browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

แนวคิดการจัดทำผลงานวิจัยที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความสำคัญ

แนวคิดการจัดทำผลงานวิจัยที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความสำคัญสำหรับการพิจารณาผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ เริ่มจาก

1) การผลิตผลงานวิจัย ต้องเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยและสังคมสนใจ (Hot Issue) โดยผลงานวิจัยนั้นต้องมีผลกระทบต่อภาพรวมของสังคมโดยรวม และสามรถนำไปบูรณาการด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม รวมทั้งมีความทันสมัย (Up to date)

2) ความสอดคล้องระหว่างชื่องานวิจัยกับปัญหาและบทนำของงานวิจัยต้องชัดเจน  โดยรูปแบบในการนำเสนอการเขียนบทนำควรมีการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและประเด็นที่ทำให้นักวิจัยต้องการหาข้อสรุปหรือผลจากการวิจัย

3) ความสัมพันธ์ระหว่าง หัวข้องานวิจัย บทนำ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และสมมติฐานงานวิจัยต้องมีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน โดยแสดงเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงกันในเชิงประจักษ์

4) วัตถุประสงค์ของงานวิจัยจะเป็นเครื่องมือในการกำหนดลำดับของการรายงานสรุปผลการวิจัยและการแปรผลของงานวิจัย ซึ่งนักวิจัยส่วนใหญ่กำหนดลำดับของการรายงานตามรูปแบบของสถิติ เช่น รายงานผลการวิจัยตามสถิติเชิงพรรณนาก่อนสถิติเชิงอ้างอิง ซึ่งเป็นการลำดับที่ไม่ถูกต้อง

5) การกำหนดเครื่องมือทางสถิติ ควรพิจารณาจำนวนข้อมูลกับสถิติที่ใช้ให้เหมาะสม เช่น ตัวอย่างข้อมูลที่มีช่วงคะแนนระหว่าง 2 – 4,000 สถิติที่ใช้ในการคำนวณเชิงพรรณนาควรเป็น Medium ไม่ใช่ค่า Mean เนื่องจากช่วงของข้อมูลมีความห่างมาก การหาสถิติที่ใช้ควรเป็น Medium เป็นต้น

6) กรณีงานวิจัยที่เป็นเชิงสำรวจ หากข้อมูลที่ได้รับกลับมาจากกลุ่มตัวอย่างไม่ถึงร้อยละ 50 ผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านผลงานวิจัยจะย้อนกลับไปดูค่าคะแนนความเชื่อถือได้ (Reliability)  ของแบบสอบถาม (Pre-Test) จากกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับกรณีศึกษาของงานวิจัย ซึ่งค่าความเชื่อถือต้องมีค่ามากกว่า 0.8000 ที่รับนัยสำคัญ 0.05

ปัจจุบันมีโปรแกรมที่ใช้ทดสอบสมมติฐานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น Lisrel ที่สามารถทดสอบความสัมพันธ์ที่มีผล No sig จากการทดสอบตัวแปร 2 ตัว ที่ไม่มีความสัมพันธ์ อันเนื่องมาจากความซับซ้อนของตัวแปรที่ผู้วิจัยกำหนด ดังนั้นนักวิจัยควรคำนึงถึงข้อควรระวังในการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญ และนำมาปรับใช้กับการพัฒนารูปแบบการผลิตผลงานวิจัยของนักวิจัยต่อไป

ใส่ความเห็น