browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

วิจัย

แนวปฏิบัติที่ดี การขอทุนเพื่อทำวิจัยในระดับนานาชาติ

เนื้อหาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประสบการณ์และแนว … Continue reading »

Categories: วิจัย | Tags: , , | Leave a comment

การทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนากรอบแนวคิดงานวิจัย

จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม … Continue reading »

Categories: วิจัย | Leave a comment

การทำวิจัยแบบ R&D

หลังจากที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมในโครงการ การสร้างนักวิจัย … Continue reading »

Categories: วิจัย | Leave a comment

การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ)

จากการบรรยายของ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ในเรื่อง “การเขียนบท … Continue reading »

Categories: ทั่วไป, วิจัย | Leave a comment

ประชากร ตัวอย่าง และการเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างที่ดี

การอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ที่ข้ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป, วิจัย | Leave a comment

ทักษะ เทคนิคการทำงานกับชุมชนในงานวิจัยเชิงพื้นที่

ทีมวิทยากรจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้ชี้แนะ … Continue reading »

Categories: วิจัย | Leave a comment

หลักการเขียนบทความทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ( Articles Writing in Social Sciences)

จากการเข้าอบรมเรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการด้านสังคม … Continue reading »

Categories: วิจัย, อบรม-สัมมนา | Tags: , , , , | Leave a comment

Turnitin เป็นโปรแกรมที่ช่วยตรวจสอบงานวิจัยเราว่าซ้ำงานวิจัยเรื่องอื่นๆ กี่เปอร์เซ็นต์

ในหัวข้อนี้ ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอ โปรแกรม Turnitin ที่ช่ … Continue reading »

Categories: วิจัย | Leave a comment

การเขียนงานวิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์ (Wriing Research for Publication)

ในการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปทำวิจัยและได้ลงเรียนบางคอร์ … Continue reading »

Categories: วิจัย | Leave a comment

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักวิจัย

ตามหลักสูตรการเข้ารับการอบรม ทำให้ได้รับความรู้ด้านการท … Continue reading »

Categories: วิจัย, อบรม-สัมมนา | Leave a comment