browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

AUN QA และ CUPT QA

Posted by on 30 มีนาคม, 2016

มาแน่ๆ เตรียมรับกับระบบประกันคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ …. เมื่อจะต้องอยู่กับระบบ เราจำเป็นต้องมีคุณภาพควบคู่กับการทำงาน…. การประกันคุณภาพคือระบบของการป้องกัน ไม่ใช่ระบบการตรวจสอบ …สิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องปรับแนวคิดให้เป็นสัมมาทิฏฐิเสียก่อน…
……ทัศนคติ สำคัญ การมีทัศนคติที่ถูกต้อง นำมาซึ่งการทำงานที่มีความสุข… “งานได้ผล คนเป็นสุข”…ถ้าทำแล้ว ไม่มีความสุข ก็ปรับที่ใจของเราเอง…. ไม่มีใครบังคับให้เราต้องทนทำ ในสิ่งที่เราไม่มีความสุข… ^_^

สุข การการทำงาน เริ่มจากการปรับทัศนคติ…  55555

(เก็บตกประเด็น การจากอบรม การประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี)

มีความคืบหน้าอย่างไร เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ CUPT QA จะเข้ามาแลกเปลี่ยนใหม่นะคะ ^_^

ใส่ความเห็น