browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร (TECHNOLOGY MANAGEMENT PROGRAM FOR EXECUTIVES)

Posted by on 16 กุมภาพันธ์, 2016

136504

หลักสูตรการบริหารจัดการเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหาร ดร. พันธ์ณภัทร์ เศวตภาณุวงศ์ มาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับมุมมองและเครื่องมือที่ใช้เพื่อบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐาน โดยท่านได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องคำจำกัดความของคำว่า VISION, MISSION, AND VALUES ซึ่งทั้งสามตัวเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้บริหารองค์กรในยุคปัจจะบันที่ต้องคำนึงถึง เพื่อจะใช้เป็นสิ่งที่จะทำให้องค์กรแต่ละองค์กรบรรลุเเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยหากเราสามารถเขียนหรือกำหนด VISION, MISSION, AND VALUES ของเราออกมาเป็นข้อความที่เป็นคำพูดชัดเจนมากเท่าใด โอกาสที่จะทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้เปรียบเสมือนแผนที่นำทางที่จะเป็นเป้าหมายที่จะนำพาองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

VISION คือเป้าหมายขององค์กร หรือเส้นชัยที่องค์กรดำเนินธุรกิจขึ้นมาเพื่อให้สามารถเดินทางไปสู่จุดหมายนั้นได้

MISSION คือพันธกิจหรือหน้าที่ขององค์กรที่ต้องการดำเนินธุรกิจในระยะยาว สิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น

VALUES คือคุณลักษณะ และบรรทัดฐาน ที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์การ และส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติ

 

136508

ภาพการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียน VISION, MISSION, AND VALUES ขององค์กร

ใส่ความเห็น