browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

“แผนการสอน” เรื่องที่ผู้สอนต้องใส่ใจ

Posted by on 23 สิงหาคม, 2013

จากการอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดย ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นการเขียน มคอ.3, มคอ.5 และเทคนิคการวัดและประเมินผล ซึ่งท่านได้กล่าวถึง มคอ.3 ในหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล ว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่ผู้สอนต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นแผนที่สะท้อนความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กระบวนการสอนของหลักสูตรและรายวิชาต่างๆ

TQF      –>     วัตถุประสงค์ของหลักสูตร     –>     วัตถุประสงค์ของรายวิชา     –>     ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา      –>     วิธีการวัดและประเมินผล

แนวทางในการจัดแผนการสอน คือ

– คาบเรียนแรกยังไม่ควรสอนทันที ควรทำความรู้จักกันก่อน โดยอาจจะถามความคาดหวังของผู้เรียนจากรายวิชา ทำการทดสอบก่อนเรียน พร้อมตรวจ เฉลย อธิบาย เพื่อเป็นการดูพื้นฐานการศึกษาที่ผู้เรียนมี ผู้สอนสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการวางแผนการสอนต่อไปได้

– วางแผนการสอนในครั้งต่อไป ควรสอนให้ผู้เรียนได้เนื้อหาหลักของบทเรียนในช่วงแรกของคาบเรียน จากนั้นต้องสอดแทรกกรณีศึกษา และงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

– หากจะมีการมอบหมายงานอื่นๆเพิ่มเติม ผู้สอนควรกำหนดคำสั่งที่ชัดเจน พร้อมทั้งตัวอย่างแหล่งข้อมูล เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน

ทั้งนี้ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ บุคคลที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาการเรียน การสอนก็คือผู้สอนนั่นเอง ผู้สอนจึงควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถวางแผนและจัดการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ใส่ความเห็น