browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ROI กับงานสร้างสรรค์

Posted by on 31 มีนาคม, 2016

ปลายปี 2558 ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานสัมนาในงาน Sunee IT Expo หัวข้อ Stock Photo งานนี้จัดที่ห้างสุนีย์แกรนด์ งานนี้แม้จะจัดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี แต่วิทยากรผู้บรรยาย เป็นผู้ที่มีความสามารถในระดับประเทศ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าระดับโลกก็ว่าได้ เนื่องจากท่านเป็น Photo Stock Contributor ให้กับ Web Photo stock หลายแห่ง เช่น getty image, shutter stock photo,iStock เหล่านี้เป็นต้น

“คุณสุระ นวลประดิษฐ์” เดิมเป็นพนักงานในบริษัทเมล็ดทานตะวัน ตรามือ เคยได้รับมอบหมายให้ทำสื่อนำเสนอเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานในองค์กร ท่านใช้เวลาสร้างเนื้อหาและค้นหาภาพประกอบสำหรับนำมาใช้ในงานของตัวเอง จนกระทั่งไปพบภาพใน stock photo โดยบังเอิญ ทำให้รู้ว่างานอดิเรกที่ตนเองทำอยู่แล้วคือการถ่ายภาพสามารถสร้างรายได้และเป็นอาชีพได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีสถานที่หรือเครื่องมือราคาสูงๆ แต่อย่างใด

คุณสุระได้กล่าวในงานสัมนาว่ามูลค่าทางการตลาดของ Stock Photo ในปีหนึ่งๆ มีสูงถึงพันล้านบาท และมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสังคมออนไลน์ทำให้มีความต้องการสื่อที่เป็นดิจิตอลมากขึ้น เช่น ภาพวีดีโอ (footage) ภาพประกอบเรื่องทั้งในส่วนของภาพถ่ายและภาพเว็กเตอร์ (Vector,Illustration) ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วตลาดของ Stock photo มักจะเป็นกลุ่มของบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์ สถานี วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ โดยเฉพาะเมื่อ video streaming กำลังได้รับความนิยมและแพร่หลาย ความต้องการเนื้อหาใหม่ๆ จึงมีอยู่ตลอดเวลา

คุณสุระยังได้กล่าวอีกว่า ในอนาคตธุรกิจเชิงสร้างสรรค์จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ผู้ที่มีเนื้อหาที่ใหม่กว่า ดีกว่าจะได้เปรียบ แต่อย่างไรก็ดีการสร้างงานเพื่อตลาดของ Stock Photo ในประเทศไทย ยังมีข้อบกพร่องและปัญหาหลายอย่างที่ทำให้สัดส่วนของ Stock Contributor กับสัดส่วนแบ่งการตลาดน้อยกว่าภูมิภาคอื่นของโลก เช่น สหภาพยุโรป หรือกล่าวในอีกความหมายหนึ่งก็คือ อัตราผลตอบแทนต่อชิ้นงาน (Return of Income) ของประเทศไทยน้อยกว่าที่อื่นๆ ในโลก ทั้งนี้เนื่องจากขาดคุณภาพในด้านเนื้อหา Contributor ส่วนใหญ่เน้นที่จำนวนของชิ้นงานแต่ไม่ให้ความสำคัญกับเนื้อหาว่าสามารถนำไปใช้งานในด้านใดได้บ้าง รวมไปถึงปัญหาด้านการลอกเลียนแบบ ดังนั้น นอกจากความสามารถทางด้านเทคนิค กระบวนการผลิต ทักษะและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานให้มีเนื้อหา ให้น่าสนใจ มีความแปลกใหม่ ตรงกับความต้องการของตลาดในแต่ล่ะช่วงเวลาจัดว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับตัวกระผมแล้วจากความรู้ทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมในการสัมนาในครั้งนี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิธีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบสอนด้วยกัน 2 วิชา คือ Business Computer Graphics, Business Web Application และ Creating Animation for Business ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และออกแบบงานทางด้านกราฟิกอันมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพประกอบทั้งในส่วนของภาพถ่าย วีดีโอ และ ภาพแบบ Vector

12341278_1010531545656256_4767369621391592670_n

ใส่ความเห็น