browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ก้าวทันกับการบัญชีบริหาร

Posted by on 29 ตุลาคม, 2013

บทบาทของ CFO จะต้องนำเสนอรายงานการเงินเชิงการวิเคราะห์ ซึ่งนอกจากจะประกอบด้วยการวิเคราะห์งบการเงินแล้ว ควรนำเสนอในเรื่องการวัดผลการดำเนินงานอีกด้วย โดยสิ่งที่นำมาใช้เป็นตัววัด มักจะนิยมเรียกว่า KPI (Key Performance Indicator) ซึ่งประเด็นที่ควรระมัดระวังคือ การวัดผลการดำเนินงาน เป็นมากกว่า KPI โดยระบบการวัดและประเมินผลที่ดีจะต้องมีความเชื่อมโยงของระบบการบริหาร ซึ่งหากเป็นระดับ Operational Control อาจจะเป็นการวัดผลในลักษณะของตัวเลขหลายรายการ แต่หากเป็นการวัดในระดับสูงขึ้นไป คือ Management Control Strategic Planning แล้ว การวัดจะมีลักษณะที่เป็นไม่เป็นตัวเงินมากกว่า
Balance Scorecard เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเชื่อมโยงระบบการประเมินผลให้มีคุณภาพ โดยใช้เป็นการประเมินองค์กร แปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและท้ายที่สุดจะต้องสามารสื่อสารและถ่ายทอดกลยุทธ์นั้นไปสู่ผู้ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงที่สุดให้กับลูกค้า โดยจะต้องมีการจัดทำแผนที่กลยุทธ์เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงให้ทุกคนในองค์กร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในด้านต่าง ๆกัน
BSC เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกลยุทธ์ ซึ่งจะต้องสื่อสารกับพนักงานในทุกระดับ และจะต้องมีการเชื่อมโยงที่เหมาะสม รวมถึงผลสะท้อนกลับที่จะต้องนำมาพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป
หัวใจสำคัญของการวัดผลจะต้องมีให้ครบองค์ประกอบ คือ BSC แต่ไม่จำเป็นต้องครบ 4 ด้านก็ได้ แต่จะต้องมี crucial effect relationship ซึ่ง BSC หัวใจสำคัญเริ่มจาก customer ก่อให้เกิด Learning and Growth (Soft skill and Hard Skill) แล้วจึงทำให้เกิด Internal Perspective ซึ่งผลกระทบจะถูกสื่อออกไปถึงลูกค้าโดยตรง แต่อย่างไรก็ดีการวัดค่ายังไม่ชัดเจน จึงได้นำเอาระบบตัวเลขเข้ามาช่วย จึงมีการวัดรายการสุดท้ายคือ Financial Perspective นั่นเอง
Lean Accounting เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกลยุทธ์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งอ้างอิงจากไมเคิล อี.พอร์ตเตอร์ว่ามี 3 กลยุทธ์ คือ cost leadership, product differentiate, Focus ซึ่งแนวคิดแบบลีน จะช่วยลดความสูญเปล่า (Waste) ในทุกขั้นตอนและกระบวนการทำงานโดยมั่งเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าสูงสุดภายใต้พื้นฐานการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง Continuous Improvement
ABC จะเกิดขึ้นได้จะต้องมี ABM โดย ABM จะประกอบด้วย 2 มิติคือ Cost Dimension (BSC) : Product costing, Strategic Cost Management และ Tactical Analysis และ Process Dimension : cost Reduction and Continuous Improvement โดย ระบบ ABC เป็นระบบที่เน้นความแม่นยำในการคิดต้นทุนของสิ่งที่เราต้องการทราบ( Cost object) ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้า สินค้า หน่วยงานหรือ supplier ก็ได้
Non-Value added หมายถึง กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า และยังรวมถึง Value added ที่ไม่มีประสิทธิภาพอีกด้วย
Target Costing Model โดยปกติจะเริ่มจากการประเมินเรื่องคุณลักษณะสินค้าและส่วนแบ่งทางการตลาด เพื่อนำมากำหนดราคาตามเป้าหมาย กำไรตามเป้าหมาย และต้นทุนในเป้าหมายในลำดับสุดท้าย เมื่อได้ต้นทุนตามเป้าหมายแล้วจะนำมาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อไม่ให้ต้นทุนของสินค้านั้นไม่เกินต้นทุนที่เราต้องการ ซึ่ง กระบวนเหล่านี้ ถือว่า ธุรกิจนั้น ๆ เลือกใช้กลยุทธ์ Cost leadership

ใส่ความเห็น