browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

กระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

Posted by on 2 กรกฎาคม, 2015

ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีกระบวนการดังนี้

ขั้นที่ 1 เสนอโจทย์ปัญหา ผู้เรียนทำความเข้าใจคำ/วลี/ประโยคที่อยู่ในโจทย์ โจทย์ที่ดีจะต้องมีความท้าทาย น่าค้นหา  นำไปสู่การอภิปรายได้อย่างกว้างขวาง เป็นปัญหาใหญ่ ซับซ้อน สอดคล้องหรือการเชื่อมโยงของบทเรียน และส่งเสริมการสร้างความรู้ใหม่

ขั้นที่ 2 จับประเด็ยปัญหาหรือข้อมูลที่สำคัญ และตั้งคำถามจากโจทย์หรือปัญหาที่นักศึกษาอธิบายไม่ได้

ขั้นที่ 3 นักศึกษาช่วยกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบที่อาจเป็นไปได้ในการตอบคำถามหรืออธิบายปัญหาโดยใช้ความรู้เดิม เช้น ประเด็นปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างไร  ประเด็นปัญหามีความเป็นมาอย่างไร  อะไรเป็นข้อเท็จจริง  อะไรเป็นความคิดเห็น ข้อมูลใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงปัญหา

ขั้นที่ 4 นักศึกษาตั้งสมมติฐานในการอธิบายโจทย์ โดยนำข้อมูลต่างๆที่ได้ร่วมกันคิด  และอภิปรายในขั้นตอนที่ 3 มาเขียนเป็นสมมติฐาน

ขั้นที่ 5 นักศึกษาตั้งวัตถุประสงค์และกำหนดเนื้อหาที่ต้องการศึกษา เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ในขั้นตอนที่ 4 โดยอาจารย์ชี้แนะในรูปของการตั้งคำถามเพื่อชี้นำเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถตั้งวัตถุประสงค์การเรียนได้ครบตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน พร้อมทั้งร่างข้อเสนอของโครงการตามประเด็นความสนใจ โดยผู้สอนแนะนำองค์ประกอบต่างๆของข้อเสนอโครงการและแนวทางการนำเสนอรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ

ขั้นที่ 6 นักศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้า หลังจากนั้น นำผลการศึกษามาเสนอต่อกลุ่ม

ขั้นที่ 7 นักศึกษาสรุปรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้จากการใช้บทเรียนนี้

ใส่ความเห็น