browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

จากการเข้าร่วมประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

Posted by on 15 กุมภาพันธ์, 2016

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เรียนกันเป็นขั้นปริญญาตามมหาวิทยาลัย ที่เน้นแนวคิดและทฤษฎีทางวัฒนธรรมในเรื่องโครงสร้าง และหน้าที่ (structural functional) ที่มองโลกและมองมนุษย์ว่าเป็นสัตว์สังคมที่ต้องสร้างวัฒนธรรมขึ้นมา เพื่อการมีชีวิตรอดร่วมกัน วัฒนธรรมไม่ใช่เป็นทุนทางเศรษฐกิจและมนุษย์ก็หาใช่ทรัพยากรไม่ แต่เป็นจุลจักรวาล (microscopic of universe)การศึกษาทางสังคม-วัฒนธรรมคือสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจในความเป็น มนุษย์เพื่อที่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาและเผ่าพันธุ์ในพื้นพิภพนี้ได้เข้าใจกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข นักมานุษยวิทยาต้องศึกษาให้รู้จักคำว่าสังคม-วัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง การเหมือนกัน และการแตกต่างทาง สังคม-วัฒนธรรมจึงจะเข้าใจในความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะวัฒนธรรมนั้นไม่อาจศึกษาในลักษณะลอยโดยไม่ เกี่ยวข้องกับสังคมได้ ต้องสัมพันธ์กับโครงสร้างสังคมอันเป็นบริบท (social contest) จึงจะแลเห็นความ แตกต่างกันหรือคล้ายคลึงกันของความเป็นมนุษย์ได้ วัฒนธรรมที่คนที่อยู่ในสังคมสร้างขึ้นเพื่อการมีชีวิตรอด ร่วมกันนั้นมีหน้าที่และความหมายส าคัญๆ ๔ อย่างคือ ๑. เพื่อการมีชีวิตรอดร่วมกัน (Survival) ๒. เพื่อการอบรม (orientation) ๓. เพื่อการสื่อสารและการสังสรรค์ (communication) ๔. เพื่อทางบูรณาการ (Integration)

ใส่ความเห็น