browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

การตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ)

Posted by on 5 มิถุนายน, 2015

จากการบรรยายของ รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ในเรื่อง “การเขียนบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” ทำให้ผู้เขียนนิ่งฟัง คิดตาม หรือแม้แต่มีความรู้สึกว่า อ๋อ… อืม… อือ… ตลอดช่วงการฟังบรรยาย จากเดิมการตีพิมพ์บทความวิชาการถือว่าเป็นยาขมสำหรับตัวผู้เขียน แต่ในวันนั้นกลับสนุกและได้รู้สึกถึงความหวานขึ้นมาบ้าง อาจารย์อธิบายว่าการจะได้ตีพิมพ์ผู้เขียนต้องศึกษาวารสารที่ต้องการจะตีพิมพ์ให้เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถเขียนให้ตรงกับเป้าหมายของวารสารที่มีแตกต่างกันไป 3 เป้าหมายคือ

1. ข้อค้นพบต้องสามารถชี้นำนโยบายได้

2. ต้องเป็นงานวิจัยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

3. ต้องเป็นการวิจัยและพัฒนา

นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคอีกหลายประการที่สามารถทำให้ได้ตอบรับการตีพิมพ์ ตามแนวคิด “เข้าใจวารสาร เข้าใจตัวเอง และเข้าใจศักยภาพ” เช่น

– ต้องดูว่างานวิจัยของเรานั้นสอดคล้องกับบริบท วิสัยทัศน์ของวารสารหรือไม่ เลือกให้เหมาะสม

– ดึงดูดความสนใจของงานโดยอ้างอิงงานใหม่หรืองานของผู้ที่มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ และควรอ้างอิงงานของวารสารที่เราต้องการตีพิมพ์ด้วย

– ชื่อเรื่องต้องโดดเด่น สามารถสะท้อนประเด็นหลัก ข้อค้นพบของงานได้

– เน้นการเขียนตามแนวคิดของตัวเอง แล้วหาทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับมาสนับสนุน

– แบ่งสัดส่วนของเนื้อหาให้ดี โดยต้องมีการวางแผนงานไว้ล่วงหน้า

ใส่ความเห็น