ มีความหมายต่างกัน กล่าวคือ  การใช้คำสั่ง “จงเลือกคำตอบที่ถูก”  แสดงว่า ตัวเลือกที่ถูกมีข้อเดียว และตัวเลือกที่เหลือผิดหมดทุกข้อ    ส่วนการใช้คำสั่ง “จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด” แสดงว่า  ตัวเลือกอื่นก็ถูกต้อง  แต่มีตัวเลือกเดียวที่ถูกที่สุด    จึงเห็นได้ว่าการวัดผลเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจอย่างละเอียดพอสมควร การใช้ภาษาที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรานึกไม่ถึงได้เหมือนกัน  

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การสร้างข้อสอบตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้

จากการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “การสร้างรูปแบบข้อสอบมาตรฐาน ผลการเรียนรู้และการทวนสอบสัมฤทธิ์ผล” ที่จัดโดยสนง.พัฒนาคุณภาพการศึกษา ม.อุบลฯ ได้ประเด็นในการเขียนคำถามวัดพฤติกรรมระดับต่างๆ 1. คำถามประเภทความรู้ความจำ 1.1 คำถามด้านความรู้ในเนื้อเรื่อง ถามถึงเรื่องราวและความจริง ความสำคัญต่างๆของเนื้อหา 1.2 คำถามเกี่ยวกับศัพท์และนิยาม ถามความหมายของศัพท์ คำจำกัดความ และความหมายของสัญลักษณ์ 1.3 คำถามเกี่ยวกับสูตร กฎ ความจริง ความสำคัญ เช่น การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ต้องใช้สูตรใด, อวัยวะใดดูดอาหารไปเลี้ยงร่างกาย, เมื่อหลับสนิทหัวใจทำงานอย่างไร 1.4 คำถามด้านวิธีดำเนินการ ถามเกี่ยวกับวิธีประพฤติปฏิบัติและวิธีดำเนินการในกิจการงาน 1.5 ถามเกี่ยวกับลำดับขั้นหรือแนวโน้ม เช่น การช่วยคนเป็นลมควรทำอะไรก่อน 1.6ถามเกี่ยวกับการจัดประเภท 1.7 ถามเกี่ยวกับเกณฑ์ เช่น การพักผ่อนที่ดีมีลักษณะอย่างไร 1.8ถามเกี่ยวกับวิธีการ เช่น ข้อใดเป็นการกำจัดขยะที่ผิดวิธี 1.9 ถามเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง 2. คำถามประเภทความเข้าใจ เป็นการถามความสามารถในการผสมแล้วขยายความรู้ความจำให้ไกลออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผล 2.1 คำถามด้านการแปลความ เช่น ที่ว่าเมืองไทยเป็น “อู่ข้าวอู่น้ำ” นั้นหมายความว่าอย่างไร หรือแปลความจากสัญลักษณ์ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ประสบการณ์ในการใช้สุดยอด 50 เทคนิคเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

ศาตราจารย์ ดร.อุทุมพร จามรมาน ได้เสนอเทคนิคการวัดผลและประเมินผลไว้ 50 เทคนิค แต่เทคนิคที่ได้เคยนำมาใช้แล้วได้ผลในรายวิชาของตนเอง คือ 1. สรุป 1 ประโยค (One-Sentence Summary) กล่าวคือ เมื่อสอนเสร็จในแต่ละครั้ง ผู้สอนจะให้เวลานักศึกษาประมาณ 15 นาทีในการสรุปสิ่งที่ได้รับจากการเรียน คนละ 1 ประโยค เพื่อให้ผู้สอนได้ทราบว่านักศึกษาเข้าใจในเรื่องใด แค่ไหน และอย่างไร ผู้สอนสามารถสังเกตได้จากสิ่งที่นักศึกษาพูด และประเมินเบื้องต้นได้ว่านักศึกษาเข้าใจจริงหรือไม่ หากส่วนใหญ่ของห้องเรียนไม่สามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนมาได้ อาจแสดงว่าผู้สอนยังสอนไม่เข้าใจ และผู้สอนควรทบทวนเรื่องนี้ใหม่ให้นักศึกษาก่อนเริ่มสอนในครั้งต่อไป การสรุป 1 ประโยคนี้สามารถใช้ได้ทั้งการให้นักศึกษาพูดและการให้เขียนลงในกระดาษ เพราะธรรมชาติของนักศึกษาต่างกัน หลายคนที่ไม่กล้าพูด แต่ถ้าให้เขียนจะสามารถทำได้ ดังนั้นในช่วงแรกของการเรียนการสอนนั้น ถ้าผู้สอนสังเกตจากปฏิกิริยาในห้องเรียนแล้วพบว่า นักศึกษายังไม่กล้าพูดกับผู้สอน ผู้สอนอาจเริ่มต้นจากการให้นักศึกษาเขียนส่งก่อนก็ได้ แต่เมื่อผู้สอนและนักศึกษามีความคุ้นเคยกันมากขึ้น ความกล้าแสดงออกจะมีมากขึ้นตามมา ดังนั้นในสัปดาห์หลังๆ ผู้สอนสามารถให้นักศึกษาพูดตอบได้ทั้งหมด 2. การเล่นละครล้อเลียน (Human Tableau or Class Modeling) วิธีนี้จะใช้กับการสอนในรายวิชาหลักการสอบบัญชี (Auditing) ซึ่งผู้สอนมักจะให้นักศึกษาแสดงละครร่วมกับผู้สอน โดยสมมติบทบาทว่าฝ่ายหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

ทำไมต้องทบทวนวรรณกรรม

จากการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยและบทความวิชาการจากการทบทวนวรรณกรรม” จัดขึ้นในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม1 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยากรโดย  ผศ.วิบูลย์สุข   บัณฑิต ได้กล่าวถึงเหตุผลที่จะต้องทบทวนวรรณกรรมดังนี้ การทบทวนวรรณกรรม  เป็นการสำรวจบทความทางวิชาการ หนังสือและแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัยหรือทฤษฎีต่างๆ  ทำให้ได้คำอธิบายอย่างสั้นๆ และการประเมินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา  ในที่สุดจะทำให้ได้ภาพรวมวรรณกรรมสำคัญที่ตีพิมพ์ในหัวข้อนั้นๆ ทำไมต้องทบทวนวรรณกรรม  Identify gaps  มีช่องว่างอะไรบ้างที่ขาดอยู่ ที่ยังไม่ได้ศึกษา ทำให้ทราบข้อจำกัดและทราบอนาคต Reinventing the wheel ทำให้รู้ว่าที่เราทำอยู่นั้น อยู่ในส่วนที่เค้าทำอะไร  เหมือนหรือแตกต่างจากงานของเราอย่างไร เค้าทำอะไรกันแล้วบ้าง Identify areas of controversy อะไรเป็นประเด็นปัญหาที่ยังไม่สามารถเป็นคำตอบที่ชัดเจนได้ เราควรหลีกเลี่ยงหรือควรทำ ( เรามีความเชี่ยวชาญหรือไม่  และจะมีปัญหาในการทำหรือเปล่า) Incorporate others’ works จะสามารถไปบูรณาการกับงานวิจัยของคนอื่นได้ ไม่ใช่เห็นอย่างเดียวว่าของคนอื่นได้ทำอะไร Ideas for future projects ได้ความคิดที่จะทำในอนาคต  ในเฟสอื่นๆ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การจัดทำและยื่นแบบ บช.1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.

แบบบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) มีที่มาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 วรรคสอง กำหนดให้ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  มีหน้าที่แสดงแบบบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต่อสรรพากรนอกเหนือจากงบดุลที่ยื่นประจำปี  เนื่องจากการจัดหาพัสดุของหน่วยงานรัฐใช้เงินงบประมาณของแผ่นดิน และการดำเนินการที่ผ่านมามีการทุจริตแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทำให้รัฐเสียหาย เช่น มีการสมยอมในการเสนอราคา ไม่แข่งขันอย่างเป็นธรรม  มีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้เป็นคู่สัญญา หรือส่งมอบงานหรือเบิกจ่ายเงิน ตลอดจนมีนักการเมือง เจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการทำความผิด ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องปรามการทุจริต ทำให้ทราบกำไรขาดทุน รายได้ ค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการ มีประโยชน์ในการตรวจสอบภาษีเงินได้ การตรวจสอบควบคู่กับการดำเนินคดีทุจริต และสามารถตรวจสอบเส้นทางการใช้จ่ายเงินรายโครงการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้  (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2554) เมื่อได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐแล้ว ต้องตรวจสอบว่าจะต้องจัดทำและยื่นแบบบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) หรือไม่ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขการใช้บังคับทุกข้อ ดังต่อไปนี้  เงื่อนไขการใช้บังคับ  1. เป็นสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐในที่นี้ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อำเภอ ราชการส่วนท้องถิ่น … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์

การควบคุมภายใน (Internal Control) เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรในองค์กร โดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุกระดับ พนักงานทุกคน ต่างก็มีบทบาทร่วมกันในการพิจารณาจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน นั่นคือ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Effectiveness and Efficiency of Operation) 2. เพิ่มความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน (Reliability of Financial Reporting) 3. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance with Applicable Laws) กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ยึดแนวทางการควบคุมภายในตามหลักของ COSO ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อมการควบคุม ได้แก่ 1. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 2. ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 3. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการตรวจสอบ 4. ปรัชญาการบริหารและรูปแบบการปฏิบัติงาน 5. โครงสร้างการจัดองค์กร 6. วิธีมอบอำนาจและความรับผิดชอบ 7. นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ องค์ประกอบที่ 2 … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ

ขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ของคณะบริหารศาสตร์  

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ขั้นตอนการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขั้นตอนการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

สรุปสาระสำคัญ การเตรียมตัวสอบสอนเพื่อขอตำแหน่ง ผศ.

สรุปสาระสำคัญ การเตรียมตัวสอบสอน และขั้นตอนการขอตำแหน่ง ผศ.  เริ่มต้นอย่างไร วางแผนการขอผลงาน สะสมผลงาน (ตำราหรือหนังสือหรือบทความวิชาการหรือบทความวิจัย) สอบสอน กรณี ผลงานยังไม่พร้อม สามารถยื่นขอสอบสอนได้ 1. บันทึกข้อความขอรับการประเมินการสอนผ่านหัวหน้าสาขาเสนอต่อคณบดีเพื่อขอสอบสอน(แบบฟอร์มกพอ.03 ) + บันทึกขออัดซีดี (โดยสามารถทำเรื่องอัดซีดีก่อนขอสอบสอนที่ใช้) 2. แนบเอกสารประกอบการสอน (เอกสารคำสอน=word) มคอ.03หรือประมวลผลรายวิชา 3. ยื่นคณบดีและสั่งการให้รองวิชาการทาบทามผู้ทรงภายนอก 1คน(รอนาน) 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ (คณบดี/หัวหน้าสาขา/รองวิชาการ/ผช.อธิการฝ่ายวิชาการ/จ.บุคคล/ผู้ทรงภายนอก) คุณสมบัติวิชาที่จะสอบสอน เป็นวิชาที่สอนเต็มหรือส่วนร่วมในสาขาที่ต้นสังกัด กรณียื่นสอบสอนร่วมเอกสารประกอบการสอนต้องครบทุกวิชาที่สอนร่วม มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ขอตำแหน่ง สามารถสอบสอนวิชาใดก็ได้ สามารถสอบสอนเทอมใดก็ได้ วิชาที่สอบสอนต่างกับวิชาที่ยื่นเอกสารประกอบการสอนได้ กรณียื่นสอบสอนต่างเทอม ยกตัวอย่าง ยื่นเอกสารประกอบการสอนวิชา  A  ซึ่งเปิดสอนในเทอม 2/56 สามารถสอบสอนวิชา  B  ซึ่งสอนในเทอม 1/56ได้ แต่เอกสารประกอบการสอนที่ยื่นต้องเป็นวิชา A ในเทอม 2/55    >>รายละเอียดเพิ่มเติม

Categories: ทั่วไป | Leave a comment