browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

สหกิจศึกษากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

Posted by on 14 สิงหาคม, 2014

Learning by Doing เป็นคำคุ้นหูที่เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงเคยได้ยินมาแล้ว ซึ่งเป็นคำหนึ่งที่มีส่วนขับเคลื่อนแนวคิดหลักของสหกิจศึกษาในประเทศไทยที่เน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบการทำงานจริงในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ โดยสหกิจศึกษานั้นเป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning) ที่จัดเพี่อเสริมคุณภาพของบัณฑิตผ่านประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อผลิตนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาอาชีพให้บัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา

ในปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและอีกหลาย ๆ สถาบันการศึกษาได้นำเอาระบบการฝึกประสบการณ์ในระหว่างการศึกษาที่เรียกว่าสหกิจศึกษามาใช้เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับการทำงานจริงในระหว่างการศึกษาและนำเอาประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานให้มากที่สุด โดยสหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่เน้นให้นักศึกษาลงไปปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการในระหว่างการศึกษา ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการไปปฏิบัติงานจริง

สหกิจศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมให้บัณฑิตพร้อมที่จะเลือกและก้าวเข้าสู่อาชีพและการเข้าสู่ระบบการทำงานได้ทันทีที่จบการศึกษาจึงเกิดประโยชน์ทั้งตัวนักศึกษาและสถานประกอบการ บัณฑิตที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาจึงเป็นบัณฑิตที่ รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน

ใส่ความเห็น