browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

หลักการเขียนรายงานผลการวิจัย

Posted by on 20 มกราคม, 2015

จากการเข้าร่วมโครงการ Research Express: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2558 ได้จัดหัวข้อ “การอภิปราย สรุปผล และการเขียนรายงานวิจัย”

โดยสรุปหลักการเขียนรายงานการวิจัย ประกอบด้วย

1. การจัดรูปแบบ (Format)  2. ความเป็นเอกภาพของเนื้อเรื่อง  3. ความแจ่มแจ้งชัดเจน  4. ความถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ

5. การอ้างอิง  6. ความสอดคล้อง  7. ความสม่ำเสมอ  8. ความมีจรรยาบรรณ

การใช้ภาษาในการเขียนรายงานการวิจัย

1.ถูกต้อง   2. ได้สาระสมบูรณ์   3. ชัดเจน   4. กระทัดรัด  5.ลำดับความได้ดี 6. แต่ละวรรคตอนเป็นเอกภาพ

7. ความแต่ละวรรคต้องเชื่อมโยงกลมกลืนสัมพันธ์กัน  8. คงเส้นคงวา 9. ตรงประเด็นเน้นจุด

10. ถ้อยคำที่ใช้ต้องมีเหตุผลน่าเชื่อถือ  11. สุภาพ

ใส่ความเห็น