browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

กระบวนการคิดสร้างสรรค์สู่เทคนิคการสอนในยุคศตวรรษที่ 21

การถ่ายทอดองค์ความรู้จากอาจารย์ผู้สอนสู่ลูกศิษย์มีวิธีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบเน้นเนื้อหา

หรือสอนโแบบเน้นการปฏิบัติ โดยอาจารย์ผู้สอนจะใช้ประสบการณ์และความรู้ที่ได้ศึกษามาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์

(One Way Communication)  โดยลิมพิจารณาถึงปัญหาของผู้เรียนที่ว่ามีพื้นฐานหรือ Source ที่แตกต่างกัน เช่น

นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในวิชานั้นๆ แตกต่างกัน นักศึกษามีทักษะและความเข้าใจต่ออาจารย์ผู้สอนแตกต่างกัน

โดยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้เกิดแนวการสอนแบบใหม่ที่เรียกว่า การสอนแบบโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้

“Project Based Learning”  เป็นวิธีการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเป็นการเรียนรู้จากกระบวนที่มากจากผู้เรียนเป็น

คนกำหนดปัญหาจากสภาพที่มีอยู่จริง นำปัญหาที่กำหนดมาวิเคราะห์และระดมสมองไปสู่การวางแผน วิเคราะห์ปัญหา

เพื่อตั้งสมมติฐาน จากนั้นเกิดการทดลองเพื่อหาคำตอบโดยวิธีการศึกษาจากการสังเกต การทดลอง การจดจำ

การจำแนกแยกแยะ เปรีบเทียบ ตลอดจนการนำไปสู่การสังเคาะห์ให้เกิดแนวคิดหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากผู้เรียนเอง

โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นเพียงผู้แนะนำและกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นและค้นหาคำตอบ

เพราะการสอนโดยการให้นักศึกษาเกิดการคิดและค้นหาคำตอบด้วยตนองจะทำให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ

และจดจำโดยไม่ต้องใช้วิธีการท่องจำ

แต่อย่างไรก็ตามวิธีการสอนวิธีนี้อาจมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา การดูแลของอาจารย์ผู้สอนอาจจะไม่ทั่วถึง

ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของการเรียนรู้จากวิธีการนี้ และที่สำคัญอาจารย์ผู้สอนควรมีการพิจารณารายวิชา

ที่จะนำมาใช้กับวิธีการสอนแบบนี้มีความสัมพันธ์กันหรือไม่

ใส่ความเห็น