browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

บทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์

Posted by on 26 พฤษภาคม, 2015

อาจารย์โยธิน แนะนำวิธีการเขียนบทความโดยใช้หลัก 4P ซึ่งประกอบด้วย Place, Price, Product, Promotion

แต่โดยส่วนตัวของผู้เขียนน่าจะเป็น 5P เพื่อความครอบคลุมและรอบด้าน คือ Process

Place: อาจารย์โยธินเสนอว่าควรจะศึกษาประเภทของวารสารก่อนการตีพิมพ์ ในแง่ที่ว่า บทความของผู้วิจัยนั้น

สอดคล้องกับปรัชญาของวารสารหรือไม่ ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารหรือไม่ และต้องเขียนตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

Price: หมายถึงราคาวารสาร

Product: หมายถึงผลิตภัณฑ์ หรือคุณภาพการวิจัย สำหรับระเบียบวิธีวิจัย อาจารย์โยธินแนะนำว่า ควรเขียนให้กระชับและเน้นที่กลุ่มตัวอย่าง

ไม่ใช่การพรรณากลุ่มประชากร โดยใช้ Yamane หรือ Cronbach แต่ควรมุ่งเน้นประเด็นที่ผู้วิจัยค้นพบ

Promotion: การยอมรับของงานวิจัย

Process: อาจารย์โยธินเสนอว่าชื่อหัวข้องานเขียน มีความสำคัญในแง่ที่ว่า ในบรรดาคำสำคัญที่ปรากฏในชื่อบทความ คำใดสำคัญที่สุด คำใดสำคัญรองลงมา

ซึ่งคำสำคัญเหล่านั้นจะเป็นใจความสำคัญในการร้อยเรียงบทความในแต่ละย่อหน้า กล่าวคือการเขียนแต่ละย่อหน้าของบทความนั้น ควรเชื่อมโยงกับคำสำคัญ

และขยายความคำสำคัญเหล่านั้น ลำดับก่อนหรือหลังอย่างไร เพื่อให้งานเขียนร้อยเรียงเป็นขั้นตอน

ใส่ความเห็น