browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

หลักการแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์

Posted by on 9 สิงหาคม, 2016

สำหรับการบัญชีชุดเล็กและการบัญชีชุดใหญ่กำหนดให้ต้องแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์โดยอิงจากอายุการใช้งานของสินทรัพย์เป็นหลัก ถ้าแยกแล้วทำให้อายุการใช้งานเหมือนเดิมก็ไม่ต้องแยกแต่หากอายุการใช้งานต่างกันถือว่ามีสาระสำคัญ ต้องบันทึกแยกส่วนประกอบ

ตัวอย่างที่ 1  กิจการซื้อเครื่องบินมามูลค่า 400 ล้านบาท อายุการใช้งาน 40 ปี

เดิม การคำนวณค่าเสื่อมราคาจะนำ 40 ปี ไปหาร ทำให้คิดค่าเสื่อมปีละ 10 ล้านบาท
ปัจจุบัน ต้องแยกว่าเป็นลำโพง กี่บาท  อายุการใช้งานกี่ปี

ตัวเครื่องบินกี่บาท อายุการใช้งานกี่ปี

เครื่องเสียงกี่บาท อายุการใช้งานกี่ปี

เฟอร์นิเจอร์กี่บาท อายุการใช้งานกี่ปี เป็นต้น

 

ตัวอย่างที่ 2 หากกิจการมีรถยนต์ไว้ใช้ในกิจการ 20-30 คัน ไม่ต้องแยกส่วนประกอบ แต่หากกิจการดังกล่าวทำธุรกิจขนส่ง (logistics) จำเป็นต้องแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์ออกมา เช่น แยกหัวลาก กะบะ ล้อ เป็นต้น  โดยเฉพาะหากเป็นล้อของรถสิบล้อขนาดใหญ่ มีมูลค่าล้อละประมาณ 50,000 บาท ดังนั้นในรถแต่ละคัน จะมีล้อรถมากกว่า 10 ล้อเนื่องจากรวมอะไหล่ของล้อที่ต้องมีสำรองไว้  ทำให้ล้อรถมีมูลค่าสูงมาก จึงจำเป็นต้องแยกเป็นส่วนของประกอบของล้อออกมา โดยอาจคิดค่าเสื่อมราคาเพียง 1 ปี เนื่องจากใช้งานและขนของซึ่งมีน้ำหนักมากทุกวัน

สรุป การจะแยกหรือไม่แยกส่วนประกอบของสินทรัพย์ให้ดูว่าเป็นสินทรัพย์ ( Core Assets) หลักของกิจการเราหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ก็ไม่จำเป็นต้องแยกส่วนประกอบโดยพิจารณาร่วมกับอายุการใช้งานของสินทรัพย์ประกอบด้วย

ใส่ความเห็น