browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

เรื่องง่ายๆ ในการจัดประเภทสัญญาเช่า

กิจการส่วนใหญ่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่มีความคล่องตัว ทำให้การได้มาซึ่งสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของกิจการมาจากการเช่าซื้อหรือลีสซิ่ง  โดยธุรกิจประเภทการให้เช่าซื้อหรือ ลีสซิ่งนั้น  อยู่บนพื้อฐานของการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งตามมาตรฐานกำหนดประเภทของสัญญาเป็น 2 ประเภท คือ สัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าดำเนินงาน สัญญาเช่า 2 ประเภทมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หากกิจการที่บันทึกการเช่าสินทรัพย์เป็นสัญญาเช่าทางการเงิน กิจการจะบันทึกสินทรัพย์นั้นเป็นสินทรัพย์ของกิจการ และคำนวณค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการเช่า เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า สินทรัพย์นั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่า  แต่หากบันทึกเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กิจการจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการตลอดอายุการเช่า และสินทรัพย์นั้นยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า

โดยข้อกำหนดของสัญญาใดที่มีการระบุอย่างน้อยหนึ่งสถานการณ์ดังต่อไปนี้ถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน โอนความเป็นเจ้าของให้แก่ผู้เช่า เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าผู้เช่าสามารถเลือกซื้อสินทรัพย์ด้วยราคาที่ตำ่กว่าราคายุติธรรม อายุของสัญาเช่าใกล้เคียงกับอายุการใช้งาน สินทรัพย์ที่เช่ามีลักษณะเฉพาะตัวที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้เช่าโดยเฉพาะ และมูลค่าปัจจุบัน (PV)ของจำนวนขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

ซึ่งจากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น หมายถึง สินทรัพย์ที่เช่านั้นเมื่อครบกำหนดการเช่า กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นมีความแน่นอนที่กรรมสิทธิ์นั้นจะตกเป็นของผู้เช่า จะถือว่าเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน กิจการที่เป็นผู้เช่าต้องบันทึกสินทรัพย์ที่เช่านั้นเป็นสินทรัพย์ของกิจการนับตั้งแต่วันแรกที่มีการเช่า และคำนวณค่าเสื่อมราคาตามอายุการเช่า ทำให้การบันทึกบัญชีดังกล่าวมีผลต่างระหว่างกำไรทางบัญชีและกำไรทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งกิจการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะต้องทำบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deffer Tax) ทำให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์อย่างมาก

ใส่ความเห็น