browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

เส้นทางสู่การเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในยุค 2016

สำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการนั้นเปรียบเสมือนหัวใจหลักของการเป็นอาจารย์ที่ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเป็นอาจารย์ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพราะการทำตำแหน่งผลงานทางวิชาการนั้น จะต้องมีคุณสมบัติทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ  โดยในเนื้อหาในการอบรมครั้งนี้ขอกล่าวเฉพาะการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้

  1. อายุงานหากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา จบในระดับปริญญาตรี ต้องเป็นอาจารย์มาไม่น้อยกว่า 9 ปี ระดับปริญญาโท ต้องเป็นอาจารย์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี และระดับปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์มาไม่น้อยกว่า 9 ปี
  2. ผลการสอน ต้องมีเอกสารประกอบการสอนอย่างน้อย 1 วิชา รวมทั้งมีผลการประเมินการสอนจากคณะกรรมการที่พิจารณาการสอนและจากนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว เฉลี่ย 2 ภาคการศึกษา ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
  3. ผลงานทางวิชาการ  สามารถพิจารณาได้ 4 เรื่องหลัก ดังนี้

3.1    สัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ผู้ขอต้องมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 50% และเป็นผู้ดำเนินการหลัก และผู้ร่วมงานทุกคนต้องลงนามรับรอง การมีส่วนร่วมกี่ % และหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีผู้ขอตำแหน่งได้มีส่วนร่วมผลงานวิจัย 2 เรื่อง และมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อย 50 สามารถนำสัดส่วนรวมเป็นผลงาน 1 ชิ้นได้ หากเป็นผลจากงานวิจัยที่มาจากผลโครงของการวิจัยที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน

3.2    ประเภทผลงานวิชาการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

–          ประเภทที่ 1 งานวิจัย หรือ ผลรับใช้สังคม หรือ ผลงานลักษณะอื่น

–          ประเภทที่ 2 ตำรา/หนังสือ หรือ บทความทางวิชาการ

ซึ่งท่านวิทยากรได้ให้คำแนะนำถึงลักษณะในการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ประเมินว่า ให้ผู้ขอตำแหน่งฯ พิจารณาเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยทุกครั้งที่มีการอ้างอิงเนื้อหาในงานของผู้บอฯ จะต้องมีการอ้างอิงผลงานของผู้ที่นำมาอ้างอิงเสมอ เพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้องลิขสิทธิ์จากผลงานต่างๆ ที่เรานำมาใช้ในการเขียน สำหรับประเด็นในเรื่องการเขียนผลงานวิจัยของผู้ขอฯ จะต้องพิจารณาในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งคณะกรรมการเน้นย้ำในเรื่องการเขียนเนื้อหาของวัตถุประสงค์จะต้องเชื่อมโยงกับชื่อเรื่อง นอกจากนั้นการเขียนกรอบแนวคิดและสมมติฐาน ต้องมีทฤษฎีสนับสนุนทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสนับสนุน และงานวิจัยดังกล่าวต้องมีความก้าวหน้าทางวิชาการและมีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ได้

  1. เกณฑ์การพิจารณาการผ่าน ทุกประเภทผลงานที่ยื่นจะต้องอยู่ในระดับดี จากมติคณะกรรมการผู้ประเมินจำนวน 3 ท่าน ผู้ขอฯสามารถเลือกส่งผลงานให้กรรมการพิจารณา และหากผลงานใดผลงานหนึ่งอยู่ในระดับดีก็ถือว่าผ่านเกณฑ์

ใส่ความเห็น