browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ทั่วไป

CSA เรื่องง่ายๆ ที่ทำให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย

Control Self Assessment (CSA) เป็นเครื่องมือประเมินระบบ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การหักกลบ(offset) กำไรขาดทุนของกิจการ BOI

จากการเข้ารับการอบรมเรื่อง “ก้าวให้ทันบัญชีและภาษ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน IFRS for PAEs หรือ IFRS for SMEs หรือ NPAEs เลือกอย่างไรดี

จากการเข้าอบรมเรื่อง  “เจาะลึกประเด็นหลักมาตรฐานก … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ข้าวเม่านัยยะแห่งวิถีชุมชนบ้านคำไหล

ชาวบ้านชุมชนบ้านคำไหล ได้เริ่มมีการทำข้าวเม่าตั้งแต่ปี … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง กับการวางแผนภาษีในอนาคต

ปัจจุบันโลกแห่งธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมี … Continue reading »

Categories: ทั่วไป, อบรม-สัมมนา | Leave a comment

กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีการปรับปรุงใหม่

จากการเข้ารับการอบรมเรื่อง “มาตรฐานการายงานทางการเงินสำ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

Cash Management

(อ้างถึงเอกสารประกอบการอบรมการจัดทำงบกระเสเงินสดและการว … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

กลยุทธ์การสอบทานการตรวจสอบงานบัญชีก่อนออกงบการเงิน

เกณฑ์ในการพิจารณาของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบรายงานทางบัญ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ROI กับงานสร้างสรรค์

ปลายปี 2558 ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานสัมนาในงาน Sunee IT Ex … Continue reading »

Categories: ทั่วไป, อบรม-สัมมนา | Leave a comment

จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

ผู้เขียนมีโอกาสได้ไปประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment