browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

เรื่องเล็กๆ แต่ไม่เล็กในมุมมองของนักวิจัย

การทำผลงานวิจัยสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยถือเป็นบทบาทหน้าที่สำคัญหลักอีกอย่างหนึ่ง ทำให้การผลิตผลงานวิจัยในปัจจุบันเป็นเรื่องที่นักวิจัยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการวัดค่าและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้

1)       นักวิจัยต้องกำหนดชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสมมติฐานต้องมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีสนับสนุนในแต่ละตัวแปร รวมทั้งรูปแบบการวัดค่าจะต้องถูกต้องตามหลักระเบียบวิธีวิจัย

2)       คุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล จะต้องทดสอบการวัดค่าอำนาจจำแนก อยู่ในระหว่าง 0.2-0.8 หากผลการทดสอบเป็นบวกและมีค่าน้อยกว่า 0.2  แบบสอบถามยากเกินไป และถ้าค่าที่ได้มากกว่า 0.8 แบบสอบถามง่ายเกินไป

3)       การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ

–          วิเคราะห์ภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามจากค่า จำนวน ร้อยละ

–          วิเคราะห์สถานภาพของข้อมูลเป็นค่า Mean SD และเปรียบเทียบค่าที่ตั้งไว้กับเกณฑ์

–          ศึกษาองค์ประกอบปัจจัยทีมีผลต่อความสำเร็จ เช่น ค่าความสัมพันธ์ ค่า t-test และ F-test

–          ผลการนำเสนอจะพิจารณาอาจจัดทำเป็นแผนภูมิรูปภาพ

4)       บทคัดย่อ โดยนักวิจัยต้องเขียนให้เห็นถึงความสำคัญของบทความและข้อค้นพบที่โดดเด่น โดยต้องพยายามให้เนื้อหาทั้งสองมีความสอดคล้องและสามารถเห็นข้อค้นพบในเชิงประจักษ์

5)       รูปแบบการอ้างอิง เช่น แบบ MLA Style หรือ APA Style

ใส่ความเห็น