browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีการปรับปรุงใหม่

Posted by on 12 มิถุนายน, 2016

จากการเข้ารับการอบรมเรื่อง “มาตรฐานการายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจ PAEs/NPAEs/ SMEs เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีสรรพากร” และมีส่วนหนึ่งที่วิทยากร คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี ได้บรรยายถึงกฎหมายภาษีอากรที่มีการปรับปรุงใหม่ โดยมีสาระสำคัญที่รวบรวมได้และอยากจะเผยแพร่ต่อไปเป็นความรู้ให้กับทุกคนดังต่อไปนี้

อ้างถึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ซึ่งได้มีมติให้ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ดังนี้
1) ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2)
เดิม ให้หักค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
ใหม่ ให้หักค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
2) ปรับปรุงการหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3)
เดิม ให้หักค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายได้เฉพาะค่าลิขสิทธิ์ โดยให้หักเหมาจ่ายได้ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 60,000 บาท
ใหม่ ขยายเพิ่มการหักค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมถึงค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์ ค่าสิทธิบัตร หรือสิทธิ์อย่างอื่น ให้หักค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หรือให้หักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นหรือสมควรก็ได้
3) ปรับปรุงการหักค่าลดหย่อน ดังนี้
• ค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้
เดิม ให้หักลดหย่อนได้ 30,000 บาท
ใหม่ ให้หักลดหย่อนได้ 60,000 บาท
• ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสของผู้มีเงินได้
เดิม ให้หักลดหย่อนได้ 30,000 บาท
ใหม่ ให้หักลดหย่อนได้ 60,000 บาท
• ค่าลดหย่อนบุตร
เดิม ให้หักลดหย่อนบุตรได้คนละ 15,000 บาท และจำกัดจำนวนได้ไม่เกิน 3 คน
หักค่าการศึกษาของบุตรที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยได้คนละ 2,000 บาท
ใหม่ ให้หักลดหย่อนบุตรได้คนละ 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร
ยกเลิก ค่าการศึกษาของบุตรที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยได้คนละ 2,000 บาท
• ในกรณีที่คู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000 บาท
• กองมรดก
เดิม ให้หักลดหย่อนได้ 30,000 บาท
ใหม่ ให้หักลดหย่อนได้ 60,000 บาท
• ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
เดิม ให้หักลดหย่อนผู้เป็นหุ้นส่วนได้คนละ 30,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 60,000 บาท
ใหม่ ให้หักลดหย่อนผู้เป็นหุ้นส่วนได้คนละ 60,000 บาท แต่รวมกันต้องไม่เกิน 120,000 บาท
4) ปรับปรุงเกณฑ์เงินได้พึงประเมินขั้นต่ำที่ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี
• กรณีที่มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ม. 40(1) เพียงอย่างเดียว
ผู้มีเงินได้เป็นโสด เดิม ต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 50,000 บาท
ใหม่ ต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 100,000 บาท

ผู้มีเงินได้ที่มีคู่สมรส เดิม ต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 100,000 บาท
ใหม่ ต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 200,000 บาท
• กรณีที่มีเงินได้จากการจ้างแรงงาน ม. 40(1) และมีเงินได้ประเภทอื่นด้วย หรือมีเฉพาะเงินได้ประเภทอื่นที่มิใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน
ผู้มีเงินได้เป็นโสด เดิม ต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท
ใหม่ ต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

ผู้มีเงินได้ที่มีคู่สมรส เดิม ต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 60,000 บาท
ใหม่ ต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้รวมกันเกิน 120,000 บาท
• กองมรดกของผู้ตายที่ยังไม่ได้แบ่ง
เดิม ต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท
ใหม่ ต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 60,000 บาท
• ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
เดิม ต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 30,000 บาท
ใหม่ ต้องยื่นแบบภาษีเมื่อมีเงินได้เกิน 60,000 บาท

ใส่ความเห็น