browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

วิจัย

การถกอภิปราย (discussion)ในการหาฉันทามติ

ก่อนที่จะเกิดฉันทามตินั้น ขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ คือ การถก … Continue reading »

Categories: บริการวิชาการ, วิจัย | Tags: , , | Leave a comment

แนวทางการหาฉันทามติ (Consensus) ของชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีทีมที่ปรึกษาจากภาคการศึกษา

การหาฉันทามติ (Consensus) เป็นกลไกที่สำคัญในการกระตุ้นผ … Continue reading »

Categories: บริการวิชาการ, วิจัย | Tags: , , | Leave a comment

แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามแผนงานและเสร็จตามกำหนดเวลา

โครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ … Continue reading »

Categories: วิจัย | Leave a comment

ถนนสายศาสตราจารย์ บนกลีบกุหลาบ

ศ.ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ แนวทางการขอตำแหน่งวิชาการ มุ่ง … Continue reading »

Categories: วิจัย, วิชาการ | Leave a comment

หลักสถิติเพื่องานวิจัยสมัยใหม่และเทคนิคการใช้สถิติกับงานวิจัย

ผศ.ดร.อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี งานวิจัยสมัยใหม่ควรจะเป็นงาน … Continue reading »

Categories: วิจัย | Leave a comment

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว/ชุดโครงการ

ศิลป์ชัย นิลกรณ์ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต้องรู้และเ … Continue reading »

Categories: วิจัย | Leave a comment

แนวปฏิบัติที่ดีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น

1. กำหนดโจทย์วิจัย โจทย์วิจัยควรมาจากชุมชนท้องถิ่น โดยพ … Continue reading »

Categories: วิจัย | Leave a comment

สรุปผลโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) หัวข้อ Effective Writing a Literature Review ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น.

หลังจากการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “Effectiv … Continue reading »

Categories: วิจัย | Leave a comment

แนวทางการเลือกเครื่องมือทางสถิติ

จากการอบรมการทำวิจัยและการใช้สถิติ โดยรศ.ดร.สุทธนู ศรีไ … Continue reading »

Categories: วิจัย, อบรม-สัมมนา | Leave a comment

เทคนิคการเขียนโครงการอย่างไรให้ได้งบประมาณ

จากเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ … Continue reading »

Categories: วิจัย | Leave a comment