browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

แนวทางการเลือกเครื่องมือทางสถิติ

Posted by on 25 มีนาคม, 2016

จากการอบรมการทำวิจัยและการใช้สถิติ โดยรศ.ดร.สุทธนู ศรีไสย์ ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ว่าการจะสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพได้นั้นจำเป็นต้องคำนึงถึง ชนิดของเครื่องมือ ความตรงของเครื่องมือ และความเที่ยงของเครื่องมือ ดังนี้

  1. ชนิดของเครื่องมือ – แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบสังเกต หรือแบบทดลอง จะใช้วิธีการใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ต้องการศึกษา ซึ่งเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ หากเป็นการทดลองก็จะต้องควบคุมตัวแปรให้เหมาะสม หรือหากเป็นวิจัยทางสังคมศาสตร์ก็จะต้องมีแบบวัดที่ดี สามารถจำแนกผลได้
  2. ความตรงของเครื่องมือ

– เนื้อหา ตรงกับวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย

– เห็นพ้องต้องกัน เห็นพ้องของผู้ทรงในการทำ IOC

– โครงสร้าง การจัดวางคำถาม

– พยากรณ์ เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม

  1. ความเที่ยงของเครื่องมือ – ทดสอบแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเก็บ

การจะสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนางานวิจัย ซึ่งในการอบรมท่านยังได้กล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆอีก เช่น หลักการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

ใส่ความเห็น