browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

การเพิ่มคุณค่า ตำรา และหนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา

Posted by on 13 มิถุนายน, 2015

จากที่ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับไอเดียจากท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างมากมาย ซึ่งพอสรุปสำหรับผู้ที่สนใจในการเขียนตำราหรือหนังสือวิชาการดังนี้

1. ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์
ได้ให้ข้อคิดในการเขียนตำรา
1. การเขียนตำราจะต้องรู้จริง รู้ประจักษ์ หรือตามสุภาษิตที่ว่า “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น” ซึ่งอาจารย์ได้ยกตัวอย่างเพลงเกลียดห้องเบอร์ 5 ของสายันต์สัญญา ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงโปรดของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ซึ่งพระองค์ท่านมีข้อสงสัยทำไมเกลียดห้องเบอร์ 5 ซึ่งทำให้พระองค์เสด็จไปโรงแรมไทเป จังหวัดลพบุรี เสด็จวันที่ 4 ก.พ. 2546 เพื่อดูว่าห้องเบอร์ 5 เป็นยังงัย ทำไมเกลียดห้องเบอร์ 5 ซึ่งหมายถึงผู้เขียนตำราต้องรู้จริง

2. ต้องพิมพ์ให้ถูก พิมพ์ผิดตรงไหน ต้องแก้ให้ถูก ต้องพิสูจน์อักษรเอง เช่น รับสมัครลาวเสริฟ์ กับ รับสมัครสาวเสริฟ์แต่งต่างกัน หรือ รับหมาก่อสร้าง กับ รับเหมาก่อสร้าง หรือ ขอรับรองว่าเป็นควายจริง กับ ขอรับรองว่าเป็นความจริง

3. แบ่งวรรคตอนให้ถูก เช่น เชิญ ร่วมงาน ฝังลูก นิมิต ปิดทอง ประ จำปี หลวงพ่อ

4. เขียนให้ถูกต้อง เช่น รับทำแท้งน้ำทุกชนิด ต้องเป็น รับทำแท้งซ์น้ำทุกชนิด หรือ รับอัดพระ ต้องเป็น รับอัดกรอบพระ เป็นต้น

5. ระวังคำผวน เช่น หันมาทางนี้ หรือ คุณยายมีหอยหลายสี

2. ผศ.นววรรณ วุฒฑะกุล
เริ่มเขียนหนังสือ หรือตำราอย่างไร
1. ต้องไปเรียนเรื่องการเขียนตำรา ต้องรู้จักคำว่า ตำรา คืออะไร
2. การเขียนตำราหรือหนังสือต้องรู้จริง เช่น การทำวิจัยในเรื่องที่จะศึกษา เช่น การอ่านงานต่างๆ แล้วนำมาเขียนเป็นตอนๆ จากงานวิจัย ก็ต้องนำมาเรียบเรียงเป็นหนังสือ
3. เริ่ม จากความต้องการ ความรู้และความสามารถ ความภูมิใจ
4. การเขียนต้องครอบคลุมเนื้อหา สาระของรายวิชา หลักสูตร จึงจะสามารถนำไปขอตำแหน่งได้

3. ศ.ดร.ปราโมทย์ เตชะอำไพ
การเขียนตำราในระยะเวลาอันสั้น
1. ต้องมีเป้าหมาย เช่น เพื่อขอตำแหน่ง เพื่อขาย หรืออื่นๆ
2. ปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงก่อนทำ เช่น สามารถให้เวลาในการเขียน ใครทำต้นฉบับ ใครเป็นผู้จัดพิมพ์ ใครเป็นผู้จัดจำหน่าย
3. จัดทำต้นฉบับเองทั้งหมด เขียนเนื้อหาเองทั้งหมด วางแผน Outline แต่ละบท ใช้สำนวนของตัวเอง ทำ Slide-note ในคำที่ไม่แน่ใจ เขียนเข้าใจง่าย
4. การเพิ่มคุณค่าในตำรา สามารถทำได้โดยปรับปรุงเนื้อหา ภาพลักษณ์ ให้ดีขึ้น จัดทำตำราเหล่านี้ให้ครบวงจร และยกระดับมาตรฐานสากล เพิ่มแบบฝึกหัดที่เกิดจากคำถามของนักศึกษา แทรกงานวิจัยในปัจจุบัน เพิ่มตัวอย่าง เพิ่มรูป เพื่อความเข้าใจมากขึ้น ดรรนีและบรรณานุกรมต้องครบถ้วน หน้าปกต้องสวย
5. จัดทำตำราให้ครบวงจร เช่น การทำซีดี แนบตำรา คู่มือเฉลยแบบฝึกหัด
6. ยกระดับสู่มาตรฐาน เช่น พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

4. ศ.กิตติคุณ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
ได้ให้คำแนะนำในการเขียนตำราว่า
1. หน้าปกต้องสวย
2. คำนิยม (Perface) ต้องหาคนดังๆๆมาเขียนให้
3. การใช้ตำราต่างประเทศ ต้องขอสำนักพิมพ์ก่อน

ใส่ความเห็น