browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

การพัฒนา Mobile Applications ด้วย HTML5 และ PhoneGap

Posted by on 10 สิงหาคม, 2014

รูปที่ 1 (อ้างอิงจาก:www.mrpanu.com)

ในปัจจุบัน smartphone และ Tablet ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นจะเห็นได้จากรูปที่ 2 จะเห็นว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะเข้าใช้งาน อินเตอร์เน็ต ผ่านทาง smartphone มากกว่า Computer Desktop มากขึ้นเรื่อย ๆ

รูปที่ 2 กราฟแสดงการใช้งานอินเตอร์จากอุปกรณ์ต่างๆ  (อ้างอิงจาก: ComScore)

ดังนั้นนักพัฒนาโปรแกรมในปัจจุบันจะเล็งเห็นตลาดของการพัฒนาโปรแกรมตลาดใหม่นั้นก็คือตลาดการพัฒนาโปรแกรมบน smartphone หรือ Tablet อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโปรแกรมบน smartphone หรือ Tablet ยังมีข้อจำกัดที่สำคัญคือ smartphone แต่ละยี่ห้อหรือแต่ละรุ่นจะใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันเป็นจึงเป็นอุปสรรค์ของนักพัฒนาโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นบน smartphone หรือ Tablet ในปัจจะบัน ซึ่งจากรูปที่ 3 จะเห็นว่ามีระบบปฏิบัติการอยู่หลายชนิดที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในปัจจุบัน แต่มีระบบปฏิบัติการเพียงสองตัวเท่านั้นที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งและสองตามลำดับ นั้นก็คือ ระบบปฏิบัติการ Android (Google) และ ระบบปฏิบัติการ IOS (Apple)

  รูปที่ 3 ส่วนแบ่งทางการตลาดของระบบปฏิบัติการบน Smartphone  (อ้างอิงจาก: TheNextWeb)

ซึ่งจากปัญหาและอุปสรรค์ดังกล่าวทำให้มีนักวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยให้นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์ไม่ต้องมาเสียเวลาในการพัฒนาโปรแกรม ให้สามารถรองรับการทำงานของระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการลดเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนพัฒนาได้ และแนวคิดที่ถูกนำเสนอก็คือการทำงานพัฒนาในลักษณะ Cross Platform ซึ่งเป็นการพัฒนาโปรแกรมหรือแอพพิเคชั่นเพียงครั้งเดียวแต่สามารถรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการชนิดต่าง ๆ ได้ ซึ่งหนึ่ง PhoneGap ก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ เพราะ Phone Gap สามารถช่วยแก้ปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้นได้เพราะสามารถทำงานในลักษณะ Cross Platform ได้

PhoneGap เป็นฟรี โอเพนซอร์ซ ของบริษัท Adobe ที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ทำหน้าที่ในช่วยให้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจาก HTML 5 ร่วมกับ JAVAScrip และ CSS3 ถูกแปลงไปเป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ซึ่งทาง Adobe ให้คำจำกัดความว่า Write Once and Run Anywhere  ลักษณะการทำงานของ PhoneGap แสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 ลักษณะการทำงานของ PhoneGap (อ้างอิงจาก: http://blog.agile.vn/tag/phonegap/

และจากการเข้าร่วมฟังการอบรมกับทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก็ทำให้ทราบว่า PhoneGap เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาแอพพิเคชั่นบน Smartphone ในปัจจุบัน เพราะเพียงแค่มีความรู้หรือทักษณะในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ร่วมกับ JavaScrip และ CSS เราก็สามารถที่จะพัฒนาแอพพิเคชั่นที่รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการที่หลากหลายได้ เป็นการช่วยทำให้ประหยัดเวลาในการศึกษาและเรียนรู้ ซึ่งถ้ามองในแง่ธุรกิจ นักพัฒนาที่ใช้ PhoneGap จะพัฒนาแอพพิเคขั่นใด ๆ เพียงครั้งเดียวแต่สามารถทำงานได้กับทุกระบบปฏิบัติการ จึงเป็นการช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้ค่อยข้างสูง ทำให้ได้เปรียบคู่แข่ง

Provided by Anirut Suebsing

ใส่ความเห็น