browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

การสอนแบบ Active Leaning ในรายวิชา 1706242 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีฯ

Posted by on 26 สิงหาคม, 2016

การเรียนการสอนแบบ Active Leaning มีหลักการสำคัญที่สุดคือ การกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในห้องเรียน และให้ผู้เรียนพยายามแสดงความสามารถในการหาคำตอบของปัญหาด้วยตัวเองให้ได้ หรือพูดอีกนัยนึงคือ ให้ปัญหานั้นเป็นปัญหาของผู้เรียน ไม่ใช่ปัญหาของผู้สอน

ด้งนั้นในการเรียนการสอนในรายวิชา 1706242 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีฯ ของสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ซึ่งเป็นวิชาที่ฝึกให้นักศึกษามีขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมที่ดี จึงได้นำหลักการเรียนการสอนแบบActive Leaning มาใช้ในส่วนของชั่วโมงปฏิบัติการ โดยผู้สอนมีการดำเนินการสอนดังนี้
1. ผู้สอนตั้งโจทย์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบว่าในชั่วโมงนี้ ผู้สอนจะสอนเรื่องอะไร
2. ผู้สอนเริ่มตั้งคำถามที่เกี่ยวของกับโจทย์ทีละคำถาม เริ่มจากง่ายไปยาก เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบได้ และมีความภาคภูมิใจ
3. ผู้สอนเริ่มให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมจากการวิเคราะห์ โดยเริ่มทีละขั้น แล้วตั้งคำถามถึงเหตุผลที่ใช้แต่ละคำสั่งในการเรียนโปรแกรม
4. ให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมจนเสร็จแล้ววิเคราะห์ผลลัพธ์ และแนวทางการเขียนโปรแกรมที่ผิด และถูกของโจทย์ที่กำหนด

ซึ่งที่ผ่านมา 3 สัปดาห์ ผู้สอนเห็นความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความกล้าในการตอบคำถามของผู้เรียน แม้ในเรื่องของความเข้าใจในเนื้อหา และทักษะการเขียนโปรแกรมยังไม่เก่งมาก แต่อย่างน้อย นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน ไม่เงียบเหงา ให้ผู้สอนพูดอยู่คนเดียว แค่นี้ก็ทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว

ผู้สอนคาดหวังไว้ว่าปลายเทอมจะทำการประเมินเพื่อวัดความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ Active Leaning ซึ่งจะทำให้ผู้สอนทราบว่าเราพร้อมที่จะใช้เทคนิคแบบนี้สำหรับ MIS แล้วหรือไม่

ใส่ความเห็น