browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ประชุมระดมสมองเพื่อกระบวนทัศน์ไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านและการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซี่ยนครั้งที่4

Posted by on 1 เมษายน, 2014

เป้าหมาย สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางเศรษฐกิจ สังคม   วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และการบริหาร
 • ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค        
 • เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
 • ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริม     การศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 • เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนปรับปรุงการขนส่งและคมนาคม      
 • เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก     องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ เช่น FAO OIE

หัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจในการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 • “แรงงานข้ามชาติในอีสาน”
 • “ปัญหาสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประเทศอาเซียน”
 •  “อีสาน – น้ำโขง – เขื่อน: พัฒนา หรือ ทำลาย”
 • “หมอลำซิ่ง-โปงลาง-กันตรึม-เจรียง”
 •  “ถกพระอีสาน-ลาว-เขมร”
 • “ยางพารา: เศรษฐกิจใหม่ในลุ่มน้ำโขง”
 • เกิดการเคลื่อนไหวตื่นตัวในวงวิชาการหลากหลายด้านทั้งท้องถิ่นศึกษา อาเซียนศึกษา ประวัติศาสตร์ด้านต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มานุษยวิทยา และ สังคมวิทยา
 • เกิดการต่อยอดให้มีมุมมองในประเด็นปัญหาใหม่ เกี่ยวกับการศึกษาอัตลักษณ์ในพื้นที่พหุสังคม เช่น ภาคอีสาน และเป็นกรณีศึกษาในภาคอื่นๆของประเทศไทย
 • เกิดการสร้างพลังความเข้มแข็งขึ้นในหมู่ประชาชนชาวอีสาน ในการรักษาอัตลักษณ์ของตนเอง
 • เกิดความเข้าใจต่อกันในหมู่ประชาชนอันแตกต่างหลากหลายในสังคมไทย อันนำไปสู่ความสามัคคีปรองดองกันในชาติในมิติของการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกัน

ใส่ความเห็น