browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

สิทธิของคู่กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

Posted by on 22 กรกฎาคม, 2014

จากการเข้าร่วมอบรมโครงการอบรม “บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ต่อวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” จัดโดยสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2557 ทำให้ทราบและสามารถนำไปใช้ในกรณีศึกษารายวิชา 1705240: Professional Ethics and Law for Hotel.

สิทธิของคู่กรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

การพิจารณาทางปกครองมิใช่การพิจารณาของศาล การจะดำเนินการอย่างไรและ เมื่อใดนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ฝ่ายปกครองจะต้องตัดสินใจดำเนินการให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นหลัก หลักกฎหมายเรื่องเจ้าหน้าที่ต้องให้โอกาสคู่แก่กรณีจึงมีข้อยกเว้นตาม ในกรณีดังต่อไปนี้

1. กรณีเป็นความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่เอกชนคนหนึ่งคนใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ กรณีนี้ เจ้าหน้าที่จึงต้องพิจารณาความสมดุลระหว่างความสำคัญของภาระกิจที่จะต้องดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่กับการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับสิทธิของเอกชนคู่กรณี

2. การให้โอกาสทราบข้อเท็จจริงและการให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานนั้นมีผลทำให้ระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวนี้จะกำหนดไว้ตามกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น

3. ข้อเท็จจริงที่คู่กรณีผู้มีคำขอได้ให้ไว้นั้นครบถ้วนที่จะใช้ในการออกคำสั่ง ทางปกครองได้โดยไม่ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอื่นอีก แต่กรณีนี้จะใช้เป็นข้อยกเว้นไม่ได้หากเป็นกรณีมีผลกระทบสิทธิผู้อื่นที่มิใช่เป็นผู้มีคำขอนั้น

4. คำสั่งทางปกครองนั้นมี สภาพที่เห็นได้ชัดว่าการให้โอกาสทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานไม่อาจกระทำได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมของเรื่อง รวมทั้งวิธีการทำคำสั่งทางปกครองนั้น

5. คำสั่งทางปกครองดังกล่าวเป็นมาตรการบังคับ กรณีนี้เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองไม่ต้องให้โอกาสคู่กรณีอีก เพราะเหตุว่าคู่กรณีได้ทราบคำสั่งทางปกครองแล้ว แต่กลับฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น

6.การให้โอกาสแก่คู่กรณีก่อนมีคำสั่งทางปกครองซึ่งมีผลเป็นการกระทบสิทธิ  ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้นมีข้อมูลมากขึ้นและเป็นการรับฟังความอย่างรอบด้านประกอบการพิจารณาก่อนการตัดสินใจ แต่ในกรณีที่อาจเกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง  ต่อประโยชน์สาธารณะ เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการโดยทันทีโดยไม่ต้องให้โอกาสแก่คู่กรณีนั้นก่อน

 คำสั่งทางปกครองที่ไม่ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบในการทำคำสั่งปกครอง

คำสั่งทางปกครองดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งไม่จำเป็นต้องให้โอกาสคู่กรณีทราบข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน เสียก่อน คือ

–         การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสั่งพักงานหรือสั่งให้ออก จากงานไว้ก่อน หรือการให้พ้นจากตำแหน่ง

–         การแจ้งผลการสอบหรือการวัดผลความรู้หรือความสามารถของบุคคล

การนำไปใช้ในกรณีศึกษารายวิชา 1705240: Professional Ethics and Law for Hotel.

สิทธิได้รับการแจ้งผลกระทบสิทธิและสิทธิได้รับทราบข้อเท็จจริง       

ในกรณีที่ฝ่ายปกครอง อาทิ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลจะออกคำสั่งซึ่งมีผลเป็นการกระทบสิทธิของเอกชนหรือเจ้าของสถานประกอบการณ์(โรงแรม,รีสอร์ท,ร้านอาหาร)หรือ ผู้ต้องอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าที่ต้องให้โอกาสผู้นั้นทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน ซึ่งหมายความรวมถึงการแจ้งผลกระทบต่อสิทธิที่จะเกิดขึ้นนั้นด้วย และข้อเท็จจริงที่ต้องให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบนั้นจะต้องเพียงพอเพื่อให้คู่กรณีสามารถโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนได้โดยเหมาะสม

ในการออกคำสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าที่จะต้องคำนึงถึงปัญหานี้ก่อนเสมอ ถ้าหากมีผู้ซึ่งอาจจะถูกกระทบสิทธิอย่างสำคัญ แต่เจ้าหน้าที่มิได้ให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบ ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสชี้แจงหรือโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ย่อมถือเป็นความบกพร่องของการพิจารณา ซึ่งคู่กรณีอาจขอให้เพิกถอนกระบวนการเดิม และเริ่มกระบวนการใหม่ได้ การให้โอกาสแก่คู่กรณีอาจเกิดขึ้นได้ทั้งกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ริเริ่มด้วยตนเอง หรือเมื่อได้รับคำขอจากคู่กรณีคนหนึ่งคนใดก็ได้ เช่น จะออกคำสั่งให้ปิดโรงแรม ก็ต้องแจ้งให้เจ้าของโรงแรมทราบก่อนมีคำสั่งปิด เป็นต้น

ใส่ความเห็น