browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ใครได้รับมรดก ต้องการยกมรดกให้ ต้องอ่านเรื่องนี้ค่ะ

Posted by on 7 กรกฎาคม, 2015

ภาษีนี้จะใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วันหลังประกาศ
ข้อยกเว้น เว้นมรดกที่เจ้ามรดกตายก่อนวันที่พรบ.ประกาศใช้ และมรดกที่คู่สมรสได้รับจากเจ้ามรดก (แต่งงานและจดทะเบียนมีประโยชน์มาก)
หลักการ เก็บตามสัญชาติ (ฉบับแรกของไทย เหมือน USA ซึ่งมีการเก็บข้อมูลตามสัญชาติ นั่นคือไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนในโลกก็ตามต้องเสียภาษีให้ USA ซึ่งจะต้องมี Traceable and highly paid)
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ได้รับมรดก ทั้งอยู่ในประเทศไทยและนอกประเทศไทย
บุคคลธรรมดา
1. ผู้มีสัญชาติไทย : มรดกที่อยู่ในและนอกประเทศ
2. ผู้ที่มิได้มีสัญชาติไทย
2.1 มีถิ่นที่อยู่ในและนอกประเทศ : มรดกที่อยู่ในและนอกประเทศ /ถิ่นที่อยู่ดูตามตรวจคนเข้าเมือง ว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2.2 ได้รับมรดกที่อยู่ในประเทศไทย :มรดกอยู่ในไทย
บุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีการรับมรดก
1. เจ้ามรดกนั้นใช้เพื่อการกุศล ศาสนา การศึกษา หรือสาธารณประโยชน์
2. บุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศตามข้อผูกพันของ UN หรือองค์การตามกฎหมายระหว่างประเทศ
นิติบุคคล นิติบุคคลไทย มรดกที่อยู่ในและนอกประเทศ
นิติบุคคลต่างประเทศได้รับมรดกที่อยู่ในไทย
ฐานภาษีได้แก่
1) อสังหาริมทรัพย์ ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ (ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์นั้น)
2) หลักทรัพย์
3) เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน
4) ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน
5) ทรัพย์สินทางการเงินตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ฎ.

การคำนวณมูลค่ามรดก
มูลค่ามรดกที่ได้รับ xx
หัก ภาระหนี้สิน xx
หัก 100 ล้าน (เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาผู้บริโภคของก.พานิชย์ทุก 5 ปี โดยพ.ร.ฎ)
มูลค่ามรดกที่ต้องเสียภาษี xxx
อัตราภาษี
5% จากมูลค่าฐานภาษี สำหรับมรดกที่เกิดจากบุพการี บิดามารดา ปู่ย่าตายาย ผู้สืบสันดาน ลูก หลาน เหลน ลื่อ
10% จากมูลค่าฐานภาษี สำหรับมรดกที่เกิดจากบุคคลอื่น
ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ
1. ผู้ได้รับมรดกที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้าน
2. กรณีผู้ที่ได้รับมรดกเป็นผู้เยาว์ ผู้ไร้ฯ ผู้เสมือนไร้ฯ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ยื่นแทน
3. กรณีที่ผู้ได้รับมรดกตายก่อนที่จะยื่นแบบ ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกมีหน้าที่ยื่นแบบแทน
4. กำหนดเวลา คือ ยื่นแบบภายใน 150 วันนับจากวันที่ได้รับมรดก หากไม่ยื่นภายในกำหนด จะต้องเสียเบี้ยปรับ แต่หากผู้ได้รับมรดกตายก่อนยื่นแบบ สามารถขยายเวลาเพื่อตั้งผู้จัดการมรดกได้อีก 150 วัน
5. การชำระภาษี สามารถชำระทั้งจำนวนพร้อมกับการยื่นแบบ หรือสามารถผ่อนได้ไม่เกิน 5 ปี แต่หากผ่อนชำระครบภายใน 2 ปีจะไม่มีเงินเพิ่ม แต่หลังจาก 2 ปีจะมีเงินเพิ่ม ส่วนการขอคืน
6. การขอคืนภาษี สามารถขอคืนได้ภายใน 5 ปี โดยการยื่นคำร้องจะใช้เวลาในการตรวจสอบไม่เกิน 150 วันและจะคืนเงินภายใน 30 วันนับจากวันตรวจสอบเสร็จ
การแก้ไขประมวลฯเรื่องการให้มรดก ดังนั้นจึงมีการแก้ไขภาษีเงินได้จากการรับ-ให้สังหาริมทรัพย์ด้วย
สังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี : สังหาทุกประเภทที่สามารถคำนวณได้เป็นเงิน
• กรณีการให้สังหาริมทรัพย์
1) เงินได้จากการอุปการะหรือการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส
ผู้รับ ได้รับยกเว้น 20 ล้านบาทต่อปี มีสิทธิ์เลือกเสียภาษี 5% จากเงินได้โดยไม่ต้องนำไปรวมเพื่อคำนวณภาษีปลายปี
2) เงินได้จากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีจากบุคคลอื่น
ผู้รับ ได้ยกเว้น 10 ล้านต่อปี มีสิทธิเลือกเสียภาษี 5% จากเงินได้โดยไม่ต้องนำไปรวมเพื่อคำนวณภาษีปลายปี
3) เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
ผู้รับ ยกเว้น 20 ล้านต่อปี ผู้โอนเลือกเสียภาษี 5%
การโอนส่วนที่เกิน 20 ล้านในแต่ละครั้งให้ ให้เสียภาษี 5% จากเงินได้โดยไม่ต้องนำไปรวมเพื่อคำนวณภาษีปลายปี
4) ยกเว้น 100% สำหรับผู้ให้ที่มีความประสงค์ให้ใช้เพื่อศาสนา การศึกษา สาธารณะประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
• การให้อสังหาริมทรัพย์
ผู้รับ ยกเว้น 20 ล้าน โดยให้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้าน ไว้ 5% ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เกินกว่านั้น  

ใส่ความเห็น