browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

เทคนิคการเขียนโครงการอย่างไรให้ได้งบประมาณ

Posted by on 19 สิงหาคม, 2015

จากเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 มีเทคนิคการเขียนโครงการอย่างไรให้ได้งบประมาณ

ต้องเตรียมความพร้อมในการเขียนโครงการวิจัย

1.ศึกษาข้อมูลรายละเอียดของแหล่งทุน เช่นยุทธศาสตร์ กลุ่มเรื่องวิจัยของแหล่งทุนว่าต้องการให้ทำการศึกษาวิจัย

2. มีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์เรื่่องที่จะเขียนขอทุน ขอคำปรึกษาแนะนำจากรุ่นพี่/นักวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุน โดยให้อ่าน ตรวจ แสดงความเห็น และข้อเสนอแนะ

3. สร้างเครือข่าย ชุมชนนักวิจัย โดยรุ่นพี่/นักวิจัยเป็นผู้นำทาง เรียนรู้จากรุ่นพี่

4.ศึกษางานวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนที่จะเขียนโครงการวิจัยเพื่่อขอรับทุนสนับสนุน

5.สร้างเครือข่ายกับแหล่งทุน สร้างเครือข่ายกับกลุ่มเพื่อน นักวิชาการ

6. ทำวิจัยในหัวข้อเรื่องที่ถนัด/มีความรู้ และเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในเรื่องที่มีความเป็นไปได้ว่าจะทำได้สำเร็จมีความรู้ เตรียมเนื้อหา และเขียนโครงร่าง เตรียมไว้ก่อน

7. เขียนแต่ละประเด็นให้มีความสอดคล้องกัน แสดงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ จุดเด่นของพื้นที่ ชุมชน จังหวัด

8. กำหนดและเขียนความคิดรวบยอดให้ได้ เรื่องเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ไม่มีใครทำมาก่อน

9. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมกลุ่มการอบรม การสัมนา

แหล่งทุน จะประเมินความคุ้มค่าผลการวิจัย

1. งบประมาณที่ใช้ ผลการวิจัยมีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยหรือไม่ พิจารณาจากผลตอบแทนระยะสั้นและระยะยาว

2. บุคลากรที่ใช้ จำนวนบุคลากรที่ใช้ในการดำเนินการวิจัยว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับผลการวิจัยที่ได้รับหรือไม่

3. เวลาที่ใช้ ผลการวิจัยที่ได้คุ้มค่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย และสอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัยแผนการดำเนินการวิจัย และงบประมาณที่กำหนดไว้

ใส่ความเห็น