browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

เอกสารคำสอนที่ใช้ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ

Posted by on 17 ธันวาคม, 2015

เอกสารคำสอน 

เอกสารคำสอนเป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่มีรายละเอียดเนื้อหาครอบครุมรายวิชาที่สอน และมีวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ เอกสารคำสอนนั้นอาจจะพัฒนามาจากเอกสารประกอบการสอนโดยพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากกว่า เอกสารคำสอนจะอยู่ในรูปแบบของรูปเล่มเอกสารหรือสื่ออื่น ๆ ก็ได้

 

ส่วนประกอบของเอกสารประกอบการสอน

รายละเอียดจะประกอบด้วย แผนการสอน หัวข้อบรรยาย เนื้อหาที่สอน โดยมีสิ่งประกอบเพิ่มเติม เช่น บทความ หรือหนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงเอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนภูมิ แถบเสียง ภาพเลื่อน ตัวอย่างหรือกรณีศึกษา แบบฝึกหัด โดยมีส่วนของบรรณานุกรมและการอ้างอิงถึงที่มาของข้อมูลที่นำมาใช้

 

การเผยแพร่เอกสารคำสอน

การเผยแพร่เอกสารคำสอนนั้นสามารถจัดทำให้อยู่ในรูปแบบของรูปเล่มด้วยการพิมพ์ หรือถ่ายสำเนาเย็บเล่ม หรือจัดทำให้อยู่ในรูปแบบสื่ออื่น ๆ ที่แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็นคำสอนให้แก่ผู้เรียนในรายวิชาที่สอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

 

การพิจารณาคุณภาพของเอกสารคำสอน

การพิจารณาคุณาภาพของเอกสารคำสอนนั้นอยู่ในดุลยพินิจของสภาสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดที่จะกำหนดเป็นข้อบังคับ

 

ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (วันที่ 17 ธ.ค.2558) ศ.ดร.ศิริลักษณ์  โรจน์กิจอำนวย

 

 

ใส่ความเห็น