browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

สิ่งที่นักศึกษาจะต้องมีเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Posted by on 17 กุมภาพันธ์, 2014

วันที่ 7 ก.พ. 2557 ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียน ได้มาบรรยายที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในหัวข้อ ความพร้อมของเยาวชนไทยในการหางานในยุคที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งท่านได้ให้แง่คิดไว้ 3 ประเด็นดังนี้

1. Must be professional คือมีความชำนาญในสาขาที่เรียน และความรู้รอบตัว จะต้องเก่งทั้งภาษาและศาสตร์ที่เรียนอยู่ในระดับเชี่ยวชาญ

2. Flexibility คือ สามารถทำงานได้หลายอาชีพ ปรับตัวง่าย พลิกแพลงความรู้แล้วนำไปประกอบเป็นอาชีพ หรือพูดกันง่าย ๆ คือ พยายามสร้างให้ตัวเองมีหลายทักษะ เมื่อมีตำแหน่งงานในประเทศอาเซียนเข้ามาจะสามารถสมัครงานและมีโอกาสได้งานมากกว่าคนอื่น

3. ควรมีคุณสมบัติทั่วไปที่คนเราจะต้องมี เช่น ความเป็นไทย กิริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน เนื่องจากคนไทยมีต้นทุนทางสังคมสูง นั้นหมายความว่า ยังอยู่ในครอบครัวที่มีพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายคอยสั่งสอน มีสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้อง มีสังคมเพื่อน ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามที่ยังนับถือปฏิบัติกันมา

ซึ่ง ณ ขณะนี้ นักเรียน นักศึกษาจะต้องปรับตัว เริ่มพัฒนาตัวเองให้มีคุณสมบัติดังกล่าว เพื่อให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสามารถก้าวทันคู่แข่งที่จะเกิดขึ้นจากหลาย ๆ ประเทศในอนาคต เนื่องจากปัจจุบัน  การแข่งขันจะกว้างขึ้น ดังนั้นการแข่งขันที่ดีที่สุด คือการแข่งขันที่ทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติ ที่มีคุณภาพตามที่ระดับโลกกำหนด

รายงานจากการที่องค์กร เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม (WEF) ได้เสนอรายงานผลการศึกษา ความสามารถในการแข่งขันโลก (Global Competitiveness Report 2013-2014) เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยชี้ว่าคุณภาพการศึกษาทั้งระดับพื้นฐานมัธยมและอุดมศึกษาของไทยอยู่ในระดับรั้งท้ายหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้คำว่า “คุณภาพต่ำอย่างผิดปกติ” ดังนั้นถ้าจะให้มีคุณสมบัติตามที่โลกกำหนดได้จะต้องเร่งรีบพัฒนาตัวเองให้ทันคู่แข่งให้ได้ ดังคำของ ดร. สุรินทร์กล่าวว่า “ภาษาอังกฤษจะเป็นกุญแจที่สำคัญนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที่ประเทศไทยพยายามมานานแล้ว เพราะเด็กจะมีข้อมูลมากขึ้น จะตั้งคำถามมากขึ้น จะสามารถวิเคราะห์ปัญหา แลกเปลี่ยนความเห็นกับครูได้ดีขึ้น บรรยากาศในห้องเรียนจะเปลี่ยนไป ไม่เป็นแต่เพียงการบรรยายของครู และการท่องจำของนักเรียนอีกต่อไป”

ดังนั้นเมื่ออาเซียนเปิด การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ภาษาจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องฝึกฝนให้สามารถสื่อสารกับเพื่อนบ้านได้

 

ใส่ความเห็น