browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ความสัมพันธ์ ไทย อาเซียน และจีน : มุมมองด้านเศรษฐกิจและสังคมยุคAEC 2558

Posted by on 17 สิงหาคม, 2014

จากการร่วมฟังสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ ไทย- จีน ครั้งที่ 3 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกออกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ได้แนวคิดที่น่าสนใจมากๆดังนี้ คือ จีนเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจใหม่ที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศจีนจึงเป็นประเทศที่เป็นที่หมายปองในการลงทุนทางธุรกิจของบริษัทต่างๆที่ตั้งอยู่ในนานาประเทศทั่วโลกทั้งอเมริกา ยุโรป หรือแม้แต่ประเทศแถบอาเซียนอย่างประเทศไทยก็มีการลงทุนทางธุรกิจของบริษัทขนาดใหญ่มากขึ้นเป็นลำดับ เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพี เอสซีจี พีทีที กลุ่มเซ็นทรัล น้ำตาลมิตรผล และ ศรีตรัง แอโกรอินดัสตรี เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน หรือระหว่างอาเซียนกับจีนจึงเป็นสิ่งต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และนอกจากจะต้องให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระดับประเทศต่อประเทศหรือภูมิภาคต่อประเทศแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระดับอนุภูมิภาคด้วย เช่น อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ระดับประเทศกับระดับเมือง เช่น ไทยกับมลฑลยูนนาน หรือไทยกับเซ็นเจิ้นหนานหลิง เป็นต้น
อย่างไรก็ตามในปี 2558 ซึ่งเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Community) นั้นถือว่าเป็นเพียงการเริ่มต้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเมืองความมั่นคง และสังคมและวัฒนธรรม ระว่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้นยังต้องใช้เวลาอีกนานกว่า ASEAN Community จะมีความแข็งแกร่งอย่างประชาคมเศรษฐกิจยุโรป เนื่องจากกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นมีความหลากหลายทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมที่จะต้องใช้เวลาในการหลวมรวมสู่ความเป็นอาเซียนที่มีความเป็นหนึ่งเดียวได้อันนำไปสู่สภาวะที่เรียกว่า Unity of command และที่สำคัญอาเซียนต้องพยายามร่วมกันสร้างความน่าเชื่อถือแก่นานาประเทศที่จะตัดสินใจลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น การลดการคอร์รัปชัน และลดความขัดแย้งทางการเมืองทั้งในประเทศและระว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นต้น ขณะเดียวกัน ASEAN Community ต้องพยามสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศที่จะมีโอกาสจะลงทุนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยเฉพาะกับประเทศจีนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทั้งนี้จีนมีมุมมองเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียนว่า เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมและประเพณีที่มีความสอดคล้องกัน มีภูมิศาสตร์ร่วมกัน และมีการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างกันจึงเปรียบเสมือนเป็นญาติกัน ทำให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนแห่งนี้ไม่ค่อยมีเหตุการณ์ความขัดแย้งรุนแรงถึงขนาดต้องรบพุ่งกันอย่างรุนแรงอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศแถบตะวันตก และมองว่าจีนและกลุ่มประเทศอาเซียนมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและมีความเอื้ออาทรต่อกัน ดังนั้นโอกาสแห่งการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีนในยุคประชาคมอาเซียนจีนจึงถือเป็น “ปีเพชร” ไมใช่แค่ปีทองเท่านั้น ดังนั้นประเทศไทยก็ต้องหันมาส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจที่มีความเข็มแข็งให้ความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมปกป้องและช่วยเหลือกลุ่มอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบหรือเสียเปรียบจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น ด้านแรงงาน และการเกษตร ด้วย

สุขวิทย์ โสภาพล
17 ส.ค.2557

ใส่ความเห็น