browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

การทำวิเคราะห์และใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล

Posted by on 13 กันยายน, 2016

จากการได้เข้าอบรม 2 วัน มีหัวข้อค่อนข้างครอบคลุม ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้หมด ดังนั้นดิฉันจึงขอแชร์ในส่วนของการสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะหากแบบสอบถามไม่มีคุณภาพจะนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ผิดพลาด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

การสร้างแบบสอบถาม

1.ลักษณะแบบสอบถาม

1.1กำหนดคำตอบไว้เรียบร้อยและให้ผู้ตอบเลือกได้ 1 ข้อ

1.2กำหนดคำตอบไว้แล้วและสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

1.3อยู่ในรูปอันดับที่ เพราะต้องการทราบอันดับความสำคัญของคำตอบ

1.4ชนิดปลายเปิด ไม่ได้มีการกำหนดคำตอบไว้ให้

2.โครงสร้างของแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน

2.1ส่วนที่เป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวกับพฤติกรรม/ความคิดเห็น

2.2ส่วนที่เกี่ยวกับพฤติกรรม/ความคิดเห็นต่อเรื่องที่ศึกษา

3.หลักในการสร้างแบบสอบถาม

3.1สะดวกต่อการตอบ

3.2ใช้ความสามารถของผุ้ตอบน้อยที่สุด

3.3ใช้ถ้อยคำที่ชัดเจน เข้าใจง่าย

3.4จูงใจผู้ตอบ

3.5ใช้เวลาผู้ตอบน้อยที่สุด

3.6คำถาม ไม่ควรเป็นคำปฏิเสธ

3.7ตัวแปรบางตัวไม่จำเป็นต้องถาม

3.8ควรขีดเส้นใต้หรือเน้นด้วยตัวพิมพ์หนักกับคำหรือข้อความที่ต้องการเน้น

3.9หลีกเลี่ยงการใช้คำหรือข้อความที่อาจแปลความได้หลายอย่าง

3.10เขียนคำตอบให้ผู้ตอบเลือกตอบได้อย่างครอบคลุม

3.11ไม่ควรเป็นคำถามชี้นำคำตอบ

4.การวางแผนการสร้างแบบสอบถาม

4.1กำหนดชื่อแบบสอบถาม

4.2รายละเอียดที่ต้องการต้องอยู่ในวงจำกัดและสามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบปัญหาได้จริงๆ

4.3สร้างแผนผังแสดงหัวข้อและกำหนดตัวแปรที่ต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าได้คำตอบครบครัน

4.4เขียนคำถามตามแผนผังที่วางไว้ ตามลำดับโดยพิจารณาความสอดคล้องและต่อเนื่องด้วย

4.4นำไปทดสอบกับกลุ่มคนจำนวนหนึ่งก่อนนำไปใช้จริง เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแบบสอบถามก่อนนำไปใช้จริง

ใส่ความเห็น