browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยที่ได้จากการอบรม

Posted by on 20 กรกฎาคม, 2015

หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรม การเขียนบทความทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ : วิธีการเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดย รศ. ดร. โยธิน แสวงดี ซึ่งวิทยากรได้บอกเทคนิคดี ๆ สำหรับการเขียนบทความวิจัยด้วย เนื่องจากวิทยากรเองเป็นหนึ่งในผู้ตรวจผลงานวิชาการด้านนี้ รายละเอียดดังนี้

1. การตั้งชื่อบทความ ควรเริ่มจากการเลือกคีย์เวิร์ดที่สำรับจากงานวิจัยมาวิเคราะห์ว่าคำใดสำคัญที่สุด เมื่อได้มาแล้วประมาณ 4 คำ นำคำเหล่านั้นมาตั้งเป็นชื่อเรื่อง

2. ชื่อเรื่องควรเป็นสิ่งที่ค้นพบในงานวิจัยและนำมาเขียนในบทความ

3. การเขียนเนื้อหา ควรยึดตามคีย์เวิร์ดที่ได้กำหนดและร้อยเรียงให้เป็นเนื้อหาตามข้อค้นพบที่ได้สรุปไว้ในงานวิจัย

4. Peer Review  จะให้ความสนใจกับข้อมูล และระเบียบวิธีวิจัยมากที่สุด ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับจุดนี้ให้มาก

5. บทความจะต้องพิสูจน์ทฤษฎีของตนเอง ไม่ควรไปพิสูจน์ทฤษฎีของคนอื่น

6. การวิจัยเชิงทดลองควรทดลองกับหลายกลุ่ม จำนวนกลุ่มควรเป็นเลขคี่ เช่น 3,ุ 5, 7, 9 และ 11

7. งานวิจัยที่เรานำมาเขียนบทความ ควรเป็นงานวิจัยที่มีการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ ในกรณีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดยทำการออกแบบเครื่องมือเอง และทำการเก็บเอง

8. การตีพิมพ์ควรเลือกจากการวิจัยที่แล้วเสร็จไม่นาน เช่น ถ้าจะตีพิมพ์ในปี 2558 ควรเลือกจากงานวิจัยที่ดำเนินงานแล้วเสร็จภายในปี 2557 เป็นต้น

9. การตีพิมพ์ในวารสารออนไลน์ต่างประเทศ ให้ตรวจสอบกับเว็บ http://scholarlyoa.com/publishers/ เนื่องจากจะไม่สามารถนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้

 

ทั้งหมดนี้เป็นข้อสรุปที่ข้าพเจ้าได้จากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

 

ใส่ความเห็น