browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ความรู้ และแนวปฎิบัติที่ดี ที่ได้จากผลการดำเนิน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการการวิจัยและผลประเมินการเรียนการสอน เพื่อลดอัตราการตกออกของนักศึกษา

Posted by on 29 กรกฎาคม, 2015

ความรู้ และแนวปฎิบัติที่ดี ที่ได้จากผลการดำเนิน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการการวิจัยและผลประเมินการเรียนการสอน เพื่อลดอัตราการตกออกของนักศึกษา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

 

1. ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย  The nature and causes of dropout among university students in the Faculty of Management Science, Ubon Ratchathani University.

 1. นิยามของคำว่าตกออก ประกอบด้วย

1.1   นักศึกษาลาออก

1.2   นักศึกษาไม่ต่อทะเบียนนักศึกษา

1.3   นักศึกษาถูกให้ออกเนื่องจากมีผลการเรียนต่ำ (พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา)

 1. ศึกษาข้อมูลนักศึกษา รับเข้าในปีการศึกษา 2552-2554
 2. อัตราการตกออกสูงสุด

3.1 นักศึกษารหัส 52  อัตราการตกออกสูงสุดร้อยละ 12 หรือ 114 คน
จากจำนวนนักศึกษา 819 คน ในชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2553

3.2 นักศึกษารหัส 53  อัตราการตกออกสูงสุดร้อยละ 14 หรือ 75 คน
จากจำนวนนักศึกษา 471 คน ในชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2554

3.3 นักศึกษารหัส 54  อัตราการตกออกสูงสุดร้อยละ 11 หรือ 63 คน จากจำนวนนักศึกษา
471 คน ในชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา 2555

      4.  จากรายงานวิจัยสรุปได้ว่า

          4.1 วิกฤตการตกออกของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คือ ปี 2 ภาคต้น

          4.2 GPA ของนักเรียนตอนรับเข้ายิ่งสูง อัตราการตกออกจะต่ำ

4.3 นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาห่างจากมหาวิทยาลัยมาก ยิ่งมีอัตราการตกออกมา

          4.4 นักศึกษากลุ่มที่มีผลการเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ต้องการให้คณะ/มหาวิทยาลัย สนับสนุน
ในทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และทักษะทางสังคม           

 

 1. ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการลดอัตราการตกออกของนักศึกษา  
ที่ อาจารย์ผู้สอน แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน
1 ผศ. นภาพร  หงส์ภักดี

 

 1. ชี้แจง Course Outline แก่นักศึกษาอย่างชัดเจน
 2. ให้นักศึกษานั่งเรียนเป็นกลุ่ม โดยทุกกลุ่มต้องมีนักศึกษาเรียนอ่อน เรียนปานกลาง และเรียนดีคละกัน เพื่อให้นักศึกษาเรียนดีประคับประคองเพื่อนที่เรียนอ่อน และให้นักศึกษาที่เรียนอ่อนเรียนรู้
  เทคนิคการเรียนจากนักศึกษาเรียนดี
 3. ในชั่วโมงเรียน 3 ชั่วโมง จะเรียนภาคทฤษฎีเพียง 1 ชั่วโมง จากนั้นจะสอนทำแบบฝึกหัด เฉลยพร้อมเทคนิค และตอบข้อซักถามของนักศึกษา
 4. ในช่วงที่นักศึกษาทำแบบฝึกหัด อาจารย์จะเปิดเพลงคลอเบาๆ เพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย
 5. มีการนำบัตรคำศัพท์ทางบัญชีมาให้นักศึกษาได้ทาย เพื่อให้นักศึกษาจดจำศัพท์ทางบัญชีได้ง่ายขึ้น

 

ที่ อาจารย์ผู้สอน แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน
2 นางสาวกมลพร  นครชัยกุล

 

2.1 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนหลายกลุ่ม เช่น หลักการตลาด จะใช้ข้อสอบย่อย/การบ้าน/รายงานแบบเดียวกัน เพื่อให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

2.2 เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆ มีชื่อเสียง มาบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา

3 นายณรงศักดิ์ ธงอาษา 3.1 สอนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เช่น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านการเงิน, ใช้เว็ปในการเทรดหุ้น, การทำโครงการ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของตลาดหลักทรัพย์

3.2 ให้นักศึกษาส่งกระดาษที่บันทึกการเรียนในทุกคาบ เพื่อดูความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา รู้จักสรุปใจความสำคัญ  และเป็นการเช็คชื่อเข้าเรียนด้วย

3.3 ฝึกวินัยให้กับนักศึกษา โดยไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าเรียนสาย หากนักศึกษารายใดเข้าเรียนสายจะบันทึกข้อมูลไว้เพื่อลงโทษต่อไป

4 นายฐิติ ราศีกุล 4.1 สอนรายวิชาด้านการคำนวณมักจะพบปัญหาว่านักศึกษาแปลงเศษส่วนและเทียบบรรญัติไตรยางค์ไม่ได้ อาจารย์จะนำเทคนิคในการแปลงเศษส่วนและเทียบบรรญัติไตรยางค์มาสอนให้กับนักศึกษา

4.2 ยกตัวอย่างประกอบที่ใกล้ตัว เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ/เห็นภาพได้ชัดเจน  เช่น ผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาคุ้นเคย โฆษณาสินค้าในประเทศไทย ไม่ยกตัวอย่างสินค้าต่างประเทศ

5 นายวิญญู วีระนันทาเวทย์ 5.1 ใช้โปรแกรม LATEX เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการสอน, ง่ายต่อการเตรียมสอน, ง่ายต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และสามารถปรับปรุงให้เป็นเอกสารประกอบการสอนประเภทอื่นๆ เช่น เอกสารคำสอน ตำรา

Note : สื่อการสอน Power Point ไม่น่าสนใจ นักศึกษาตามไม่ทัน ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นสื่อการสอนในรายวิชาคำนวน

6 นางสายเพชร อักโข 6.1 จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้จริงกับธุรกิจชุมชน และสามารถนำความรู้ไปแก้ปัญหาให้กับธุรกิจชุมชน
7 ผศ. สืบพงศ์ หงษ์ภักดี 7.1 สอนตามวัตถุประสงค์รายวิชา/ Mapping โดยการนำวัตถุประสงค์รายวิชามาปรับเป็นกิจกรรมในรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อวิชาชีพ

7.2 สอนโดยพิจารณาความสามารถในการรับรู้ของนักศึกษา มีความยืดหยุ่นในเนื้อหารายวิชา

 

ที่ อาจารย์ผู้สอน แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน
7 ผศ. สืบพงศ์ หงส์ภักดี (ต่อ) 7.3 มีการทดสอบก่อนเรียนเพื่อดูพื้นฐานของนักศึกษา และจัดทดสอบหลังเรียนเพื่อดูพัฒนาการของนักศึกษา

7.4 นักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรมส่วนใหญ่มีผลการเรียนในระดับปานกลางไปถึงเรียนไม่เก่ง แต่นักศึกษามีความสามารถในการทำกิจกรรม/เรียนภาคปฏิบัติได้ดี ดังนั้น ในรายวิชาจึงจัดให้มีคะแนนเก็บในการเรียนภาคปฏิบัติมากขึ้น

7.4 นักศึกษาสาขาการจัดการการโรงแรมส่วนใหญ่เรียนอ่อนในรายวิชาคำนวน หากเป็นไปได้หลักสูตรอยากปรับลด
หน่วยกิตรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพที่เป็นรายวิชาคำนวนลง และเพิ่มรายวิชาที่สร้างเสริมทักษะวิชาชีพเข้ามาแทน

8 ดร. นรา หัตถสิน 8.1 จัดการเรียนการสอนแบบเคร่งครัด เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีวินัย ตระหนักถึงคุณค่าของเงินที่บิดา มารดาส่งเสียให้เรียน และเพื่อเรียนรู้โลกแห่งความจริงของการทำงาน
9 ดร. ธวมินทร์ เครือโสม 9.1 จัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ/เทคนิคเพื่อช่วยเพื่อน

โดยให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ปานกลาง อ่อนมาเข้ากลุ่มกัน เพื่อลดความแตกต่างทางความสามารถของนักศึกษา โดยนักศึกษาที่เรียนเก่งจะอธิบายบทเรียนให้นักศึกษาที่เรียนอ่อน (นักศึกษาอธิบายกันเองจะเข้าใจง่ายกว่าอาจารย์บรรยาย) ส่วนนักศึกษาที่เรียนอ่อนก็จะเรียนรู้จากนักศึกษาที่เรียนเก่ง

10 ดร. ธรรมวิมล สุขเสริม 10.1 ใช้ Mind Map ในการบรรยาย โดยการบอกสาเหตุของสิ่งที่บรรยาย เชื่องโยงทฤษฎี สามารถเอาทฤษฎีมาแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
11 ดร. สุมาลี  เงยวิจิตร 11.1 ใช้วิธีการสอนแบบ Project Base โดยให้นักศึกษาธุรกิจจริง (เลือกธุรกิจที่ยินยอมให้นักสึกาเรียนรู้และทดลองใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่นักศึกษาเสนอแนะ) เพื่อให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์ และรายงานความคืบหน้า/อภิปรายในชั้นเรียน

11.2 ตอนสอนเนื้อหาด้านการคำนวนจะเปิดไฟล์ Excel เพื่อให้นักศึกษาเห็นสูตรในการคำนวนและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน

12 ดร. เพ็ญภัคร พื้นผา 12.1 เรียนรู้/เข้าถึงนักศึกษา โดยการสอนให้สนุก ใช้ภาษาที่ง่าย

12.2 ออกข้อสอบเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญ และใช้ตัวเลขหลัก 10, 100,1000, 10000 เพื่อให้นักศึกาคำนวนได้ง่าย

12.3 สอนแบบมีบทนำ เนื้อหา สรุป

12.4 ทำให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นต่อผู้สอน

13 นางสาวใจแก้ว  แถมเงิน 13.1 ก่อนสอนจะตรวจดู GPA ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา

 

ที่ อาจารย์ผู้สอน แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน
13 นางสาวใจแก้ว  แถมเงิน (ต่อ) 13.1.1 ถ้ามีนักศึกษาที่มี GPA อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจำนวนมาก จะมอบหมายงานให้นักศึกษาสรุปบทเรียนทุกบทส่งอาจารย์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนบทเรียน

13.1.2 ปรับโครงสร้างคะแนน ให้มีสัดส่วนของคะแนนเก็บมากขึ้น

14 ดร. รชยา  อินทนนท์ 14.1 สอนรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งจะชี้แจงธรรมชาติของรายวิชา/วิธีการสอน/แนวทางการเรียนให้ได้ผลและเข้าใจง่าย โดยจะให้นักศึกษาเรียนรู้จากสื่ออื่นๆประกอบ เช่น ใน Youtube, กรณีศึกษาอื่นๆ
15 ดร.กฤตยา  อุทโธ 15.1 ปรับสื่อการสอนจากเดิม  Power Point เป็น บรรยายไปเขียนไป เพื่อให้นักศึกษาสนใจสื่อการสอนมากขึ้น

15.2 ตัดเนื้อหารายวิชาที่ไม่สำคัญออก (ไม่บรรยายให้นักศึกษาศึกษาด้วยตนเอง)

 

 1. สรุปความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการลดอัตราการตกออกของนักศึกษา  จากผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 คน

1)      รายวิชาคำนวณให้สอนเป็น Step

2)      ชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนน/โครงสร้างคะแนนอย่างชัดเจน

3)      วิเคราะห์พื้นฐานนักศึกษา และจัดการเรียนการสอนตามพื้นฐานของนักศึกษา หรือให้นักศึกษาที่เรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน เข้ากลุ่ม เพื่อช่วยเหลือกัน

4)      จัดกิจกรรม/มอบหมายงานให้นักศึกษาเรียนรู้และศึกษาด้วยตนเอง

 

12029690_10205088635715950_1513893006803595121_o 12031534_10205088641276089_6651833384563385713_o 12032659_10205088638236013_4947520037060962657_o 12034350_10205088637796002_3141214260410848280_o 12038891_10205088637716000_5367719162136150412_o 12068447_10205088636995982_8084303590221579786_o 12068520_10205088637235988_5366442187773354178_o 12080353_10205088637275989_4338746849054101399_o 12087184_10205088635635948_5017347189118113709_o 12087302_10205088642716125_8561129207280935760_o 12091345_10205088636435968_622461105833582658_o

ใส่ความเห็น