browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ตัวอย่างการเขียนประมวลรายวิชา กรณีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Posted by on 20 มีนาคม, 2015

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้บรรยายในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งมาจากตัวอย่างประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus) วิชา การพัฒนาหลักสูตร 1 ซึ่งทำให้เห็นตัวอย่างวิธีการจัดทำประมวลรายวิชาที่แตกต่างจากที่คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถือปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ กล่าวคือ ในประมวลรายวิชาดังกล่าวได้ระบุหัวข้อต่อไปนี้
1. เกณฑ์การผ่านการประเมิน : มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยแจกแจงช่วงคะแนนออกตามเกรดต่างๆให้นักศึกษารับทราบและถือเป็นข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่ต้น ซึ่งแนวปฏิบัติของคณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ จะไม่ให้อาจารย์ผู้สอนระบุเกณฑ์การตัดเกรดหรือแจ้งเกณฑ์การตัดเกรดให้นักศึกษาทราบจนกว่าจะพิจารณาผลการเรียนเสร็จเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ซึ่งแนวปฏิบัติของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องการความโปร่งใส และชัดเจน เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบตั้งแต่ต้นและสามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได้ แต่คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ มีแนวคิดว่าผลการพิจารณาเกรดไม่ได้อยู่ที่อาจารย์ผู้สอน (ซึ่งเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และรู้จักนักศึกษาดีที่สุด) แต่กลับไปอยู่ที่คณะกรรมการวิชาการ ซึ่งไม่รู้จักนักศึกษาและไม่เข้าใจกระบวนการสอนของอาจารย์ประจำวิชาอย่างแท้จริง
2. ในแผนการสอนของสัปดาห์แรก อาจารย์ผู้สอนควรเริ่มที่กิจกรรมการปฐมนิเทศรายวิชา โดยแบ่งออกเป็น
1) อาจารย์ผู้สอนแนะนำตัวเอง
2) อาจารย์ผู้สอนชี้แจงรายวิชา แผนการจัดกิจกรรม และการประเมินผลในแต่ละกิจกรรม
3) กิจกรรมสร้างความรู้จัก คุ้นเคยระหว่างอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน เพื่อลดช่องว่างและความตึงเครียดในห้องเรียน และส่งผลให้นักศึกษากล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนมากยิ่งขึ้น
4) กำหนดข้อตกลงร่วมกันในรายวิชา
5) แนะนำแหล่งเรียนรู้
เมื่อแนะนำครบทุกข้อแล้ว หลังจากนั้นเข้าสู่บทเรียนต่อไป
3. มีการกำหนดข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น
1) นักศึกษาทุกคนต้องรับผิดชอบตนเองในการเข้าชั้นเรียน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และพยายามแสดงศักยภาพในการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนอย่างเต็มความสามารถ
2) เมื่อนักศึกษามีปัญหาในการเรียนหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ขอให้นักศึกษาได้บอกกล่าวกับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนทันทีเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา
4. คุณธรรมจริยธรรมในการเรียน
การเรียนการสอนในรายวิชาควรเน้นการพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้น อาจารย์ผ็สอนควรกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไปนี้
1) ความรับผิดชอบ เช่น การเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ การเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
2) ความตรงต่อเวลา เช่น การส่งงานตรงเวลา และการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา
3) ความซื่อสัตย์ เช่น การทำงานเดี่ยวที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง การไม่นำงานของบุคคลอื่นมาใช้ประโยชน์โดยไม่อ้างอิง รวมทั้งการไม่ลอกข้อสอบบุคคลอื่น
นอกจากนี้ ในประมวลรายวิชาอาจระบุว่า นักศึกษาทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบ กำกับดูแลและให้คำแนะนำเพื่อนไม่ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เหมาะสม เพื่อร่วมกันพัฒนาตนเองและเพื่อนๆให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมสมกับสถานภาพของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป
อย่างไรก็ตาม จากตัวอย่างทั้ง 4 ข้อข้างต้น สามารถนำมาปรับใช้ได้เพียง 4 ข้อหลังเท่านั้น เนื่องจากข้อแรกนั้นถือเป้นนโยบายในระดับคณะ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการก่อนเท่านั้น อาจารย์ผู้สอนจึงจะนำมาถือปฏิบัติได้

ใส่ความเห็น