browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

หลักการเขียนรายงานการวิจัย

Posted by on 6 กุมภาพันธ์, 2015

1. การจัดรูปแบบ

2. ความเป็นเอกภาพของเนื้อเรื่อง

3. ความแจ่มแจ้งชัดเจน

4. ความถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ

5. การอ้างอิง

6. ความสอดคล้อง

7. ความสม่ำเสมอ

8. ความมีจรรยาบรรณ

รายละเอียดการเขียนรายงานการวิจัยในบทคัดย่อ และระเบียบวิธีวิจัย

การเขียนบทคัดย่อ

ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์

ส่วนที่ 2 แหล่งข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนที่ 3 ผลการวิจัย ซึ่งรวมทั้งข้อยุติ ข้อสรุป การอภิปรายและข้อเสนอแนะ

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

3. การสร้าง/พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

4. การรวบรวมข้อมูล

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย

ในกรณีเป็นงานวิจัยที่มีการพัฒนางานขึ้นมา เช่น แบบทดสอบ เอกสารคู่มือการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ บทนี้ควรเขียนแบ่งเป็นขั้นเป็นตอน เช่น

ในบทนี้ผู้วิจัยแบ่งเนื้อหาที่นำเสนอเป็ฯ 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 วิธีดำเนินการวิจัย และตอนที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนา โดยให้ระบุสิ่งที่พัฒนาขึ้นมา เช่น การสร้าง การนำไปทดลองใช้  เป็นต้น

ใส่ความเห็น