browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร…ให้ได้ทุนวิจัย

Posted by on 21 สิงหาคม, 2014

จากการเข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบมืออาชีพ” ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข พบว่าสิ่งที่น่าสนใจจากวิทยากร คือ ผศ.ดร.กนกวรรณ มโนรมย์ คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกี่ยวกับวิธีเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ให้ได้ทุน คือ 1)ต้องรู้ว่าหน่วยงานเจ้าของทุนวิจัยต้องการอะไร 2)ถามตัวเองว่าเรามีความรู้เพียงพอไหมที่จะทำงานวิจัยนั้น 3)ต้องทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีcitation สูงๆ เช่น จาก google scholar เป็นต้น 4) ต้องรู้แนวโน้มของลักษณะที่เป็นที่แหล่งทุนต้องการหรืออยู่ในกระแสความสนใจ เช่น งานวิจัยประเภทสหวิทยากร ( Multidisciplinary ) งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน(Global warming) หรืองานวิจัยที่หน่วยงานเกี่ยวกับการพัฒนาระดับนานาชาติต้องการ เช่น Asian Development Bank หรือ ADB ต้องการงานวิจัยเกี่ยวกับ contact farming เป็นต้น
ขณะที่ ผศ.ดร.รักเกียรติ จิตคติ อาจารย์ภาควิชาเคมี คระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจศาสตร์หลายประการเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 1) ควรเน้นการวิจัยประยุกต์ 2)การวิจัยที่มีลักษณะข้ามสาขาหรือการบูรณาการ 3)ศึกษาดูจากกรอบงานวิจัยที่กำลังเป็นที่ต้องการของแหล่งทุนวิจัยจากเว็บไซต์ของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ หรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่รวบรวมข้อมูลไว้พอสมควร
จากความรู้ที่ได้จากวิทยากรทั้งสองท่านทำให้พอสรุปได้ว่าข้อเสนอโครงการวิจัยที่เป็นที่มักจะเป็นที่ต้องการของแหล่งทุนคือโครงการประเภทบูรณาการศาสตร์หรือสหวิทยาการหรือมีลักษณะที่เป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแหล่งทุนคงต้องการผลงานวิจัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและการแก้ปัญหาต่างๆที่มีความสลับซับซ้อนของประเทศได้ โดยตัวผู้วิจัยต้องเป็นผู้ที่หมั่นติดตามความเคลื่อนไหวและความต้องการของแหล่งทุนอยู่เสมอ เพื่อจะได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของแหล่งทุนนั้นๆมาเป็นแนวทางในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของแหล่งทุน อันนำมาซึ่งการได้ทุนเพื่อทำวิจัยนั้นเอง ขณะเดียวกันนักวิจัยที่ต้องการทำวิจัยร่วมกันจะต้องพยายามนำเสนอตนเองสู่แวดวงการวิจัยในโอกาสต่างๆอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยได้รู้จักนักวิจัยที่อยู่ต่างสาขาและได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันจนกระทั่งพัฒนาไปสู่การทำงานวิจัยร่วมกัน ขณะที่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยควรมีส่วนช่วยในการทำฐานข้อมูลผลงานและความเชี่ยวชาญของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในสาขาต่างๆเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้นักวิจัยต่างสาขากันได้เข้ามาดูค้นหาข้อมูลนักวิจัยที่สนใจหรือมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับงานวิจัยที่กำลังจะทำ ซึ่งจะนำไปสู่การพิจารณาตัดสินใจติดต่อกันเพื่อทำงานวิจัยร่วมกันได้ต่อไป
สุขวิทย์ โสภาพล
21 ส.ค.2557

ใส่ความเห็น