browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

การทำวิจัยแบบ R&D

Posted by on 15 กรกฎาคม, 2015

หลังจากที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมในโครงการ การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 2 จัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับ วช. ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบแนวทางในการทำวิจัยในอนาคตที่ วช. ต้องการ

ในปัจจุบัน การวิจัยเชิงสำรวจแล้วประมวลผล สรุปผล รายงานผลการวิจัย มักจะไม่ได้ทุนวิจัยแล้ว เพราะไม่มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นจากการทำวิจัย และทาง วช. เริ่มให้ความสนใจการทำวิจัยแบบผสมผสานระหว่าง วิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพร่วมกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการวิจัย แบบ R&D ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนา มีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการวิจัยชัดเจน โดยขั้นตอนการทำวิจัยในลักษณะนี้ ข้าพเจ้าขอสรุปตามความเข้าใจหลังจากที่ได้อบรมมาแล้ว ดังแผนภาพ

R&D

 

 

กระบวนการวิจัยหลัก ๆ มี 2 ส่วนได้แก่ ส่วนการพัฒนา และส่วนการทดลองใช้งาน

ส่วนการพัฒนา การได้มานักวิจัยจะต้องทำการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ถ้าทำเป็น ให้รอบด้านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หลังจากนั้นค่อยนำข้อมูลมาพัฒนาซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะได้เพียงแนวทางการพัฒนาเท่านั้น ไม่ใช่รูปแบบอย่างที่หลาย ๆ คนเข้าใจ

ส่วนการทดลองใช้งาน คือ การนำแนวทางที่ได้ออกแบบไว้แล้ว มาทดลองใช้งานเพื่อประเมินผล เพื่อผลที่ได้เป็นที่ยอมรับแล้ว จึงสามารถเรียกว่า รูปแบบการพัฒนาได้ หลังจากนั้นจึงนำไปใช้งาน และเผยแพร่ต่อไป

ภาพกิจกรรมทั้งเครียดและสนุกสนาน

IMG_1981 IMG_1984 IMG_1985

ใส่ความเห็น