browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ของเล่นใหม่ใน java 8

Posted by on 6 กุมภาพันธ์, 2015

จากการอบรม java 8 ทำให้เข้าใจถึงการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงของภาษา java ที่มีประสิทธิภาพ และศักยภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ lambda expression และ stream api ที่มีส่วนสำคัญมาก ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

lambda expression ทำให้การเขียนโค๊ด ดูง่าย และสะอาดตามากขึ้น โดย lambda expression นั้นสามารถเขียนโค๊ดให้จบได้สั้น ๆ จากเดิมที่เรานั้นเขียนกันหลายบรรทัด เช่น คลาส anonymous class สามารถเขียนแทนโดยใช้ () -> {}
stream api เข้ามามีส่วนช่วยได้มากในเรื่องของการย่นระยะเวลาการประมวลผล ในที่นี้ขอกล่าวถึงการ parallel programming ซึ่งเราสามารถจะแบ่งการประมวลผลไปให้ core ต่าง ๆ ช่วยกันประมวลผลข้อมูลทั้งหมด ทำให้ได้ผลลัพธ์จากการประมวลผลเสร็จเร็วกว่าการประมวลผลแบบธรรมดาหลายเท่า
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม
lambda expression

Screen Shot 2558-02-06 at 10.21.29

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม
 parallel programming
Screen Shot 2558-02-06 at 10.52

ใส่ความเห็น