browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

แนวทางการจัดทำงานวิจัยทางการบัญชีเพื่อพัฒนาชุมชน

Posted by on 3 กันยายน, 2013

แนวทางการจัดทำงานวิจัยทางการบัญชี เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

การจัดการธนาคารข้าวชุมชนบ้านหินปูน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

   ประเด็นปัญหาของการพัฒนาหมู่บ้านนี้ คือ เกิดน้ำท่วมชุมชน ส่งผลให้ประชาชนในหมู่บ้าน ไม่มีข้าว รัฐจึงเข้ามาช่วยเหลือ โดยให้ข้าวแก่ประชาชน

แต่ในระยะเวลาไม่นาน ข้าวก็หมดลง  จึงทำให้ประชาชนในหมู่บ้าน เกิดความคิดที่จะจัดตั้งศูนย์กลางข้าวของชุมชน “ธนาคารข้าว” โดยนำองค์ความรู้การบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้

การดำเนินโครงการ

1. ขั้นเตรียมการ ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประชุมระดมสมองของชาวบ้าน กำหนดกฎระเบียบ

2. ขั้นดำเนินการ  ฝึกอบรม การจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ข้าว การบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี ธนาคารข้าว

3. ขั้นสรุปผล  ได้องค์ความรู้ต่าง ๆ และสุดท้ายก่อให้เกิด ธนาคารข้าว” อย่างเป็นรูปธรรม

 

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ

1. กานำองค์ความรู้ทางการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้

2. การเรียนรู้ ความร่วมมือกันของชุมชน นิสิต อาจารย์

3. การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

4. เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน

ใส่ความเห็น