browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ

Posted by on 17 กุมภาพันธ์, 2016

จากการเข้าอบรมเรื่อง ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  โรจนกิจอำนวย ได้พูดถึงเอกสารประกอบคำสอนไว้ว่า เอกสารประกอบคำสอน หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาที่สอน  และวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ โดยอาจพัฒนาขึ้นจากเอกสารประกอบการสอนจนมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน  จัดเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้เรียนที่นำไปศึกษาด้วยตนเองหรือเพิ่มเติมขึ้นจากการเรียนวิชานั้นๆ

รูปแบบเอกสาร :เป็นเอกสารรูปเล่มหรือสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอน  ประกอบด้วย แผนการสอน  หัวข้อบรรยายและมีสิ่งต่างๆดังนี้ เช่น รายชื่อบทความ  หนังสืออ่านประกอบ บทเรียบเรียงคัดย่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนภูมิ  แถบเสียง  ภาพเลื่อน ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ใช้ประกอบการสอน  แบบฝึกปฏิบัติ  รวมทั้งการอ้างเอกสารเพื่อขยายความที่มาของสาระและข้อมูลและบรรณานุกรมที่ทันสมัย

การเผยแพร่ : ต้องได้รับการจัดทำเป็นรูปเล่มด้วยการพิมพ์  หรือถ่ายสำเนาเย็บเล่ม  หรืิสื่ออื่นๆที่แสดงหลักฐานว่าได้เผยแพร่โดยใช้เป็น คำสอน ให้แก่ผู้เรียนในวิชานั้นๆมาแล้ว

ใส่ความเห็น