browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

WIL: Work Integrated Learning

Posted by on 24 กรกฎาคม, 2015

20150724 การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน

Work Integrated Learning :WIL

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

การจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการทำงานควบคู่กับการเรียนเป็นความท้าทายที่กำลังเข้ามาสู่มหาวิทยาลัย

WIL เป็นจุดร่วมและหลอมรวมระหว่างการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางทฤษฎีกับกระบวนการฝึกปฏิบัติด้วยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบหนึ่งของการสร้างความรู้จากแหล่งความรู้จากหลายแหล่ง เป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงานและทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตการทำงานอย่างแท้จริง

หากจะเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนกับการเลี้ยงปลา

  • การเรียนรู้ในห้องเรียน เปรียบเสมือนการเลี้ยงปลาในตู้ปลา ที่มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนสภาพธรรมชาติ เป็นเพียงการจำลองโลกแห่งความเป็นจริงเท่านั้น
  • สหกิจศึกษา เปรียบเสมือนการเลี้ยงปลาในกระชัง ถึงแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติแต่ก็จะมีการกำหนดขอบเขต
  • WIL เปรียบเสมือนการปล่อยปลา ลงสู่แม่น้ำจริงๆ ให้เรียนรู้และปล่อยไปตามสภาพธรรมชาติ

…ก่อนที่เราจะปล่อยปลา ลงสู่แม่น้ำ ให้ปลาไปหากินเองได้นั้น คงต้องมีกระบวนการเตรียมความพร้อม สอนปลาให้มีความแข็งแกร่งและสามารถเอาตัวรอดได้ คงไม่ใช่กระบวนการที่ทำครั้งเดียวแล้วจบ คงต้องใช้กระบวนการย้อนกลับไปกลับมาและใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านงบประมาณและความทุ่มเทของอาจารย์ในฐานะผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และต้องอาศัยความร่วมมือกับสถานประกอบการ จึงเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เป็นสิ่งใหม่ที่ท้าทาย

จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่…คงต้องได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและผู้กำหนดนโยบาย ลำพังความต้องการของอาจารย์คงเกิดขึ้นได้ยาก แต่ก็ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งและผลักดันให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ได้จริง ประโยชน์จะเกิดกับผู้เรียนและประเทศชาติ

ใส่ความเห็น