browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ

Posted by on 30 กันยายน, 2013

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมรับฟังการอบรมเชิงปฎิบัติการกับ “ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ” หนึ่งใน “กูรู” ผู้คร่ำหวอด อยู่ในวงการวิชาการ เกี่ยวกับบทความวิจัยและวิชาการ ทั้งในไทยและต่างประเทศ อีกทั้งท่านยังเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำหน้าที่เป็น peer review หรือ ผู้ประเมินอิสระ ให้กับหลาย ๆ องค์กร เช่น วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น ประธานงานวิจัย ที่ International Journal of Arts and Sciences (USA)  ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครการปริญญาเอก DBA W.H. Taft University, Colorado, USA

การอบรมในครั้งนี้ท่านได้บรรยายให้แนวคิดและวิธีการเขียนบทความวิจัย และวิชาการ ว่าเราจะเริ่มต้นจากอะไร ซึ่งผมขอสรุปเป็นโครงสร้างแบบ Mind Map ดังรูปด้านล่างนี้

 

จากรูปข้างบน เป็นการแสดงขั้นตอนการให้ได้มาซึ่ง บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ซึ่งท่านได้แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดังรูป ซึ่งสามารถอธิบายสรุป ได้นี้

1. การหาประเด็น คือการค้นคว้าประเด็นที่สนใจเชิง “กว้าง” เชิง “ลึก” และ ที่เป็นไปได้

2. การคิดและเขียน คือการคิดและเขียน ร่างของงานวิจัยที่เราสนใจ จาก “ทฤษฎี ปฎิบัติ และ ประสบการณ์” ของเราที่ได้จากข้อที่ 1

3. อ่านงานที่เกี่ยวข้อง คือ การลงมืออ่านผลงานวิจัย หรือบทความของนักวิจัยท่านอื่น ๆ เพื่อจุด ประกาย

4. กำหนดประเด็น คือ การกำหนด “ประเด็น” ที่เราจะทำการ เขียน ให้ชัดเจน และตรงประเด็นกับสิ่งที่เราจะทำการวิจัยและศึกษาค้นคว้ามาแล้ว

5. เชื่อมโยงข้อมูล คือ การนำเอา “วัตุประสงค์” ” กรอบแนวคิด” “สมมติฐาน” “นิยามศัพท์” “ขอบเขต” และ “วิธีการ (ถ้ามี)” มาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยจะต้องสอดคล้องไปในประเด็นเดียวกัน

 

หลังจากที่ผ่านขั้นตอนการเตรียมการวิจัย แล้ว สิ่งต่อมาที่ท่านแนะนำว่าจะต้อง ทำทันที ทำทันใด และ ทำทันใจ ก็คือ

และเมื่อได้เสร็จขั้นตอนการวิจัย ตามแผนภาพ Mind Map ข้างต้นแล้ว ก็เท่ากับว่าเราได้เล่ม “วิจัย” ที่สมบูรณ์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การนำเอา วิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้มา เขียนเป็นบทความวิจัยเพื่อส่งไปตีพิมพ์เผยแพร่ โดยสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

1. คัดเลือก “วารสาร และ “การประชุมวิชาการ” ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ที่ เหมาะ กับ งานของเรา

2. ทำการย่อความ จากเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์

3. ดู “รายละเอียด” และ “เกณฑ์” ซึ่ง วารสารวิชาการ หรือ การประชุมวิชาการ แต่ละที่จะมีเกณฑ์ และมาตรฐานที่แตกต่างกัน

ขั้นตอนต่อมาเมื่อเราได้ บทความ ที่พร้อมจะส่งไปตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อที่ประชุมวิชาการ หรือ วารสารวิชาการแล้ว ก็คือการหา วารสารวิชการ หรือ เวที การประชุมวิชการ เพื่อส่งผลงานของเราไปขอตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งมีวิธีการสืบค้นดังนี้

1. สืบค้นผ่านทาง เสิร์ชเอนจิน (search engine) ไม่ว่าจะเป็น Google, Yahoo หรือ  Bing ด้วย คำสำคัญ หรือ Keyword “Call for Paper”

2. เลือก งานการประชุมวิชาการ (Conference) หรือ วารสารวิชาการ (Journal) ที่เหมาะสมกับ งานที่เราเตรียมไว้

3. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และ ย่อ “ผลงานวิจัย” ของเราให้เป็นบทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ ตามวัตถุประสงค์ที่แต่ละ การประชุมวิชาการ (Conference) หรือ วารสารวิชาการ (Journal) กำหนด

 

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนข้อกล่าวข้อคุณ “ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ” ผู้ซึ่งมาให้แนวคิดและวิธีการ ตลอดทั้งให้กำลังและส่งเสริม ให้ผมมีความมั่นใจจะทำผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

อนิรุธ  สืบสิงห์

ใส่ความเห็น